3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN

TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2008/26)

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2009 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

             Başvuru esasları

             MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2007 tarihli ve 26743 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2008/18 sayılı "Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ’in" III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

             (2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

   EK

Dosya No

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Alanı

1157/2008

 2804.70.00

Sarı Fosfor – mum görünümlü, renk olarak açık sarıdan yeşile kadar, çok aktif bir element, normal sıcaklıkta hava ile temas ettiği zaman patlar

İlaç sanayiinde

1220/2008

 2827.49.90

Zirkonyum diklorür oksit

Titanyum dioksit kaplamalarında

1181/2008

 2841.30.00

Sodyum dikromat

Deri sanayiinde

1156/2008

2841.30.00

Sodyum bikromat – kuvvetli oksitleme ve hidroskopik özellikli parlak turuncu kristal materyal

Teknolojik işlemlerde oksitleme maddesi olarak

1211/2008

 2842.10.00

Sentetik Beta Zeolit tozu

Otomotiv sanayiinde

1105/2008

 2845.90.90

%95 veya daha fazla oranda Boron-10 ile zenginleştirilmiş demir borat

Boron alaşımlı osternit  katkılı koruyucu üretiminde

1175/2008

 2850.00.50

Sodyum azotu

İrbesartan üretiminde

892/06

2903.49.80

1-Bromo-3-kloropropan

 

1180/2008

2905.11.00

Metanol (Metil alkol)

Çeşitli kimyasalların üretiminde

 

2905.59.10.10

2-kloroetanol

4002.99.90 altında yer alan likit tiyoplastların üretiminde

1233/2008

 2907.19.90

4 – fenilfenol

Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak

1145/2007

2910.90.00

Allil glisidil eter

 

1182/2008

 2912.29.00

a,a,3 – trimetilbenzenpropanol

Parfümeri ürünlerinin üretiminde

1226/2008

 2914.39.00

4 – fenilbenzofenon

Ultraviyole polimer reçine üretiminde

1225/2008

 2914.39.00

4 – metilbenzofenon

Ultraviyole polimer reçine üretmek için

1227/2008

 2914.40.90

1 – hidroksisiklohekzil fenil keton

Ultraviyole polimer reçine üretiminde

1138/2008

 2914.50.00

,6’ – dihidroksiasetofenon

İlaç sanayiinde hammadde olarak

1165/2008

2915.21.00

Donmuş asetik asit

Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak

812/05

2915.24.00

Asetik anhidrit

 

1166/2008

2915.32.00

Vinil asetat

Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak

1139/2008

 2916.39.00

2- (4 – nitrofenil) butirik asit

İlaç sanayiinde hammadde olarak

1151/2007

2917.13.90

Dimetil sebakat

 

1224/2008

 2918.30.00

Metil – 2 – Benzoilbenzoat

Polimer UV reçinesi üretiminde

1140/2008

 2918.30.00

Ftalaldehit asit

Çok foksiyonlu monomer üretiminde

1234/2008

 2921.51.19

1,4  Fenilendiaminin türevleri

Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak

1223/2008

 2922.49.95

Etilhekzil–4–dimetilaminobenzoat

Ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan mürekkeplerin imalinde

1222/2008

 2922.49.95

Poli (etilen glikol) bis (p-dimetilaminobenzoat)

Hassas ürünlerin paketlenmesinde

1145/2008

 2923.90.00

1-tetradekamonyum, N,N-dimetil-N-tetradesil-,hekza-m - oxotetra - m3 – oxodi - m5 – oxotetradecaoxooktamolibdat (4-) (4:1)

 

1163/2008

 2923.90.00

Tetrakis (N,N-dimetil-N-tetradesil-1- tetradekanaminyum, )molibdat

Toner üretiminde

1133/2008

 2924.19.90

Metilkarbamat

İskelet ve kas gevşetici ilaçların üretiminde

1214/2008

1169/2008

1174/2008

 2924.29.30

Parasetemol (INN)

İlaç sanayiinde

1183/2008

 2924.29.95

Flutolanil (ISO)

Zirai mücadelede

1218/2008

 2924.29.95

5’-kloro-3-hidroksi-2’-metil-2-naftanilid

 

