3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

YÖNETMELİK

             Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/11/2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.

             "ö) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             p) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır;

             a) Yüksek lisans programlarına;

             1) Lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır.

             2) Başvuracak adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den en az 60 standart puan almış olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

             3) Başvuracak adayların; lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanısıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır.

             4) Başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50’ si, lisans mezuniyet notunun %20’ si ve varsa yabancı dil sınavından aldıkları puanların %15’ inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

             5) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

             6) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             b) Sanatta yüksek lisans programlarına;

             1) Başvuracak adaylarda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             2) Mülakata alınacak adaylar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların lisans mezuniyet notunun %70’i ve varsa yabancı dil sınavından aldıkları puanların %15’ inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

             3) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 70, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna % 15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

             (2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Doktora programlarına; doktora yapılacak programa uygun bir yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler başvurabilirler. Başvurulacak anabilim dalına yakın bir yüksek lisans programından mezun olanların kabulü, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşüne bağlıdır. Yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.

             b) Doktora programlarına; yüksek lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır. ALES puan türü ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

             c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden en az 2, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması gerekir. ALES’den en az 65 standart puan, KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

             ç) Adayların, lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanısıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır.

             d) Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50’ si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’ si ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %15’ inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır.

             e) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

             f) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             (3) Sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların; sanatta yeterlik çalışması yapılmak istenen ana sanat dalından alınmış yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

             b) Yüksek lisans mezuniyet notunun; 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 2, harfli sistemde en az CC olması gerekir.

             c) Adayların, lisans ya da yüksek lisans mezuniyet belgesinin yanı sıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri, ayrıca, profesör ya da doçent unvanlı iki öğretim üyesinden referans mektubu alınması gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için ayrıca mülakat, yetenek sınavı ve/veya portfolyö incelemesi yapılır.

             ç) Sanatta yeterlik çalışmasına; yüksek lisans başarı düzeyi, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır.

             d) Programlara başvuran adaylardan mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesine alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, yüksek lisans mezuniyet notunun %70’ i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %15’ inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır.

             e) Giriş Sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna % 70, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna % 15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

             f) Kontenjanlar; giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla yüksek lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             (4) Başvurusu kabul edilen ve açılan kontenjanın üç katına kadar sıralanan adayları değerlendirecek jüri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri de dikkate alınarak, üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Mülakat sonuçları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı adına jüri başkanı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir. Mülakat sonuçlarına göre Enstitü tarafından giriş sınavı başarı notları belirlenen adaylar, başarı sırasına göre ilan edilir.

             (5) Açılacak lisansüstü programlara, kontenjanlara ve giriş koşullarının ilanına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir, giriş sınavları ve sonuçların ilanı Enstitünün gözetim ve denetiminde yapılır.

             (6) Lisansüstü programlarına başvuracak ve öğrenimini 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre sürdürecek olan öğrencilerin de giriş koşullarının tamamını yerine getirmeleri zorunludur.

             (7) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, Enstitüde açılan aynı programlara tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz. Buna aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – (1) Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı programlarda almış olan bilimsel hazırlık öğrencilerine, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır.

             (2) Yüksek lisans programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencilerine; bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri lisans programlarından, doktora programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alırlar. Lisans programlarında alınmış olan dersler, doktora programları için alınacak bilimsel hazırlık dersleri için muafiyet oluşturmaz.

             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin sayısı, her yarıyıl için toplam dördü geçmemek koşuluyla ilgili Akademik Kurul tarafından belirlenerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz.

             (4) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir takvim yılıdır. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen mazeret ve sağlık raporları için verilen süreler dışında, bu süre uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmeliğin 25 inci, 38 inci ve 46 ncı maddelerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine ilave edilmez.

             (5) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda; 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             (6) Doktora bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda; bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

             (7) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık öğrencileri kabul edildiği yüksek lisans ya da doktora programlarından ders alamaz.

             (8) Bilimsel hazırlık programına devam eden bilimsel hazırlık öğrencileri askerlik nedeniyle öğrenime ara verme talebinde bulunamazlar.

