10 Temmuz 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26932

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM–ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesine bağlı tıp fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullarda yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesine bağlı tıp fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans programlarına kayıt, eğitim-öğretim, geçişler, sınavlar, değerlendirme, diplomalar ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

             b) Birim: İlgili fakülte/yüksekokulu,

             c) Çift ana dal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programına ek olarak kayıtlı  olduğu ikinci bir lisans programını,

             ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretimi ile ilgili konuları ve sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

             d) Dekan: Düzce Üniversitesine bağlı tıp fakültesi hariç, diğer fakültelerin dekanlarını,

             e) Dekanlık: Düzce Üniversitesine bağlı tıp fakültesi hariç, diğer fakültelerin dekanlıklarını,

             f) Ders planı: Öğretim elemanı tarafından hazırlanan, dersin konularının ve uygulamalarının haftalara dağılımı, temel kaynaklar ile değerlendirme yöntemi gibi esasları içeren belgeyi,

             g) Fakülte: Düzce Üniversitesinin tıp fakültesi hariç diğer fakültelerini,

             ğ) İlgili kurul: Fakülte kurulunu/yüksekokul kurulunu,

             h) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulunu/yüksekokul yönetim kurulunu,

             ı) Müdür: Yüksekokul müdürlerini,

             i) Müdürlük: Yüksekokul müdürlüklerini,

             j) Not döküm belgesi: Öğrencinin aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgeyi (transkript),

             k) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birden fazlasının devam şartının sağlanması veya başarılması koşulu aranılan dersi,

             l) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

             m) Seçmeli Ders: Öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği dersi,

             n) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

             o) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

             ö) Yan dal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programıyla ilgili diğer bir alanda  bilgi edinmesini sağlayan programı,

             p) Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             r) Yüksekokul: Düzce Üniversitesine bağlı dört yıllık lisans öğretimi veren yüksekokulları,

             s) Zorunlu ders: Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü olduğu dersi

             ifade eder.

                                                              

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan Tespiti, İlk Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin Esaslar

 

             Kontenjan tespiti

             MADDE 5 – (1) Üniversitenin birimlerine ait öğrenci kontenjanları ile dikey geçiş kontenjanları, her eğitim-öğretim yılında ilgili kurulun önerisi ve Senato kararı alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

             (2) Üniversitenin yatay geçiş kontenjanları; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

             İlk kayıt işlemleri

             MADDE 6 – (1) Öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye ilk kayıt için her yıl; kayıt tarihi, kayıt yerleri ve istenilen belgeler, birimlere göre Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kesin kaydı yapılmaz, kaydı yapılmış olanların kayıtları silinir.

             Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemleri                                                         

             MADDE 7 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini yatırarak ve alacakları dersleri seçerek internet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapar. Ders kaydı danışmanın onayından sonra kesinleşir.

             (2) Haklı ve geçerli nedenlerle belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

             (3) Öğrenim katkı payını kayıt yenileme sırasında yatırmayan birinci öğretim öğrencilerinden, yatırmadığı yarıyıl taksidi bir sonraki yarıyılın öğrenim katkı payı ve kanuni faizi ile birlikte alınır. İki yarıyıl üst üste öğrenim katkı payını ödemeyen veya ders kaydını yenilemeyen birinci öğretim öğrencilerinin kaydı silinir.

             (4) Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyen ikinci öğretim öğrencilerinin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini  ödemeyen ikinci öğretim öğrencilerine ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin kaydı silinir. 

             (5) Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme işlemini ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler o yarıyılda derslere devam edemez ve sınavlara alınmazlar.

             (6) Öğrencinin kayıt yenilememesi sebebiyle geçen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

             Ders ekleme/silme ve dersten çekilme

             MADDE 8 – (1) Öğrenciler, ilk iki yarıyıl dışında, yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde danışmanın onayını alarak kayıt sırasında aldığı derslerden bazılarını bırakabilir ve başka derslere kayıt yaptırabilir. Bu iki haftalık süre devamsızlıktan sayılır. Ayrıca öğrenciler ilk defa kayıt yaptırdıkları derslerin sadece birinden, yarıyılın ilk dört haftası içerisinde çekilebilir.

