19 Temmuz 2008 Tarihli ve 26941 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13880 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2008/13881 2008 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

2008/13902 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2008/13903 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar

2008/13908 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa İLHAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/24)

 

ATAMA KARARLARI

— Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelik

— Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 3

— Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/47)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 12/7/2008 Tarihli ve 213 Sayılı Kararı