1184/2008

 2926.90.95

4-Aminobenzonitril

İlaç sanayiinde ara ürünlerin üretiminde

1231/2008

 2929.90.00

Karboksimetoksi-benzofenon ve politetrametilenglikol 250 di esteri

Pigmentsiz kaplamalarda, offset ve flekso mürekkeplerde UV kaplaması olarak

1230/2008

 2931.00.95

Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin oksit

Ahşap kaplamalarda, mürekkeplerde, beyaz verniklerde

1167/2008

 2931.00.95

Tetrakis (etilmetilamino) hafniyumun organik-inorganik bileşenleri

Yarı iletken izolasyon maddelerinin üretiminde

1219/2008

 2931.00.95

-          Mangan (2+), bis(octahidro-1,4,7-Trimetil-1H-1,4,7-Triazonin-N1,N4.N7)tri-u-oxodi-, Sülfat (1:2), ve

-          Mangan (2+), bis(octahidro-1,4,7-Trimetil-1H-1,4,7-Triazonin-N1,N4.N7)tri-u-oxodi-, Asetat (1:2)

karışımları

Hidrojen peroksit kullanımını daha etkin hale getirmekte

1168/2008

 2931.00.95

Tris(dietilamido)tert-butilimido tantalın organik-inorganik bileşenleri

Yarı iletken izolasyon maddelerinin üretiminde

1197/2008

2932.29.60

Gammabütirolakton

Boya sanayiinde veya elektronik sanayiinde

1004/2007

2932.29.85

Hekzan-6-olid

 

1185/2008

 2932.29.85

[3aR-(3a.alpha.,5ab,9a.alpha.,9bb)] Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-one

Aromatik kimyasalların hammaedsi olarak

1136/2008

 2932.29.85

Hekzan-4-olide

Pire ilacı üretiminde

1186/2008

 2933.19.90

4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsülfat

Saç boyalarının üretiminde

1187/2008

 2933.19.90

Pyraflufen-etil (ISO)

Zirai mücadelede

1135/2008

 2933.39.99

3-amino-3-azabisiklo (3.3.0.) oktan

Hipoglisemi diyabet hastalığı ilaçlarının üretiminde

1134/2008

 2933.79.00

3,3-pentametilen-4-butirolaktam

Epilepsi ilaçları üretiminde

1137/2008

 2933.99.30

10-metoksiminostilben

İlaç sanayiinde  hammadde olarak

1106/2008

 2933.99.90

İmidazo[1,2b] pridazin-hidroklorür

Antibiyotik üretiminde

980/06

2933.99.90

Tolitriazole veya onun sodyum tuzları, sıvı çözelti içinde olsun olmasın

 

1235/2008

 2933.99.90

5-(asetoasetilamino)benzimidazolon

 Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak

1107/2008

 2933.99.90

1-[2-(Dimetilamino)etil]-1,4-dihidro-5H-tetrazole-5-thion)

Antibiyotik üretiminde

1109/2008

 2934.10.00

(Z)-2-(2-t-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenoik asit

Cephalosporin üretiminde ara madde olarak

1108/2008

 2934.10.00

2-(2-Formilaminotiazol-4-il)asetik asit

Antibiyotik üretiminde

1110/2008

 2934.20.80

S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(asetiloksimino)tioasetat

Antibiyotik üretiminde

1229/2008

 2934.99.90

2-metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-one

Ultraviyole polimer reçine üretiminde

1228/2008

 2934.99.90

Karboksimetoksi tioxanthoneun ve politetrametilenglikol 250 di esteri

Photoinitiator

1118/2008

 2934.99.90

2-(5-Amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoksiminoasetik asit

Antibiyotik üretiminde

1141/2008

 2934.99.90

Tiofen-2-etanol

İlaç sanayiinde hammadde olarak

1217/2008

 2935.00.90

3-amino-N,N-dietil-4-metoksibenzensülfonamit

Mürekkep pigmenti üretiminde

1212/2008

 3102.10.10

Ağırlık itibariyle %45 ve daha fazla azot içeren üre

Ahşap bazlı ürünlerin üretiminde

1221/2008

 3506.91.00

1-Bütan, 1-propanlı polimer ve petrol hidrokarbon reçinesinin biçimlenmemiş Poli-Alpha-Olefin Kopolimer karışımı

Hijyenik ürünlerin üretiminde yapıştırıcı olarak

993/2006

3804.00.90

Aşağıdaki parametrelere sahip:

-          kuru ağırlık olarak %50’den aşağı olmayan

-          yoğunluk olarak 1.25 g/cm3 den az olmayan

-          pH oranı 4 ten az olmayan fakat 5 i aşmayan

-          yapışkanlık oranı 60oC’de 5 E ‘den az olmayan sodyum lignosülfanat

İnşaat sanayiinde, yem ve gübre endüstrisinde, yanmaya dayanıklı ürünlerin üretiminde