        

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

             Öğretim dili

             MADDE 9 – (1) Lisans programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı konulan bölümlerde bazı dersler yabancı dilde yapılır.

             Eğitim-öğretim yılı

             MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yeterli talep olduğu taktirde bazı dersler yaz öğretiminde de açılabilir.

             (2) Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal eğitim süresi ara sınavlar da dahil en az ondört haftadır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürelere dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

             (3) Yaz aylarında yaz öğretimi yürütülebilir. Yaz öğretimi için eğitim-öğretim süresi,  son sınavlar hariç yedi haftadır. Ancak, yaz öğretiminde derslerin haftalık saat süresi güz veya bahar yarıyıllarındaki sürelerin iki katıdır.

             (4) Yaz öğretimi Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.

             (5) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

             (6) Dersler ve sınavlar, resmi tatil günlerinde yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile Rektörlüğe bilgi verilmek suretiyle bazı dersler ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

             Öğretim programları

             MADDE 11 – (1) Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

             (2) Fakülte ve yüksekokullarca yürütülen lisans programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler ile bu derslerin dönemlere dağılımları; bölümlerin görüşleri doğrultusunda ilgili kurulun önerisiyle Senato tarafından kararlaştırılır.

             (3) Öğretim programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise, öğrencilerin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğrenci aldığı seçmeli dersten başarısız olduğu taktirde, aynı dersi tekrar alabileceği gibi varsa açılmış başka bir seçmeli dersle de değiştirebilir.

             (4) Programlarda yer alan dersler ile uygulamaların dağılımları, yarıyıllık esasa göre yapılır.

             (5) Güz yarıyılı dersleri güz yarıyılında, bahar yarıyılı dersleri bahar yarıyılında alınır.

             (6) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri zorunlu ve kredili olarak ve her biri haftada iki saatten az olmamak üzere, tercihen ilk iki yarıyılda okutulur.

             (7) Öğrenciler, başarısız oldukları ancak sonradan programdan çıkarılan veya kredisi değiştirilen dersler yerine; kayıtlı oldukları bölüm tarafından teklif edilen, ilgili kurulca uygun görülen ve Senato tarafından onaylanan, kredi ve içerik bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilir.

             (8) Öğretim programlarındaki değişiklikler ilgili kurul tarafından bahar yarıyılı sonuna kadar belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

             Ön koşullu dersler

             MADDE 12 – (1) Ön koşullu dersler ve ön koşulları, bölüm kurulu tarafından önerilir, ilgili kurul ve Senato kararıyla kesinleşir. Öğrenciler, ön koşulunu sağlamamış oldukları derslere kayıt yaptıramaz. 

             Derslerin kredi değerleri

             MADDE 13 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama ve atölye haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi değeri belirlenmez; bu dersler için sadece haftalık teorik ve/veya uygulamalı saatler belirlenir.

             Ders yükü

             MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün öğretim programında bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş olan yüktür.

             (2) AGNO’su en az 2.00 ve daha fazla olan öğrenciler, yarıyıl ders yükünün üzerine, bulundukları yarıyıldan bir üst yıla ait olan ve aldıkları derslerle çakışmayan ek iki dersi danışmanın uygun görüşü ile alabilir.

             (3) İlk iki yarıyıldan sonraki ders kayıtlarında öğrenciler öncelikle daha önceki dönemlerde başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersleri almak zorundadır. Öğrencinin kayıt olduğu derslerin tümü alt yarıyıllara ait başarısız olduğu dersler ise, bu derslerin toplam kredisi yarıyıl ders yükünden fazla olabilir.

