3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

YARGITAY KARARI

             Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

             Esas No                   : 2008/1913

             Karar No                : 2008/6171

             İncelenen Kararın :

             Mahkemesi              : Bala Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

             Tarihi                       : 7/10/2004

             Numarası                 : Esas No: 2004/212    Karar No: 2004/196

             Davacı                     : Hacı Genç

             Davalı                      : Jowita Barbara Genç

             Dava Türü               : Yabancı Mahkeme Kararının (Boşanma) Tanınması

             Temyiz Eden           : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

             Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

             Davacı Hacı Genç vekili tarafından Jowita Barbara Genç'e karşı açılan davada, boşanmaya ilişkin Droscha Sulh Hukuk Mahkemesinin 8/8/2003 tarihli ve 65 F 512/13 sayılı kararının tanınmasına karar verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

             2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 37. maddesinde dilekçeye eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ve belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur.

             Mahkemece, tanınması istenilen yabancı mahkeme ilamının kesinleşme şerhini içeren onanmış aslı getirtilmeksizin fotokopisi ile yetinilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

             SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 1/5/2008