11 Ağustos 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26964

YÖNETMELİK

             Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞAL AFETLER

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim Başkanı: Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezinin ilgili birim başkanını,

             b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez (DAUM): Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             d) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde disiplinlerarası bir konu olan doğal afetlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında bilimsel temele dayalı, araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim ve yayın etkinliklerinde bulunmak, kamuoyunu doğal afetler konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Farklı disiplinlerden, deprem konusunda araştırmalar yapan bilim adamlarını ve uzmanları bir araya getirerek; akademik kuruluşların yanısıra, sanayi kuruluşlarının ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının da katılacağı, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak,

             b) Deprem konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemek,

             c) Deprem konusunda, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             ç) Depremle ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşların ve sanayi sektörünün araştırma ve geliştirme etkinliklerini desteklemek ve danışmanlık hizmetleri vermek,

             d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Birim başkanlıkları.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

             (2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile birim başkanlarından oluşur.

             (2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

             c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

             ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

             d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

             e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

             Birim başkanlıkları

             MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetleri; bünyesinde bir başkan ve birimin ilgi ve faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlardan oluşan üç ayrı birim başkanlığı tarafından yürütülür. Birim başkanlıkları şunlardır:

             a) Araştırma ve yayın birimi,

             b) Eğitim ve danışmanlık birimi,

             c) Dış ilişkiler ve destek birimi.

             (2) Birim başkanı; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten başkan, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan birim başkanının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

             (3) Birim başkanının talebi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ilgili birimin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından birim faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu sayıda uzmanlar Rektör tarafından görevlendirilir.

             Birim başkanlıklarının görevleri

             MADDE 13 – (1) Birim başkanlıkları, Yönetim Kurulunun kararları yönünde ve Müdürün koordinatörlüğünde aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Araştırma ve yayın birimi: Merkezin akademik nitelikli etkinlikleri kapsamında, deprem konusunda araştırma, inceleme, dokümantasyon ve sürekli değerlendirme çalışmaları yapar, yapılmasını sağlar veya teşvik eder. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması, Üniversite içi ve dışından katılımlı ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin oluşturulması, destek bulunması ve yürütülmesi ile ilgili etkinlikleri düzenler veya destekler. Araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, seminer, konferans, sempozyum türündeki akademik faaliyetleri planlar ve Dış İlişkiler ve Destek Birimi ile birlikte düzenlenmesini sağlar. Yapılan araştırma ve incelemeleri duyurmaya yönelik süreli ve süresiz yayın faaliyetlerinde bulunur.

             b) Eğitim ve danışmanlık birimi: Merkezin etkinlik alanına giren konularda, kanuni sınırlamalar içerisinde, her türden formal ve informal eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetlerini verir.

             c) Dış ilişkiler ve destek birimi: Merkez bünyesindeki diğer birim başkanlıklarınca üstlenilen görevlerin gerçekleştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla Merkez dışındaki yerel, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ortamı hazırlar, yapılacak etkinlikler için gerektiğinde finansman ve sponsorluk sağlar, deprem konusunda etkinlik gösteren yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşların araştırma ve geliştirme etkinliklerini destekler, gerek Merkez ve gerekse Merkezin etkinlik alanına giren konularda Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edilmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.