             Derse devam

             MADDE 15 – (1) Öğrenciler ilk defa aldıkları derslerin teorik bölümüne %70 oranında, uygulama bölümüne %80 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin raporlu oldukları süre devamsızlık süresinden sayılır.

             (2) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; birimin fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak, ders sorumlusunun uygun görüşü, bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak, atölye ve uygulamalı derslerde uygulamalara ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

             (3) Öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ve karşılaşmalar sebebiyle bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile izinli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz.

             (4) Ders sorumluları öğrencilerin derse devamlarını izlemekle yükümlü ve bu konuda bölüm başkanlığına karşı sorumludur.

             Staj

             MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları ve endüstriye dayalı eğitime ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili kurulca belirlenen staj programı esaslarına göre yapılır. Staj süresince ve staj yerlerinde öğrenciler, disiplin yönünden 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

             Bitirme çalışması

             MADDE 17 – (1) Bitirme çalışması alma, çalışmanın süresi, çalışmanın teslimi ve değerlendirilmesi gibi konulara ilişkin usul ve esaslar ilgili bölümce belirlenir ve ilgili kurulun onayı alınarak uygulamaya konulur.

             Ders muafiyeti

             MADDE 18 – (1) İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç ilk üç hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için, üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemek koşuluyla  bölüm başkanlığına başvurabilir. Muafiyet istekleri, bölüm başkanlıklarınca oluşturulacak intibak komisyonunda değerlendirilir ve buna ilişkin intibak komisyonunca bir rapor düzenlenir. Bu rapor, ilgili yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir. Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönüştürülerek AGNO hesabına katılır.

             Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil muafiyeti

             MADDE 19 – (1)  Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan birimlere kayıt olan öğrenciler ilk yıl hazırlık sınıfında öğrenim görür. Bu öğrencilerden isteyenler yabancı dil muafiyet sınavına girer. Muafiyet sınavında başarılı olanlar hazırlık sınıfından muaf tutulur.

             (2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlerin öğrencileri, eğitim-öğretim yılı başında açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarı gösterirlerse yabancı dil derslerinden muaf olur. Bu sınavın yapılışı, değerlendirilmesi ve alınan notun sağlayacağı muafiyetler, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

             (3) Üniversitenin, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okutulan bir birimine başka yükseköğretim kurumundan yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler, geldikleri birimde okuyup başarılı oldukları hazırlık sınıfından muaf tutulur. Hazırlık sınıfı okumadan yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin, yabancı dil yeterlik sınavında yeterlik gösterememeleri halinde Üniversitede  hazırlık sınıfı okumaları gerekir.

             (4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere bu durumlarını ve başarı notlarını içeren bir belge verilir.

             (5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, isterlerse ikinci yıl bu sınıfı tekrar edebilir veya esas kayıtlı oldukları programa devam edebilirler.

             (6) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okutulan birimlerde hazırlık sınıfının süresi, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan sürelere dahil değildir. Hazırlık sınıfına ait süre ve başarı esasları Senato tarafından belirlenir.

             Yatay-dikey geçişler ve intibak

             MADDE 20 – (1) Üniversite içinden veya dışından fakülte ve yüksekokullara yapılacak yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversitede yapılacak dikey geçişler,  19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans  Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

             (2) Yatay ve dikey geçiş kontenjanları ilgili kurul tarafından, ilgili mevzuata göre belirlenir ve Rektörlüğe bildirilir.

             (3) Üniversiteye dikey geçişle kayıt olan öğrenciler; intibak sınıflarında, bütün derslerden başarılı olup AGNO’ları 1.80 ise başarılı olarak değerlendirilir ve üçüncü sınıfa devam ederler. Belirtilen şartları sağlayamayan öğrenciler ise başarısız sayılır ve üçüncü sınıftan ders alamazlar. Bu öğrenciler; takip eden yarıyılda sadece zorunlu olarak FF ve FD notları aldıkları dersleri ve AGNO’larını yükseltmek için DD ve DC notları aldıkları dersleri tekrar ederler. İntibak sınıfının üçüncü yarıyılının sonunda, en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla üçüncü sınıfa kaydedilir; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Akademik danışmanlık

             MADDE 21 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca, bölümün öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından bir akademik danışman atanır.