             (9) Yüksek lisans ve doktora bilimsel hazırlık programlarında başarısız duruma düşen bilimsel hazırlık öğrencileri, yüksek lisans ve doktora programlarına devam edemez ve Enstitü ile ilişikleri kesilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Özel öğrencinin sonraki yarıyıllarda bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde; özel öğrenci olarak almış olduğu derslerden başarı tam puanının en az %85'ini alması ve yazılı başvurusu üzerine, alınan notlar, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan dersler yerine sayılabilir. Alınan zorunlu dersler, lisansüstü programda yer alan zorunlu dersler yerine; alınan seçmeli dersler, lisansüstü programda yer alan seçmeli dersler yerine sayılır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kontenjan dahilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilirler.

             (2) Lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, ALES veya Enstitünün belirleyeceği uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GRE, GMAT ve benzeri bir sınava girmek zorundadırlar. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, GRE veya GMAT puanlarının geçerlilik süresi ALES puanlarının geçerlilik süresi kadardır.

             (3) Yabancı uyruklu adayların;

             a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için; bir lisans diplomasına sahip olmaları lisans mezuniyet notunun 100 tam puan üzerinden en az 70, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması ve ALES’e veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları gerekir.

             b) Doktora programlarına başvurabilmeleri için; yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması ve ALES’e veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları gerekir.

             (4) Başvurularında;

             a) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesini,

             b) ALES sonuç belgesini,

             c) KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi,

             ç) Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Eğitim ve Öğretim Merkezi (TÖMER)’nden alacakları belgeyi

             Enstitüye ibraz etmeleri gerekir.

             (5) Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

             (6) Yabancı uyruklu adayların; lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliği konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Mevcut programları açma

             MADDE 11 – (1) Lisansüstü program açma teklifleri; Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen, Üniversitedeki anabilim/anasanat dalları ile uyumlu olmak kaydıyla daha önce açılmış olan bir programın bir sonraki öğrenim yılı için yeniden açılması yönündeki teklif, ilgili anabilimdalı kurulunun kararı üzerine, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde Enstitüye yazılı şekilde bildirilir.

             (2) Program açma tekliflerinde;

             a) Lisansüstü programlara başvuracak adayların kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü ve kontenjanları,

             b) Açılacak program süresince her yarıyıl itibariyle okutulacak zorunlu ve seçimlik dersler,

             c) Okutulacak zorunlu ve seçimlik derslerin AKTS formları,

             ç) Dersleri yürütmesi teklif edilen öğretim üyelerinin isimleri ve unvanları

             belirtilir.

             (3) Devam etmekte olan bir programın yeniden açılması, ilgili programın ikinci yarıyıl ders dönemi tamamlanmadan teklif edilemez.

             (4) Programlarda yer alan zorunlu dersler, ders dönemleri tamamlanmadan değiştirilemez. Her yarıyıl için en az dört seçimlik ders bildirilir.

             (5) Yeni program açma tekliflerinde, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan program açmaya ilişkin esaslara uyulur.

             (6) Lisansüstü programın açılmayacak olması halinde, bu durum ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde Enstitüye yazılı şekilde bildirilir.

             (7) Yapılan program açma ya da açmama teklifleri ve programlara kaç öğrenci alınacağı ile bir programın en az kaç öğrenci ile açılacağı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (8) Bir yarıyılda aynı programda bir öğretim üyesi için birden fazla ders teklif edilemez. Ancak, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyılda aynı programda bir öğretim üyesi bir kuramsal ve bir uygulamalı olmak üzere en çok iki ders verebilir.

             (9) İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi programı uygulanabilir. İkinci öğretimde doktora programı ve güz dönemi dışında yüksek lisans programı açılması için teklif yapılamaz. Güz dönemi dışında doktora programı açılması teklifi ise, güz döneminde programın açılmamış olması ve programa devam edecek araştırma görevlileri bulunması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (10) Devam eden bir programın bir sonraki öğretim yılı için açılmamasının teklif edilmesi veya programın Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle açılamadığı durumlarda; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önceki yıldan seçimlik ders tekrarı bulunan öğrencilere, açılmış benzer bir programda bulunan, aynı kredili, varsa aynı, yoksa benzer içerikte bir başka ders verilir. Önceki yıldan zorunlu ders tekrarı bulunan öğrencilere ise açılmış benzer bir programda bulunan, aynı kredili ve aynı içerikli bir başka ders verilir. Böyle bir dersin bulunmaması halinde ise bu durumdaki öğrenciler için sadece o ders açılır.