1198/2008

 3808.91.90

Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki

(strain ABTS-351) veya Bacillus thuringiensis subsp.israelensis (strain AM65-52 or SA3A)’dan türetilen protein kristalleri ve endosporları içeren preperat

Zirai mücadelede

1191/2008

 3810.10.00

Metaller ve reçinelerin kimyasal karışımları

Elektronik sanayiinde

1216/2008

 3815.90.90

Sıvı solüsyon içerisinde ağırlık itibariyle:

-           %3’ten daha fazla olmayan palladium

-          %3’ten daha fazla olmayan  kurşun

-          %0.5 ten fazla olmayan kurşun hidroksit

-          %30 dan fazla fakat %50’den daha az silikon dioksit

-          diğer metal oksitleri

içeren toz halinde katalizörler

Metil metakrilatı ayrıştırmada

1199/2008

 3817.00.50

Ağırlık itibariyle:

-          %0.5’ten fazla olmayan tetradesilbenzen (C20H34),

-          %0.5’ten fazla olmayan hekzadesilbenzen (C22H38)

-          %0.5 veya daha fazla fakat %10’dan fazla olmayan octadesilbenzen (C24H42),

-          %35 veya daha fazla fakat %60’dan fazla olmayan eikosilbenzen (C26H46),

-          %25 veya daha fazla fakat %50’den fazla olmayan dokosilbenzen (C28H50),

-          %5 veya daha fazla fakat %25’den fazla olmayan tetrakosilbenzen (C30H54),

-          %2’den fazla olmayan hekzakosilbenzen (C32H58),

içeren alkilbenzenin (C14-26) karışımları

Katı yağlarda katkı maddesi olarak

973/2006

3824.90.97

Ağırlık itibariyle;

-          75 % veya daha fazla sterol

-          %25 ten fazla olmayan stanol

içeren toz halinde fitosterollerin karışımları

 

1200/2008

 3824.90.97

%80 (+10%)’lik 1-[2-(2-aminobütoksi)etoksi]but-2-ylamin ve %20 (+10%)’lik 1-({[2-(2-aminobütoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ylamine karışımı

Yeni tür polieter epoksi üretiminde

1185/07

 3903.11.00

14,0 kg/m3 (+1,5) yoğunlukta 0.034 W/mK ‘dan fazla olmayan termal iletkenliğe sahip, %50 oranında geri dönüşümlü materyal içeren beyaz dayanıksız  polistiren boncuklar

 

1202/2008

 3903.90.90

Dişli direniş etkisi 106 J/m veya daha fazla olan sitren, bütadien, ve metil metakrilatın kopolimerleri (ASTM D256 test metoduna göre test edilmiş)

Islak zeminde kullanılan ürünlerin üretiminde

1201/2008

 3903.90.90

-          %45’ten fazla fakat %65 ten fazla olmayan polistiren/ yüksek etkili polistiren/ stirenin polimerleri

-          %35’ten fazla fakat %45’ten fazla olmayan poli (fenilen eter)

-          %10’dan fazla olmayan katkı maddesi

içeren karışımlar

Islak zeminde kullanılan kimyasal ve mekanik ürünlerin plastiklerinin üretiminde

1146/2008

 3906.90.90

Işığa karşı duyarlı, akrilik monomer içeren yapıştırıcı bazlı akril polimer, katalizör, stabilizör

 

1120/2008

 3907.20.11

Ortalama molekül ağırlığı 40.000 Mn olan ve lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş,  Bis[Metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamid

Re-kombine edilmiş proteinlerin parçalarının üretiminde

1119/2008

 3907.20.11

Ortalama molekül ağırlığı 40.000 Mn olan ve lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş, bis(maleimid) ile sınırlandırılmış Bis[Metoksipoli(etilenglikol)]

Re-kombine edilmiş proteinlerin parçalarının üretiminde

1203/2008

 3907.20.99

Ağırlık itibariyle;

-          %60-%65 poli fenilen eter

-          %15-%25 polisitiren

-          %10’dan fazla olmayan katkı maddeleri

içeren karışımlar

Islak zeminde kullanılan kimyasal ve mekanik ürünlerin plastiklerinin üretiminde

1232/2008

 3907.60.80

-          polietilen teraftalat, pyromellitik dianhidrit (PMDA) ve polibütadieninle değiştirilen hidroksilden elde edilen kopolimer