             (2) Öğrencilerle ilgili alınan her türlü karardan akademik danışmanlar da bilgilendirilir.

             (3) Akademik danışmanlar, danışmanlık hizmetlerini Rektörlükçe belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat  hükümlerine göre yürütür.

             Yan dal programı

             MADDE 22 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerin istekleri halinde, kendi lisans programlarına ek olarak başka bir programdan ders almalarına yan dal programı denir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı değildir.

             (2) Yan dal programı uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

             Çift ana dal programı

             MADDE 23 – (1) Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami öğrenim süresini kullanmak üzere, kayıtlı oldukları lisans programından başka bir programa ikinci dal olarak devam edip, başarmaları halinde ikinci bir lisans diploması alabilir.

             (2) Çift ana dal programı esasları Senato tarafından belirlenir.

             Değişim programlarında alınan dersler

             MADDE 24 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile işbirliği anlaşması bulunan yurt içindeki ve dışındaki üniversitelerin ilgili birimlerinden ders alıp ve sınavlarına girebilir. Öğrencilerin başarılı oldukları derslerin, kendi programlarındaki tam karşılığı olan veya eşdeğer sayılabilen derslerin yerine geçmesi ve eşdeğer notun belirlenmesi bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu şekilde alınan derslerin notları AGNO hesaplamasına katılır.

             (2) SOCRATES, ERASMUS gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacakları dersler, bölüm başkanı ve program koordinatörlerinin ortak kararı ile belirlenir. Bu dersler, öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programındaki derslerin aynısı olabileceği gibi eşdeğer dersler de olabilir. Öğrencinin yurt dışı programlarda başarılı olduğu dersler kendi programında  karşılığı yoksa, seçmeli ders olarak kaydedilip, bu seçmeli dersin kodu, adı ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisi öğrencinin not döküm belgesine kaydedilir.

             (3) Yurt dışından gelen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitede aldıkları dersler ile başarı durumlarını gösteren belge verilir.

             (4) Değişim programları çerçevesinde öğrenim katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalarda belirtilir.

             Özel öğrenci

             MADDE 25 – (1) Başka bir programın öğrencisi veya mezunu olup Üniversitenin birimlerinde okutulan bir dersi bilgi artırmak amacıyla alanlara özel öğrenci denir. Bu öğrencilere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Öğrenim süresi ve ek süreler

             MADDE 26 – (1) Üniversitede lisans öğreniminin normal süresi sekiz yarıyıldır.

             (2) Lisans öğrencileri öğrenimlerini en fazla ondört yarıyıl sonunda tamamlamak zorundadır. Bu süreye kayıt dondurma süreleri dahil edilmez. Ondört yarıyıllık süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin; hiç almadıkları veya alıp da devamını sağlamadıkları derslerin toplam sayısı beşten daha fazla ise kayıtları silinir.

             (3) Öğrencilerin azami süre sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için, devam koşulunu yerine getirip başarısız oldukları dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, derslerin açıldığı yarıyılın sonunda yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Bu sınavlar sonunda hiç almadıkları ve devamını sağlamadıkları derslerle beraber, ders sayısını beşe indiremeyenlerin kayıtları silinir. İki sınav hakkını kullandıktan sonra hiç almadıkları ve devamını sağlamadıkları derslerle beraber ders sayısını beşe indirenler, bu beş ders için üç yarıyıl ek süre, ek sınav hakkını kullanmadan sorumlu oldukları ders sayısını beş veya dörde indirenlere dört yarıyıl ek süre verilir ve bu öğrencilerin derslere devam etmeleri, açılacak sınavlara girmeleri sağlanır.