             (11) Açılması teklif edilen programa Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması halinde programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları saklı tutularak program açılmaz. Kayıt hakları saklı tutulan öğrenciler, sonraki yıllarda programın açılması halinde kontenjan gözetilmeden programa kaydedilirler."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yeni program açma ölçütleri

             MADDE 12 – (1) İlk defa açılması teklif edilen lisansüstü programlar, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir:

             a) Açılması teklif edilen lisansüstü programların, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisanüstü programı açma ölçütlerine uygun olması gerekir.

             b) Açılması teklif edilen programın, Üniversitedeki anabilim/anasanat dalları ile uyumlu olması, mevcut bir programla aynı isim ve içerikte olmaması gerekir.

             c) Farklı anabilim/anasanat dalları tarafından aynı nitelikte teklif edilen programlar, ortaklaşa tek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dalları başkanları tarafından birlikte belirlenir ve Enstitü’ye sunulur. Ders programları farklı seçeneklere olanak tanıyacak şekilde düzenlenir.

             ç) Lisansüstü program açılması teklif edilen anabilim/anasanat dalında; yüksek lisans programları için teklif edilecek dersleri yürütebilecek en az dört öğretim üyesi, doktora programları için ise doçent ve profesör unvanlı olmak kaydıyla en az dört öğretim üyesi bulunmalıdır.

             (2) Program açmayla ilgili teklif usulü ve diğer hususlarda, bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinde yer alan mevcut programları açmaya ilişkin esaslar uygulanır.

             (3) Yeni program açılmasına ve açılacak programa alınacak öğrenci sayısına; Enstitünün araç, gereç ve fiziki durumunu ve mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yüklerini göz önünde bulundurarak Enstitü Kurulu tarafından karar verilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 18 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları ders, dönem projesi ve seminerlerin, ondört haftadan oluşan yarıyıl süresinin en az on haftasına devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devam şartını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 22 – (1) Öğrencilere; evlenme, doğum ve benzeri mazeretlerde beş gün, ölüm veya doğal afet ve benzeri durumlarda ise Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek süre kadar mazeret izni verilir.

             (2) Üniversite hastanelerinden, olmadığı takdirde diğer sağlık kurumlarından alınan sağlık raporları ile belgelenmek kaydıyla; kısa süreli tedavi gerektiren hastalıklarda her yarıyıl için öğrenciye on güne kadar, uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda ise raporda belirtilen süre kadar sağlık izni verilir.

             (3) Mazereti belgeleyen belgenin ya da sağlık raporlarının mazeretin bitiminden itibaren on gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Süresinde ve usulüne uygun olarak beyan edilmeyen mazeretler ve sağlık raporları kabul edilmez.

             (4) Mazeretlerini belgelendirmek ve yazılı olarak başvurmak koşuluyla, aşağıdaki sebeplerden dolayı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile;

             a) Öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar,

             b) Bir ayı aşan görevlendirmeler ile hastalık, refakat ve benzeri nedenlerle yurt dışına çıkmak durumunda olanlara, en çok iki yarıyıla kadar,

             c) Derslerini başarıyla tamamlamış olmaları koşuluyla öğrenim süresi içinde askere gidecek öğrencilere, askerlik süresi kadar izin verilebilir. Ancak başvuru tarihi itibariyle, çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamayacağı belirlenen öğrenciler, bu haktan yararlanamaz.

             (5) Mazeret ya da raporları Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremezler. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

             (6) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresinden sayılır.

             (7) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan sonra, on gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, Enstitüye yazılı olarak başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir ve verilen süre öğrenim süresinden sayılır."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, tez projesi önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez teslim tarihinden önce öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. "

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 41 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için akademik danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak akademik danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye; tez teslim tarihinden önce öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Tez konusu"

             "(1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen doksan gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirleyerek tez konusuyla ilgili öneriyi danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danışmanın koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazereti nedeniyle, jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. "

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             "(3) 2007 yılından önce LES sınavına girmiş olanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre lisansüstü programlara başvuracak olan adayların; LES puanlarının ALES karşılıkları, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen esaslara göre, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2006

26357