4 Aralık 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26720

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2007/20)

Başvuru

MADDE 1- (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üreticiler Dost Tekstil Makine Aksesuar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti; GTM Genel Makine Tekstil Aksesuar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ve Anteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı menşeli “Cırt Bant” maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi madde

MADDE 2- (1) Önleme tabi madde 5806.32.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Cırt Bant”tır.

(2) Halihazırda yürürlükte olan kesin önlem, 13/12/2002 tarih ve 24962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2002/15 sayılı Tebliğ) ile yürürlüğe konulmuş olup 2002/15 sayılı Tebliğ kapsamında 5806.32.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında gösterilen “Cırt Bant” maddesi 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11437 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 2007 yılından itibaren 5806.32.90.00.11 GTİP’inde gösterilmektedir.

Mevcut önlem

MADDE 3- (1) 2002/15 sayılı Tebliğ kapsamında ÇHC’ye yönelik 3,86 ABD Doları/KG, Çin Tayvanı’na yönelik ise 1,83 ABD Doları/KG nispetlerinde ülke temelinde uygulanan dampinge karşı önlem mevcuttur.

Gerekçe

MADDE 4- (1) Yapılan inceleme neticesinde, ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli önleme konu maddeye uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5- (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli söz konusu madde için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6- (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.  Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.  

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temin edilmesi amacıyla söz konusu maddenin Müsteşarlıkça bilinen Türkiye’deki ithalatçılarına, soruşturmaya konu ülkede yerleşik üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Anılan tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların en geç işbu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunması ve soru formlarını doldurarak bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

(2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

Süreler

MADDE 8- (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 7 nci madde kapsamında sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

 (2) Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi ve belgelerin bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir.

 (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in      7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9- (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgiyi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10- (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90 312 204 77 10

Faks:+ 90 312  212 87 65/  212 87 11

E-posta:  damping@dtm.gov.tr

korayd@dtm.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 11- (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.