             (4) Üç veya dört yarıyıl ek süre hakkını kullandıktan sonra başarısız ders sayısını üçe indiremeyen öğrencilerin kayıtları silinir. Başarısız ders sayısını üçe indiren öğrencilere ise; bu dersler için açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Üç ders için sınırsız sınav hakkını kullanırken üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yarıyılı hiç sınava girmeyen öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kayıtları silinir.

             (5) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerin öğrenim katkı payını ödemeleri gerekir. Ancak, bu öğrenciler sınavlara girmek hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

 

             Sınavlar

             MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, yaz öğretimi sonu sınavları, ek sınavlar, muafiyet sınavları ve tek ders sınavları olmak üzere sekiz çeşittir.

             (2) Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararıyla komisyon oluşturulur.

             (3) Dini ve milli bayramlar dışında ilgili yönetim kurulu kararı ile hafta sonu tatillerinde de sınav yapılabilir.

             (4) Öğrencilerin sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmeleri gerekir. Öğrencilerin, usulüne uygun kayıt olmadıkları ve belirlenen şartları sağlamadıkları dersin sınavına girmeleri halinde aldıkları not iptal edilir.

             (5) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

             (6) Mazeret ve  bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

             (7) Her öğretim elemanının; bir yarıyıl boyunca işleyeceği konuların haftalık planını, kullanılabilecek temel kaynaklar ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı notu ve diğer çalışmaların başarı puanına katılım oranlarını içeren ders planını öğrencilere ve bölüm başkanlığına her yarıyılın ilk iki haftası içinde yazılı olarak vermesi gerekir.

             (8) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, bölüm başkanlığı tarafından yarıyılın ilk otuz günü içerisinde ilan edilir ve sınav uygulamaları buna göre yapılır.

             (9) Bir yarıyıl içerisinde çeşitli aralıklarla kısa sınav uygulamaları yapan öğretim elemanı, bu kısa sınav notlarının ortalamasını ara sınav notu olarak değerlendirebilir. Ayrıca ara sınav yapılmayan derslerde, kısa sınav uygulamalarına mazeretli olarak katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

             (10) Ara sınav notları, ilgili öğretim elemanlarınca en geç yarıyıl derslerinin sona ermesinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

             (11) Yarıyıl sonu sınavlarının programları, yarıyılda derslerin sona ermesinden onbeş gün önce ilgili bölüm başkanlığınca hazırlanarak öğrencilere ilan edilir ve Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir.

             (12) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, programda yer aldığı gün, saat ve yerde, ders sorumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde yapılır.

             (13) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremez.

             (14) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile birlikte daha önce ilan edilen esaslara göre hesaplanan dersin başarı notları ilgili öğretim elemanınca öğrencilere ilan edilir ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde internet ortamındaki listelere kaydedilir. Bu listelerin bir örneği bölüm başkanlığına imza karşılığı teslim edilir.

             (15) Yarıyıl sonu sınavları sonunda bazı derslerden FD notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derslerin bütünleme sınavlarına girebilir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavından FD alarak başarısız olduğu dersin bütünleme sınavı, dersin yarıyıl sonu sınavından iki hafta sonra yapılır.

             (16) Öğrenci, bütünleme sınavına girdiği dersi yaz öğretiminde alamaz.

             (17) Bütünleme sınavına katılan öğrencinin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu sınav notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

             (18) Herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenci bütünleme sınavına da giremez.

             (19) Yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

             (20) Tutuklu öğrencilere tutukluluk hallerinin sona ermesinden sonra sınav hakkı verilir.

             Tek ders sınav hakkı

             MADDE 28 – (1) Kaydoldukları dersleri başarmaları halinde mezun olabilecek öğrencilere son yarıyıl öğrencileri denir. Bu öğrencilerden, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları sonunda başarısız oldukları tek dersi kalıp bu dersin devam ve diğer  koşullarını sağlayanlara tek ders sınav hakkı verilir.

