3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

YÖNETMELİK

             Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

              b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

              c) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimleri,

              ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

             d) Bilim dalı/sanat dalı: 28/3/1993 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Senatoca belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

             e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini,

             f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

             g) Enstitü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,

             ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             ı) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını,

             i) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği; enstitü yönetim kurulunca atanan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini,

             j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             k) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

             l) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan eğitimi,

             m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

             n) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

             o) Seminer: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında; tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan kredisiz dersini,

             ö) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

             p) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

             r) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

             s) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

             ş) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             t) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             u) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

             ü) Yarıyıl: Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

             v) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

             y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kabul, Kayıt, Sınav ve Değerlendirme Esasları

             Öğrenci kabulü

             MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan ve Enstitünün yapacağı branş sınavından en az 65 puan almaları gerekir. Sıralama notu; branş sınavının %50’si ve ALES puanının % 50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üstte yer alır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, yabancı dil bilgi düzeyine ilişkin esaslar Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

             (2) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 70 standart puan ve Enstitünün yapacağı branş sınavından en az 75 puan almaları gerekir. Sıralama notu; branş sınavının %50’si ve ALES puanının % 50’si toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans not ortalaması daha yüksek olan aday, yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üstte yer alır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Doktora programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir.

             (3) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuar programları hariç, ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 70 standart puan ve Enstitünün yapacağı branş sınavından en az 75 puan almaları gerekir. Sıralama notu; branş sınavının %50’si ve ALES puanının % 50’si toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda; yüksek lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday, yüksek lisans derecesi olmayan adaylarda ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üstte yer alır. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar programlarına alınacak doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için ALES sınavına girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir.

             (4) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak Senato tarafından belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verilebilir.

             (5) Öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlarına kabul edilebilmeleri için ön koşul olarak diploma denklik belgesi getirmeleri gerekir. Devlet bursluları dışında, kendi imkânları ile Enstitülerde lisansüstü öğrenim görmek için gelen yabancı uyrukluların kontenjanlarının tespiti, kayıt ve sıralamaları; bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılır. Yabancı uyruklu adayların ayrıca TÖMER tarafından yapılan Türkçe dil sınavında başarılı olmaları gerekir.

             (6) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve bu konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi ile Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

             (7) Üniversitenin, yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüteceği, uluslararası ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulünde; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslar arası kuruluşlarla yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilecek adaylar şunlardır;

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

             b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

             c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

             ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

             (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

             (3) Bilimsel hazırlık programlarında derslere devam, ders sınavları, ders notları ve derslerden başarılı sayılma koşulları hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             (4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bilimsel hazırlık programı süresi, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 6 – (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Enstitü içindeki bir başka anabilim/anasanat dalında veya bir başka yükseköğretim kurumunun aynı veya farklı bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler arasından, anabilim/anasanat dalı ve Enstitü Yönetim Kurulunun önereceği ve Senatonun kabul edeceği kontenjana göre, lisansüstü programlara bilim/sanat giriş sınavı yapılarak yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerden geldikleri öğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yabancı dil sınavına girmeleri gerekir. Adayların yatay geçiş için başvurabilmeleri için; lisansüstü öğrenimlerinden aldıkları notların ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisansta en az 75, doktorada ve sanatta yeterlikte ise en az 85 olması gerekir.

             (2) Öğrencinin Üniversitedeki veya diğer bir yüksek öğretim kurumundaki yüksek lisans veya doktora programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı programdaki derslere eşdeğerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrenci, doktora yeterlik sınavına Üniversitede geçiş yaptığı programda girer.

             (3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, Üniversiteye geldikleri öğretim kurumundan alınan öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yüksek öğretim kurumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları durumunda ise aldıkları notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

             (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (5) Yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin, akademik takvimdeki kayıt tarihinden yirmi gün önce düzenledikleri belgeleri ilgili enstitüye bir dilekçe ile sunmaları gerekir.

             (6) Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında ilan edilir.

             Lisansüstü programlara kayıt

             MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adaylar, Enstitü tarafından belirlenen süre içinde, Enstitü tarafından teklif edilen ve Senato tarafından belirlenen belgeler ile kayıtlarını yaptırır.

             Ders sınavları ve değerlendirme

             MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

             (2) Dersi veren öğretim üyesi, ders süresince öğrencilerin edindikleri birikimi yarıyıl içi ve/veya yarıyıl sonu ödevler, sınavlar, sunumlar aracılığıyla değerlendirir. Sınavlara ilişkin usul ve diğer bilgiler dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Derslerle ilgili devam koşulu %70'dir.