-          xylene diaminleri ve adipik asitten elde edilen kopolimer  (ASTM metodu ile F1115-95 (2001) olarak tanımlanan)

-          organik boyalar ve/veya inorganik pigmentlerin

harmanlanmasından oluşan bağlı oksijen konsantresi

Organik ve/veya inorganik pigmentlerin üretiminde

1204/2008

 3911.10.00

Siklopentadien ve C-5’den C-10 a kadar alkenlerin ve aromatik olefinlerin reaksiyonundan elde edilen hidrokarbon polimeri

Mürekkep üretiminde

1053/2007

3912.11.00

Selüloz asetat pullar

Çekilmiş selüloz asetat kesilmiş filament demeti üretiminde

1144/2008

 3913.90.00

Siyanoetil pullulan ve siyanoetil poli (vinil alkol)[ ağırlık itibariyle %70 (+10) siyanoetil pullulan ve %30 (+10) siyanoetil poli (vinil alkol) içeren] karışımı

 

1147/2008

 3919.10.19

Asetat bazlı veya etil alkol akrilat bazlı veya silikon jel ya da poliamid film bazlı veya silikon ya da aluminyum hidroksit akril üretan bazlı 20mm veya daha fazla 40mmyi aşmayan genişlikte rulo halinde vulkanize edilmemiş doğal ya da sentetik kauçuktan tek taraflı veya çift taraflı yapışkan bantla kaplanmış kauçuk

42’’ ve 50’’ inç plazma ekran modüllerinin üretiminde

1148/2008

 3919.10.90

Yapışkan yüzeyinde ortalama çapı 6mm olan Ni-Au parçacıkları içeren beyaz PET ile kaplanmış taşıyıcısıyla, rulo halinde epoksi reçineyle kaplanmış, tek ya da çift taraflı genişlik olarak 3<nbsp>mm (+ 0,15 mm) bant

42’’ ve 50’’ inç plazma ekran modüllerinin üretiminde

1205/2008

 3919.90.31

Temiz oda şartlarında üretilmiş, astardan oluşan, basınca duyarlı akrilik yapışkan, PET film, bir antistatik ve bir basılabilir katmana sahip, astar hariç toplam kalınlığı 59 mm olan tamamen transparan kendi kendine yapışkan film

Televizyon üretiminde

1206/2008

 3919.90.61

Temiz oda şartları altında üretilmiş kalınlık itibariyle 60 mm veya daha fazla olan fakat 70 mm den fazla olmayan basınca duyarlı akrilik yapışkanlı tamamen transparan kendinden yapışkanlı polietilen film

Televizyon üretiminde

496/5/1995

3919.90.61

3919.90.69

3920.10.89

Kalınlığı 70 mm ya da daha fazla olan vinil asetat etileninin kopolimeri ile kalınlığı 5mm ya da daha fazla olan akrilik türün yapıştırıcı kısmının tabanlarından oluşan silikon disklerinin yüzeylerinin korunmasına mahsus yansıtıcı film

 

1155/2008

3919.90.69

Poli(metil metakrilat) filmden oluşan reflektif bir tabaka ile kaplanmış, tek tarafı düzgün şekilde damgalanmış, cam mikrosfer, bir yapışkan katman ve ayrılan bir tabakadan oluşan metil metakrilat polimerinden film

Karayollarının işaretlenmesinde

1164/2008

 3919.90.69

-          polivinilklorür katmanı

-          camdan mikro boncuklar içeren poliüretan katmanı

-          yapışkan katman

-           ayrılan tabaka içeren, düzenli bir şablon gösteren, genişlik itibariyle 20 cm’den fazla olan rulo halinde reflektör şeritler (tabakanın üst kısmı akrilik polimer bazlı beyaz ya da sarı bir katmandan oluşur)

İşaret ve trafik levhalarının üretiminde

1215/2008

 3920.10.28

-          19 mm (+1 mm) kalınlığında

-          tek tarafı 8 farklı renkte diğer tarafı tek renkte dizayn edilerek basılmış

Polietilen film

 

Çocuk bezi üretiminde

1154/2008

 3920.20.29

İki ya da üç katmandan oluşan, her bir katmanı polipropilen ve polietilen karışımları içeren, titanyum dioksit içersin ya da içermesin bir çekirdek katmanı olan kalınlık itibariyle 75</nbsp>mm’yi aşmayan;

-          makine yönünde 175 Mpa veya daha fazla fakat 270 Mpa’dan fazla olmayan gerilme gücüne sahip

