3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN

İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE

STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2008/36)

             MADDE 1 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı"nın 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulan maddelerin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca yayımlanan Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

             MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilecek Ek-1’de yer alan alkol ve metanol ile tütün ve tütün mamullerinin ithalatında, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca (TAPDK) düzenlenen Uygunluk Belgesi beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerince aranır.

             (2) Piyasaya arz edilecek Ek-2’de yer alan alkollü içkilerin ithalatında, TAPDK’ya alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.

             MADDE 3 – (1) Ekli listede (Ek-3) kayıtlı dökme alkollü içkiler, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatlar ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkiler serbest dolaşıma konu edilemeyeceğinden bu ürünlere ilişkin ithal talepleri değerlendirmeye alınmaz.

             MADDE 4 – (1) İthalatçı, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliklere uygun olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca sorumludur.

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             MADDE 7 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/7 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Ek-1

İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler Listesi

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

22.07

Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler hariç)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler  hariç)

29.05.11

Metanol (metil alkol)

33.03

Kolonya bazı (perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar hariç)

33.07

Deodorant bazı (perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar hariç)

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

24.02

Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve salçaları

 

 

EK-2

İthalatta Bildirime Tabi Ürünler Listesi

 

G.T.İ.P

MADDE TANIMI

2203.00

Malttan üretilen biralar (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (perakende satışa hazır hale getirilmiş), üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (üzüm şırası hariç)

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları(bitkiler ve kokulu maddelerle aromalandırılmış) (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

2206.00

Fermente edilmiş içkiler (elma, armut, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (perakende satışa hazır hale getirilmiş) (Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç)

 

 

EK-3

İthal Edilemeyecek Ürünler Listesi

 

G.T.İ.P

MADDE TANIMI

2203.00

Biralar (dökme)

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil, dökme)

2204.30

Diğer üzüm şıraları

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş, dökme)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları (dökme)

2207.20.00.10.15

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş tarım ürünlerinden elde edilen alkollü içkiler

2207.20.00.90.15

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş diğer alkollü içkiler

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol (hariç), alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (dökme)