23 Şubat 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26796

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 24/12/1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, raporda belirtilen kanaate ilişkin görüş birliğine varılmadığı hallerde başkanlık görüşünü ekleyerek ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – Teftiş Kurulu Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi, Genel Müdürün onayı ile Başkan Yardımcısı ve Raportör Müfettiş olarak görevlendirebilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 10 – Kurul Başkanı geçici nedenlerle görevden ayrıldığında Başkan Yardımcısı veya Raportör Müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Genel Müdür onayı ile belirlenir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "toplam" kelimesi "ortalama" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının A bendinin (e) alt bendinde yer alan "Muhasebei Umumiye Kanunu" ibaresi "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu", B bendinin (a) alt bendinde yer alan "Memurin Muhakematı Hakkında Kanun" ibaresi "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" ve B bendinin (c) alt bendinde yer alan "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu" ibaresi "Ceza Muhakemesi Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6  – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Fezleke" ibaresi "Ön İnceleme Raporu" olarak değiştirilmiştir. 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ön inceleme raporu

             MADDE50 – 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan soruşturma neticesinde Ön İnceleme Raporu düzenlenir.

             Soruşturma izni vermeye yetkili merciin talebi üzerine düzenlenen Ön İnceleme Raporu, Soruşturma konusunun tüm maddeleri kısa fakat, anlaşılır bir şekilde irdelenerek, haklarında Ön İnceleme yapılması istenen Memur ve Kamu Görevlileri hakkında Soruşturma izni verilmesi veya Soruşturma izni verilmemesi teklif edilerek düzenlenir.

             Müfettiş, Ön İnceleme Raporunu yasal süresi içinde tamamlayıp ilgili mercilere vermek zorundadır."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

             "e) Teftişe tabi birimler her sayfası numaralı ve mühürlü birer teftiş defteri ile teftiş raporu ve buna ilişkin yazılardan oluşan teftiş dosyasını bulundurmak zorundadır. Teftiş defteri, müfettişler tarafından; Müfettişin adı-soyadı teftişin yapıldığı tarih, teftiş edilen servisler ve konuları belirtilerek imzalanıp mühürlenir. Teftiş sırasında teftiş defteri ve teftiş dosyası müfettiş tarafından incelenerek önceden önerilen hususların ne dereceye kadar düzeltildiği, verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediğine bakılarak yapılan tespitler teftiş raporunda belirtilir. Teftiş defterleri ve teftiş dosyasının düzenli tutulup korunmasından ve devir-teslim işlemlerinden birimlerin amirleri sorumludurlar."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müfettişler yolluk avanslarını ve hak edişlerini ilgili saymanlıklardan alırlar."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Müfettişler görevlerine ait konularda, tüm resmi merciler, özel kurumlar ve kişilerle yazışma ve haberleşme yapabilirler. Ancak görev dışı ve idari konulardaki yazışma ve haberleşmeleri Teftiş Kurulu aracılığıyla yaparlar."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Orman Genel Müdürlüğünde Orman Bölge Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde en az 1 yıl süreyle görev yapmış olanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan Oluru ile Müfettişliğe atanabilir."

             MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.