29 Aralık 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26741

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/3/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 9/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 nci, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddeleri ile 28/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişilerin tarım dışı amaçlarla kullanmak istedikleri arazilerde yapılacak incelemeler için, Bakanlıkça tespit edilecek ücret, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre İl Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerine yatırılır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İtiraz için yatırılacak ücretler, 15 inci maddede belirtilen ücretlerin iki katı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, Bakanlığın belirleyeceği Döner Sermaye İşletmelerine yatırılır."

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.