12 Ocak 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26754

YÖNETMELİK

             Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden:

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/9/2006 tarihli ve 26291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

             "(ç) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             2) Bölge Müdür Yardımcısı,  Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında çalışmış olmak,

             3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

               4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,"

             "(d) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı bölümlerinden mezunu olmak,

             2) Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında çalışmış olmak,

             3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

             4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,"

             "(e) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

             1) İlgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak,

             2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Reformu Genel Müdürü yürütür.