             (2) Hiç alınmamış dersler için tek ders sınav hakkı verilmez.

             (3) Tek ders sınav hakkı kullanmak durumunda olan öğrencilerin, bütünleme sınavları sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir. Bölüm başkanı, ilgili alandan öğretim elemanlarını görevlendirir ve sınavların takip eden hafta içerisinde yapılmasını sağlar.

             (4) Tek ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 55 puan ve daha yukarısı olması halinde öğrenci başarılı sayılır. Ara sınav notu ve diğer etkinliklerin katkısı olmadan tek ders sınavının puanı, harf notuna çevrilir.

             Başarı puanı ve harf notu

             MADDE 29 – (1) Öğrencinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.

             (2) Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:

 

a)

                                                                                                                        Ortalamaya

Başarı Puanı     Harf Notu    Katsayı                        Başarı Derecesi      Katılmayan Notlar  

90-100               AA                4.0                                Pekiyi                       YT               Yeterli

85- 89                BA                3.5                                İyi-Pekiyi                 YZ               Yetersiz

80- 84                BB                 3.0                                İyi                                                 

75- 79                CB                 2.5                                Orta-İyi                                        

65- 74                CC                 2.0                                Orta                                              

60- 64                DC                1.5                                Geçer-Orta

55- 59                DD                1.0                                Geçer

45- 54                FD                 0.5                                Geçmez-Zayıf

44 ve aşağısı      FF                 0                                   Çok Zayıf

                            EKS               0/ Eksik                       

                            DVZ              0/ Devamsız                

                            MEKS           0/ Mazeretli eksik       

 

             b) Bunlardan;

             1) EKS notu; yarıyıl içinde derse devamını sağladığı halde, haklı ve geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten EKS notu aldığı takdirde, yarıyıl için belirlenen son sınavın bitiminden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EKS notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

             2) MEKS notu; devam eden bir hastalık, trafik kazası ve benzeri mazeret durumlarında, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla EKS notu MEKS notuna dönüştürülür ve bu not ortalama hesaplarına katılmaz. Öğrenci mazeretinin bitiminde, açıldığı ilk yarıyılda ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılarak MEKS notunu harf notuna dönüştürmek zorundadır.

             3) DVZ notu;  derse hiç devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulların hiç birini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DVZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. DVZ notu olan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ve bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 28 inci maddelerinde belirtilen sınav haklarından yararlanamaz.

             (3) Ortalamaya katılmayan derslere aşağıdaki harf notları verilir:

             a) YT (yeterli) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.

             b) YZ (yetersiz) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı göstermeyen öğrencilere verilir.

             (4) Bir dersten başarılı olmak için, dersin başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukarıda yer alan tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlarıdır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlarıdır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için, AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. AGNO  2.00’ın altında olduğunda öğrencinin DC veya DD notu aldığı dersi/dersleri tekrar alması gerekir.

             (5) AGNO’yu yükseltmek için alınan derslerde son not geçerlidir.

             (6) Öğretim programlarında yer alan staj, bitirme ödevi gibi faaliyetlerin notları da YT veya YZ olarak verilir. Not döküm belgesinde bu başarılar dip not olarak yazılır.

             Ağırlıklı genel not ortalaması

             MADDE 30 – (1) AGNO; derslerin harf notu karşılığı katsayıları ile derslerin kredi değerleri çarpılarak elde edilen toplam sayının krediler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. DVZ notu alınmış derslerin kredileri de kredi toplamına dahil edilir.

             (2) AGNO, iki haneli ondalık sayı olarak belirlenir.

             Onur ve üstün onur öğrencileri

             MADDE 31 – (1) Dördüncü yılın sonunda, öğretim programlarındaki tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden AGNO’su 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. AGNO 3.00-3.49 olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 olan öğrenciler üstün onur listesinde yer alır. Bu listeler bölümlerin ilan panolarında en az bir ay süreyle asılır.