-          ters yönde 20 Mpa veya daha fazla fakat 40 Mpa’dan fazla olmayan gerilme gücüne sahip

mono-aksiyal yönlü film

Basınca duyarlı yapışkan üretiminde

1176/2008

 3920.51.00

Polimetilmetakrilat plastik tabakalar

Havacılıkta

1121/2008

 3921.90.11

Tek tarafından veya her iki tarafından tek yönlü dokunmamış poli (etilen teraftalat) tabakası ile kaplanmış ve poliüraten veya epoksi reçine [toplam kalınlığı 0.12 mm veya daha fazla fakat 0.83 mm den fazla olmayan] ile doyurulmuş poli(etilen teraftalat) film

Alçak voltaj makinelerinin faz yalıtımı olarak

1188/2008

 3921.90.55

469.9 mm (+2 mm) x 622.3 mm (+2 mm) veya 469.9 mm (+2 mm) x 414.2 mm (+2 mm) veya 546.1 mm (+2 mm) x 622.3 mm (+2 mm) ölçülerinde polisiyanat ester reçinesinden veya BT reçinesinin epoksi reçinesi ile karışımından yapılmış fiberglassla güçlendirilmiş levhalar

Elektronik sanayiinde

1179/2008

5402.19.00

Kalınlığı 140 tex olan multifilamentlerden yapılmış, 6-karbon adipik asit monomerleri ve 6-karbon hexamethylene diamine monomerlerinden, kopma mukavemeti 11 daN’ın üzerinde olan polyamide 6,6 iplik.

 

1178/2008

5402.20.00

Multifilamentlerden oluşan, titer denye  numarası 144 veya tex numarası 220 olan, yüksek modüllü, düşük standart çekmeli, asgari mukavemeti 60 CN/tex olan polyethiylene terephtalate iplik.

 

1172/2008

 5902.10.10

Bükülmüş, dokunmuş, bilahare işlenmiş 140 tex’lik multifilamentlerden oluşan, 6-karbon adipik asit monomerleri ve 6-karbon hexamethylene diamine esaslı polyamid 6-6 ipliğinden ;

 

-          Atkı ipliği 30 tex kalınlığında pamuktan

 

-          Asgari %40 tabii kauçuk, formalin ve resorcinol esaslı zamktan

 

Oluşan 140/2 tipinde, 1,41 ± 0,02 m eninde, asgari kopma mukavemeti 20 daN olan daldırılmış mensucat.

 

1173/2008

 5902.20.10

Bükülmüş, dokunmuş, bilahere işlenmiş, 144 veya 220 tex multifilamentten yapılmış, yüksek modüllü, çekme standardı düşük ve en az 60 CN/tex dayanıklılıkta, polyethylene terephtalate iplikten;

 

   -Kalınlığı 22 tex olan polyamide 6,6 core iplikten veya kalınlığı 30 tex olan polyethylene terephtalate elastik atkılı iplikten,

  -Latex;-Pexul-Formalin-Resorcinol esaslı zamktan

 

oluşan minimum 51 CN/tex dayanıklılıkta 144/2 veya 220/2 tipinde daldırılmış kumaş.

 

1171/2008

 5902.20.90

290 tur/metre bükülmüş ve dokunmuş; 144 tex multifilamentten yapılmış, yüksek modüllü, çekme standardı düşük, 60 CN/tex’ten az olmayan dayanıklılıkta, polyethylene terephtalate iplikten;

 

-          Kalınlığı 22 tex olan polyamide 6,6 core elastik atkılı iplikten,

 

oluşan kopma mukavemeti en az 16 daN olan 144/2 tipinde ağartılmamış mensucat.

 

1161/2008-EN

7007.29.00

PDP modül üretiminde kullanılan PDP filtreler

 

1189/2008-DE

7409.19.00

- Asgari bir tarafı epoksi reçine ile emdirilmiş cam elyafından dokuma,

- Bir veya iki tarafı 0,15 mm. kalınlığı geçen  bakır folyo ile donatılmış tabaka veya plakalar

 

1123/2008-EN

ex 7410.11.00

ex 7410.21.00

85.34 alt pozisyonundaki ürünlerin imalatında kullanılmak üzere,

- Çözülme (dekompozisyon) sıcaklığı 350 0C  veya daha fazla ve

- 40 dakikadan fazla 260 0C’de ve 5 dakikadan fazla 288 0C’de delamatinasyon zamanı olan

halojen’den ari, reçine ile kaplanmış kalınlığı 0,15 mm’yi geçmeyen bakırdan yapraklar