             (3) Öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten öğretim üyesi tarafından aşağıdaki başarı notlarından biri verilir;

             a) Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu başarı notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (C) notu, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise en az (B) notu almış olması gerekir.

             b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında ilgili dersten başarısız olan, ancak ilave bir çalışmayla (B) veya (P) notu alabilecek öğrencilere (CX) notu verilir.

             c) Yüksek lisans programlarında ilgili dersten başarısız olan, ancak ilave bir çalışmayla C veya P notu alabilecek öğrencilere (DX) notu verilir.

             ç) Seminer dersi ve tez çalışmasının değerlendirilmesi başarılı (P) veya başarısız (F) şeklinde yapılır.

Başarı Notları

             Puanlar                          Harf Notu                                                                   Harf notu Katsayısı

             90–100                          A                                                                                            4.00

             80–89                            B                                                                                            3.50

             70–79                            C                                                                                            3.00

             60–69                            D                                                                                            2.50

             50–59                            E                                                                                             2.00

              0–49                                                                                                                             0.00

              0                                   CX (Doktora) (Sanatta yeterlik)                                            0.00

              0                                   DX (Yüksek Lisans)                                                              0.00

             (4) Öğrencinin notuyla ilgili bir maddi hata yapılması durumunda; öğrenci, başarı notunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde bir dilekçe ile ilgili anabilim/sanat dalı başkanlığına itiraz edebilir. İtiraz edilen dersin öğretim üyesi, öğrencinin başarı notuna etkisi olan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucu ilgili anabilim/sanat dalı başkanlığına, öğrenciye iletmek üzere bildirir.

             (5) Ağırlıklı puan ortalaması; derslerin her birinden elde edilen başarı puanının, o dersin kredisi ile çarpılması ile elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

             Yüksek lisans programı

             MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Yüksek lisans programının yürütüleceği anabilim/anasanat dalları Senato tarafından belirlenir.

             (2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             (3) Yüksek lisans programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları hakkında, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Süre

             MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenciler; derslerini en az iki, tez veya eser çalışmalarını ise en az bir yarıyılda tamamlayabilir. İlgili mevzuat uyarınca başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya ilgili enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (3) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak, Enstitü Yönetim Kurulunca kayıt dondurulması durumunda ise üç kez başarısız not alan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

             (2) Tez danışmanı, konunun özelliği gözönünde tutularak, öncelikle Üniversitenin Enstitüde görevli, kadrolu öğretim üyeleri arasından veya doktora/sanatta yeterlik belgesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar seçilir. Ancak, zorunlu durumlarda anabilim/anasanat dalı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kadrosuz öğretim üye ve görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü için hazırlanan Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunması herkese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

             (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesi/öğretim görevlisinden oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, esasları Senato tarafından belirlenen yeterlik sınavı yapılabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

             (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden veya doktora yeterlik/sanatta yeterlik belgesi olan öğretim görevlilerinden birini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Ancak zorunlu durumda anabilim/anasanat dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kadrosuz öğretim üye ve görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir.

             Süre

             MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili mevzuat hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 19 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 20 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirme,

             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ile tez çalışmasından oluşur.

             (3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             (4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

             (5) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

             Süre

             MADDE 21 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz yarıyıldır. İlgili mevzuat hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 22 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanı ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

             (2) Tez danışmanı Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak zorunlu durumda anabilim/anasanat dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kadrosuz öğretim üye ve görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

             (2) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

             (3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

             (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi; sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dal başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

             (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

             (6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen süreler dışında fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan dersi/dersleri, altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları durumunda ise aldıkları notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulü veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Tez önerisi ret edilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da ret edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü için hazırlanan Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ret edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Doktora diploması

             MADDE 27 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

             (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

             Amaç ve kapsam

             MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

             (2) Sanatta yeterlik programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

             (3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Süre

             MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ancak, daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci için bu süre en az dört yarıyıl olabilir. İlgili mevzuat hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya ilgili enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 30 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak danışmanın, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

             (2) Danışman, Enstitüde görevli Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik belgesi bulunan öğretim görevlileri ile Enstitünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca görevlendirilen, Devlet Sanatçısı unvanına sahip olanlar arasından seçilir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             MADDE 31 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini ilgili Enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen, tez/eser metni hazırlama esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır; Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             (4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirir. Sanatta yeterlik çalışması ret edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 33 – (1) 17/2/1997 tarihli ve 22908 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olan öğrenciler hakkında, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.