             Sınav sonucuna itiraz

             MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına itirazın; öğrenciler tarafından, sınav sonuçlarının ilan gününden itibaren yedi gün içerisinde form dilekçe ile bölüm başkanlığına yapılması gerekir. İtiraz üzerine, bölüm başkanlığı ders sorumlusundan sınav kağıdını yeniden incelemesini ister ve inceleme sonucu form dilekçeye kaydedilmiş olarak Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir. Dekanlığın/Müdürlüğün önerisi, ilgili yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve karar öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

             Maddi hata

             MADDE 33 – (1) Maddi hata yapıldığı tespit edilen ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına ait notlarda düzeltme işlemi, notun ilanından itibaren onbeş gün içinde bölüm başkanlığı tarafından, onbeş günü geçmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Düzeltme kararlarının en geç onbeş gün içinde Rektörlüğe yazıyla bildirilmesi gerekir.

             Başarı denetimi, akademik yetersizlik bildirimi

             MADDE 34 – (1) Dört yarıyıl sonunda AGNO 1.80 altında olan öğrencilere akademik yetersizlik bildirimi yapılır. Akademik yetersizlik bildirimi yapılan öğrenciler, üst yarıyıllardan ders alamaz, bu öğrenciler sadece daha önceki yarıyıllarda hiç almadıkları dersler ile FF, FD, DD ve DC notları aldıkları derslere kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yaptırabilecekleri derslerin toplam ders saati haftada kırk saati geçemez. Bu öğrencilerin tekrar ettikleri derslerden aldıkları son notlar geçerlidir. Bu notlarla AGNO’sunu 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, üst yarıyıldan ders almaya devam edebilir.

             (2) Sekizinci yarıyıl sonunda bütün derslerden başarılı olsalar dahi AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler mezun olamaz, bu durumdaki öğrencilere de akademik yetersizlik bildirimi yapılır ve not ortalamalarını yükseltmeleri için istedikleri son iki sınıf derslerinden DD ve/veya DC aldıkları derslere yeniden kayıt yaptırmak koşuluyla azami süre sonuna kadar sınav hakkı tanınır. Bu uygulama azami süre sonuna kadar sürer. Bu öğrencilerin, diploma alma hakkını kazanmaları için AGNO’sunu 2.00’ın üzerine çıkarmaları gerekir.

             Meslek yüksekokullarına intibak

             MADDE 35 – (1) Lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili yükseköğretim kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmek şartıyla meslek yüksekokullarının uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Bu öğrencilerin, ön lisans diploması verilmesi veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             Sınav evrakının saklanması

             MADDE 36 – (1) Sınavlara itiraz süresi tamamlandıktan sonra sınav evrakı; öğretim elemanları tarafından, üzerinde dersin adı, sınav türü,  sınav tarihi, teslim tarihi ve teslim edenin unvanı, adı-soyadı ve imzası olan zarf içerisinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Sınav evrakı, bölüm başkanlığında bir yıl saklanır ve dört yıl daha saklanmak üzere ilgili birimin arşivine kaldırılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

 

             Mezuniyet ve dereceye giren öğrenciler

             MADDE 37 – (1) Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO’larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye; diploma ile başardığı derslerin isimleri, harf notları ve diğer faaliyetlerin başarılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir  not döküm belgesi verilir.

             (2) Bir programın mezunları arasından ilk üçe girenlerin belirlenmesinde, AGNO virgülden sonra ayırt edici basamağa kadar yürütülür.

             (3) Mezun olan öğrenciler arasında dereceye girenlere, mezuniyet töreninde başarı belgeleri verilir. Bölümlerde dereceye giren öğrencilere de bölüm başkanları tarafından başarı belgeleri verilir.