 

1124/2008-EN

ex 7410.21.00

Çözülme (dekompozisyon) sıcaklığı 350 0C  veya daha fazla ve 50 dakikadan fazla 288 0C’de delamatinasyon zamanı olan maksimun kalınlığı 0,15 mm lik bir bakır film ile bir veya her iki tarafı kaplanmış, epoksi reçine ile emdirilmiş bir cam elyafından dokuma tabakasından oluşmuş sac veya levhalar

 

1190/2008-DE

7410.21.00

- Asgari bir tarafı epoksi reçine ile emdirilmiş cam elyafından dokuma,

- Bir veya iki tarafı 0,15 mm. kalınlığı geçmeyen  bakır folyo ile donatılmış tabaka veya plakalar

 

1125/2008-EN

ex 7606.12.91

ex 7606.12.93

Kalınlığı 1 mm veya daha fazla fakat 3 mm’den fazla olmayan

- anorganik malzeme gömülü epoksi reçine tabakalı

- kalınlığı 35 mm veya daha fazla fakat 105 mm fazla olmayan bakır yapraklı aluminyum alaşımından plakalar, tabakalar ve şeritler

 

1177/2008-FR

8108.20.00

Titanyum alaşımından külçeler (ikincil)

 

1132/2008-EN

8108.90.50

Ağırlıkça  % 0,1 veya daha fazla fakat % 0,3’den fazla olmayan niyobyum, % 0,35 veya daha fazla fakat % 0,55’den fazla olmayan silikon ve % 0,4 veya daha fazla fakat % 0,6 dan fazla olmayan aluminyum içeren titanyum, aluminyum , silikon ve niyobyum alaşımından plakalar, şeritler, saclar ve yapraklar

 

1097/07

8414.30.81

Rotari tipinde kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek aşamalı motora sahip, R 22 veya R 410 soğutucu sıvı kullanan, klima imaline mahsus. (a)

klima imaline  mahsus. (a)

1236/08

8414.59.20

Aksiyal fan içeren ısı alıcı, kendi elektrik sürücüsüne sahip, çıkış gücü 125 W ı geçmeyen, PC montajına mahsus. (a)

PC montajına mahsus. (a)

1126/08

8481.80.59

875 bar basınca dayanıklı solenoid valf,

-          kapatma valf

-          fazlalık akım valf

-          basınç düşürücü valf

-          net genişliği 10 μm olan iki filitre aleti

-          bir solenoid

-          ısı sensörü

-          iki giriş/çıkış bağlantı bölümü

ve

- boşaltma bölümün (basınçlı hidrojen tank sistemlerini doldurmaya ve boşaltmak için) ihtiva eden.   

 

1363/4/1979

8439.99.10.10

8439.99.90.10

Emme-silindir kovanları, merkezkaçlı hesaplama ile üretilmiş, delinmemiş çelik alaşımlı borular halinde, uzunluğu 3.000 mm veya daha fazla ve dış çapı 550 mm veya daha çok olan, kağıt veya karton üreten makinaların imaline mahsus. (a)

kağıt veya karton üreten makinaların imaline mahsus. (a)

1195/08

8504.31.80

Akım kesen elektrikli transformatör, 1 kVA ya kadar güce dayanabilen, statik konvertör imaline mahsus. (a)

Statik konvertör imaline mahsus. (a)

1037/07

8501.40.80.30

Elektrik AC motor, tek fazlı, çıkış gücü 750 W ı geçen, giriş gücü 1,600 W ı geçen fakat 2,700 W ı geçmeyen, dış çapı 120 mm0,2 mm) yi geçen fakat 135 mm0,2 mm) yi geçmeyen, anma hızı 30,000 rpm i geçen fakat 50,000 rpm i geçmeyen, hava-emme vantilatörlü, elektrikli süpürge aletlerinin imaline mahsus. (a)

elektrikli süpürge aletlerinin imaline mahsus. (a)

1182/07

8504.40.81.20

AC/DC konvertör, LCD TV alıcı aparatlarının imaline mahsus. (a)

LCD TV alıcı aparatlarının imaline mahsus. (a)

1101/07

8504.40.84.30

Güç kaynağı ünitesine birleştirilmemiş baskılı devre kartı üzerinde invertör, arkaışık ünitesinde bulunan ve 1,33 kV den az voltaj sağlayan dış elektrot floresan lambaları (EEFL) veya soğuk katot floresan lambalarını (CCFL) çalıştırmaya yarayan, LCD modül imaline mahsus.  (a)

