1 Şubat 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26774

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2008/7)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde; yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. firması, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İtalya ve Romanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC-S)"ün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine neden olacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle başvuruda bulunmuştur.

             Başvurunun desteklenmesi

             MADDE 2 – (1) Şikayetçi firma tek üretici konumundadır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayet yerli üretim dalını temsil yeteneğini haizdir.

             Önleme tabi ürün

             MADDE 3 – (1) 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC-S)" dür.* Bu aşamada belirtilen GTİP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

             Mevcut önlem

             MADDE 4 – (1) Mevcut önlem, 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/2 sayılı Tebliğ kapsamında ABD, Almanya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İtalya, Macaristan, Romanya ve Yunanistan menşeli "PVC-S" ithalatına karşı yürürlüğe konulan 25 ABD Doları/Ton ile 45 ABD Doları/Ton tutarlarındaki dampinge karşı önlemlerdir. Uygulanmakta olan önlemlerin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce 5/5/2007 tarih ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.

             Gerekçe

             MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, ABD, Almanya, İtalya ve Romanya menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam edebileceğine veya yeniden meydana gelebileceğine ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

             Karar ve işlemler

             MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ABD, Almanya, İtalya ve Romanya menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Yukarıda anılan ülkeler menşeli soruşturmaya konu ürüne yönelik mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder. 2007/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile ilan olunduğu üzere, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsrail, Macaristan ve Yunanistan menşeli önleme konu ürüne karşı yürürlükte bulunan önlemlerin geçerlilik süresi 6/2/2008 tarihinde dolmaktadır.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temin edilmesi amacıyla söz konusu ürünün Müsteşarlıkça bilinen Türkiye’deki ithalatçılarına, yurt dışındaki üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Anılan tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların en geç bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunmaları ve soru formlarını doldurarak bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

             (2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

             Süreler

             MADDE 8 – (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 7 nci madde kapsamında sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi ve belgelerin bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 9 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgiyi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel             : + 90 312 204 77 18

             Faks           : + 90 312 212 87 65/ 212 87 11

             E-posta      : ozdoganas@dtm.gov.tr

             Soruşturma başlangıç tarihi

             MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

——————————

* 2003 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 3904.10 G.T.P altında yer alan "PVC-S" , 2006 yılından bu yana 3904.10.00.00.19 G.T.İ.P altında yer almaktadır.