             Diplomalar

             MADDE 38 – (1) Fakülte ve yüksekokullardan bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere, fakülte, yüksekokul ve bölüm adı ile varsa yan dal adı belirtilmek suretiyle hazırlanan lisans diploması verilir.

             (2) Fakülte diplomasında Dekan ve Rektörün, yüksekokul diplomasında Müdür ve Rektörün imzalarının olması gerekir. Ayrıca, diplomanın arka yüzüne, öğrencinin mezuniyetinin onaylandığına ilişkin ibare yazılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve ilgili bölüm başkanı tarafından imzalanır.

             (3) Diplomanın şekli, ölçüleri ve üzerinde yer alacak diğer bilgiler Senato tarafından belirlenir.

             (4) Düzce Üniversitesinden diploma alabilmek için son iki yarıyılın Üniversitede geçirilmesi gerekir.

             (5) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere bölüm başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma öğrenciye  verilirken Üniversite tarafından geri alınır ve bir yenisi verilmez.

             (6) Diploma bir defa için verilir. Diplomanın kaybedilmesi durumunda, belirlenen harç yatırılarak dilekçe ile başvurulması üzerine ikinci nüshası hazırlanır. Bu şekilde verilen diploma üzerinde ikinci nüsha ibaresi konulur.

             (7) Diploma ile birlikte her öğrenciye tamamlayıcı bir belge olan diploma eki verilir. Diploma ekinde; alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizce’dir.

            

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli  ve Son Hükümler

 

             Disiplin

             MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             (2) Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır ve bu süreler için katkı payı ödemeleri gerekir. Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, hiçbir şekilde Üniversite binalarına ve tesislerine giremez, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde takımlarda yer alamaz.

             Kayıt dondurma ve izinli sayılma

             MADDE 40 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından, öğrencinin kayıt dondurmasına ve öğrenimine ara verilmesine karar verilir:

             a) Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

             b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelendirilmiş olmak koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

             c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,

             ç) Belgelendirilmek kaydıyla ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi,

             d) Tutukluluk hali,

             e) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

             f) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

             (2) Öğrencinin, mazeretinin ortaya çıkışından itibaren onbeş gün içinde kaydının dondurulması için Üniversiteye başvurması gerekir. Kaydın dondurulması mazeretin başlangıç tarihinden itibaren yapılır.

             (3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere  devam edemez ve sınavlara giremez.

             (4) Kayıt dondurma ile geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

             Kayıt silme ve sildirme

             MADDE 41 – (1) Aşağıda sayılan hallerde öğrencinin Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:

             a) Birinci öğretim öğrencilerinin, özürsüz olarak üst üste iki kez öğrenim katkı payını yatırmamış ve kayıtlarını yenilememiş olması,

             b) İkinci öğretim öğrencilerinin, öğrenim katkı payını yatırmak için tanınan bir ay süre içerisinde katkı payını yatırmaması,

             c) Geçerli bir mazereti olmadan derslere devam etmemesi ve sınavlara girmemesi nedeniyle öğrenim süresi içinde öğrenimini bitiremeyeceğinin anlaşılması,

             ç) Ruhsal bozukluğu nedeniyle öğrenimini sürdüremeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınan raporla tespit edilmiş olması,

             d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

             e) Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılma talebinde bulunması.

             (2) Kaydı silinen ya da kaydını kendi isteğiyle sildiren öğrenciye yatırdığı öğrenim katkı payı iade edilmez.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 42 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yeni adres bildirimi yapılmaması nedeniyle eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

             (2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan fakülte ve yüksekokulların programlarına, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrencilere; 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak bu öğrenciler, 2008-2009 güz yarıyılının başlangıcından itibaren bir ay içinde başvuruda bulunmaları halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olabilirler.

             (2) 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrenciler, istekleri halinde diplomalarını Abant İzzet Baysal Üniversitesinden almak üzere başvurabilirler.

             Yürürlük

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.