LCD modül imaline mahsus.  (a) 

1209/08

8504.40.84

İnce film transistör LCD arkaışık ünitesinde lambaları çalıştırmaya yarayan DC/AC invertör, ince film transistör/LCD TV imaline mahsus.  (a)

ince film transistör/LCD TV imaline mahsus.  (a)

1210/08

8518.10.95

İşitme cihazı ve mobil telekomünikasyon cihazlarının imaline mahsus mikrofonlar. (a)

İşitme cihazı ve mobil telekomünikasyon cihazlarının imaline mahsus. (a)

1193/08

8522.90.80

Blu-ray ve DVD diskten gelen optik sinyalleri çoğaltmaya/kaydetmeye ve CD den gelen optik sinyalleri çoğaltmaya yarayan Blu-ray kaydedilebilir Sürücü Ünitesi/Blu-ray kaydedilebilir Sürücü Mecha:

-          3 çeşit lazer ihtiva eden optik gelişme ünitesi

-          dingil motoru

-          ilerleme motoru

-          sürücü kontrollü entegre devre monte edilmiş baskılı devre kartı, Blu-ray kaydedilebilir Sürücü Ünitesi için hafıza ve motor sürücü entegreli devre veya baskılı devre kartı monte edilmemiş sürücü kontrollü entegre devresi, Blu-ray kaydedilebilir Sürücü Mecha için hafıza ve motor sürücü entegre devresi,

ihtiva eden, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)

8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a) 

1196/08

8522.90.80

DVD den gelen/giden optik sinyalleri çoğaltmaya/kaydetmeye ve Blu-ray ve CD den gelen optik sinyalleri çoğaltmaya yarayan Blu-ray Sürücü Ünitesi/ Blu-ray Sürücü Mecha,

-          3 çeşit lazer ihtiva eden optik gelişme ünitesi

-          dingil motoru

-          ilerleme motoru

-          baskılı devre kartı monte edilmiş sürücü kontrollü entegre devresine sahip olan/olmayan, motor sürücü entegre devre ve Blu-ray Sürücü Ünitesi için hafıza,

ihtiva eden, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)

8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)

1194/08

8522.90.80

DVD diskten gelen/giden optik sinyalleri çoğaltmaya/kaydetmeye ve CD ve Blu-ray den gelen optik sinyalleri çoğaltmaya yarayan Blu-ray optik gelişme ünitesi,

-          3 çeşit dalgaboyu lazer diyot

-          lazer sürücü entegreli devre

-          fotoğraf detektör entegreli devre

-          ön monitör entegreli devre

ve

-          erişim düzeneği

ihtiva eden, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)

8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)

1130/08

8528.59.90

LCD renkli monitör, ekran köşegen uzunluğu 660.4 mm13 mm), muhafazasız, montaj çerçevesiz olan ve 9504 pozisyonundaki ürünlerin montajına mahsus.

9504 pozisyonundaki ürünlere monte edilen.

1129/08

8528.59.90

LCD renkli monitör, ekran köşegen uzunluğu 548,6 mm13 mm), muhafazasız, montaj çerçevesiz olan ve 9504 pozisyonundaki ürünlerin montajına mahsus.

9504 pozisyonundaki ürünlere monte edilen.

1128/08

8528.59.90

LCD renkli monitör, ekran köşegen uzunluğu 510,5 mm13 mm), muhafazasız, montaj çerçevesiz olan ve 9504 pozisyonundaki ürünlerin montajına mahsus.

9504 pozisyonundaki ürünlere monte edilen.

1127/08

8528.59.90

LCD renkli monitör, ekran köşegen uzunluğu 482,6 mm13 mm), muhafazasız, montaj çerçevesiz olan ve 9504 pozisyonundaki ürünlerin montajına mahsus.

9504 pozisyonundaki ürünlere monte edilen.

1237/08

8529.90.65

Dijital TV için elektronik anakart, set top kutularında (set top boxes) kullanılmak üzere radyo sinyali alma ve şifre çözme. (a)

set top kutularında (set top boxes). (a)

1192/08

8529.90.97

Yüksek frekanslı tunerler için çerçeve

 

1804/41/03

8529.90.65.50

8521 ve 8528 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, yüksek frekans sinyallerini orta frekans sinyaline çeviren tuner. (a)

8521 ve 8528 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)

837/05

8529.90.92.44

LCD modüller, sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücre içeren, dokunmatik ayarlarıyla (touch screen facilities) donatılmamış, arkaışık lambası (backlight unit) olsun olmasın, dalgalı akım değiştirici (invertör) ve sadece piksel adresi için kontrol elektroniği olan bir veya daha fazla baskılı devre kartı  (board) olsun olmasın.

 

1160/08

8535.90.00

Elektrik bağlantıları ve lehim noktaları olan tecrit edilmiş malzeme içeren plakalar şeklinde baskılı devre kartı, LCD modüllerin elektrik montajının imaline mahsus. (a)

LCD modüllerin elektrik montajının imaline mahsus. (a)

1207/08

8540.11.13

Yuva perdeli renkli katot-ışın tüpü, elektronik tabanca ve saptırma bobini (yoke) olan, ekran en/boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 48 cm4 mm) olan.

 

1208/08

8540.11.13

Yuva perdeli renkli katot-ışın tüpü, elektronik tabanca ve saptırma bobini (yoke) olan, ekran en/boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 50.8 cm4 mm) olan.

 

1152/08

8540.11.15

Renkli katot-ışın tüpü, elektronik tabanca ve saptırma çatalı olan, ekran en/boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 52 cm den fazla fakat 72 cm yi geçmeyenler.

 

1153/08

8540.11.19

Renkli katot-ışın tüpü, elektronik tabanca ve saptırma çatalı olan, ekran en/boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 72 cm den fazla olanlar.

 

1158/08

8544.20.00

Koaksiyal kablo, LCD TV setleri imalat sürecine mahsus. (a)

LCD TV setleri imalat sürecine mahsus. (a)

1149/08

8544.42.90

Arayüzlü kablo: azami voltajı 350 V, azami güç: 7 A. İzolasyon pet/pvc, azami ısı 105 derece, izolasyon direnci Mohm.

 

1150/08

8544.49.93

Esnek kablo, azami voltajı 60V, azami güç: 1, izolasyon pet/pvc, azami ısı 105 derece, münferit kablo çapı 0,51 mm olan.

 

1151/08

8545.90.90

Doğal grafit levhalı ısı geçirgen plakası, azami ebatları 1060x550 mm (+/- 1.5 mm), kalınlığı: 0.95 mm (+/- 0.025 mm);x-y: 290 W/mK yönünde ısı geçirgenliği olan; z 10W/mK yönünde ısı geçirgenliği olan; yoğunluk: 1.28 g/cm³ (+/- 7%).

 

1131/08

8708.99.97

Polietilen kap, sıkıştırılmış hidrojen için, uçlarında alüminyum kabartmaları olan, yapay reçine içeren ve sarmalanmış karbon fibere tamamen gömülü, çapı 213 mm veya daha fazla olan fakat 368 mm yi geçmeyen, uzunluğu 860 mm veya daha fazla fakat 1260 mm yi geçmeyen ve kapasitesi 18 litre veya daha fazla fakat 50 litreyi geçmeyenler.

 

1162/08

9001.90.00

Işık Şekillendiren Film (LSF), LCD modül imaline mahsus. (a)

LCD modül imaline mahsus. (a)

1159/08

9001.90.00

Sarılmış halde dağıtıcı veya yansıtıcı levhalar, LCD modül imaline mahsus.

LCD modül imaline mahsus.

1142/08

9001.90.00

Lensler ve macunlanmış (cemented) parçalar, camdan, montajı yapılmamış, 9005, 9013 ve 9015.10 alt-pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)

9005, 9013 ve 9015.10 alt-pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)

1143/08

9001.90.00

Camdan optik prizmalar, montajı yapılmamış, 9005, 9013 ve 9015.10 alt-pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)  

9005, 9013 ve 9015.10 alt-pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)

3404/06

9001.20.00.20

9001.90.00.55

Optik, diffüsör, reflektör ya da prizma levha baskısız diffüsör plakaları, kutuplaşma özelliği taşısın taşımasın, belirli bir biçimde kesilmiş, LCD modül imaline mahsus. (a)

LCD modül imaline mahsus. (a)

1059/07

9405.40.39.10

Uzunluğu 300 mm veya daha fazla fakat 600 mm yi geçmeyen ambiyans ışık modülü, PCB ye monte edilmiş, belirli tek çipli, kırmızı, yeşil ve mazi ışık yayan diotları olan, 3 veya daha fazla fakat 9 seriliyi geçmeyen ve haifif motor üzerine tasarlanmış ve Düz Ekran TV setinin ön ve/veya arkasına ışık bağlı olan. (a)