11 Ekim 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26670

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/12614

             28 Temmuz 2006 tarihinde Bakü’de imzalanan ekli “Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 6/9/2007 tarihli ve HUMŞ/1240 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/9/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                   H. YAZICI                               N. EKREN                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

    M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                           N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

   M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                          M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                    Millî Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı

        A. BABACAN                            K. UNAKITAN                            H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

       Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                      Millî Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı

         B. ATALAY                               B. YILDIRIM                      M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Sağlık Bakanı V.                         Ulaştırma Bakanı            Tarım ve Köyişleri Bakanı V.    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

    M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H.GÜLER                             E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-AZERBAYCAN

HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

DÖRDÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLU

 

2 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik işbirliği Anlaşması'nın IX. Maddesi uyarınca teşkil edilen Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun (bundan sonra "Komisyon" olarak anılacaktır) Dördüncü Dönem Toplantısı 27-28 Temmuz 2006 tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarda Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın, Azerbaycan Heyetine ise Başbakan Yardımcısı Sayın Abid Şerifov başkanlık etmişlerdir. Her iki ülke heyet üyeleri Ek:l ve Ek:ll'de yer almaktadır.

Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın Azerbaycan'ı ziyareti sırasında, Devlet Başkanı Sayın ilham Aliyev ve Başbakan Sayın Artur Rasizade tarafından kabul edilmiş, Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Haydar Babayev, Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sayın Aydın Aliyev, Sanayi ve Enerji Bakanı Sayın Natık Aliyev ve Devlet Emlak Komitesi Başkanı Sayın Kerem Hasanov ile görüşmelerde bulunmuştur.

Karşılıklı anlayış ve geleneksel dostluk havası içinde yürütülen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı sırasında Taraflar, ticari ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirerek, mevcut ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde artırılması için tüm imkanların hayata geçirilmesine yönelik gerekli tedbirleri almaya hazır olduklarını belirtmişlerdir.

Komisyonun görüşmeleri sonucunda üzerinde mutabık kalınan hususlar aşağıda yer almaktadır.

I. YASAL ÇERÇEVE

Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturan, Ticaret ve Ekonomik işbirliği, Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalannın uygulanmasında herhangi bir sorunla karşılaşamadığını teyit etmişlerdir.

Azerbaycan tarafı, 13.4.2004 tarihinde imzalanan Uzun Vadeli Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca hazırlanması kararlaştırılan Ekonomik İşbirliği Programı ve İcra Planı'na dair Türk tarafı taslağına ilişkin görüşlerini, sözkonusu taslağın Azerbaycan'ın iç prosedürleri kapsamında değerlendirilmesinin ardından iletecektir.

Taraflar, Azerbaycan'ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'ne katılımına yönelik çalışmalarda işbirliğine devam edilmesi ve Azerbaycan'ın ihtiyaç duyacağı her türlü teknik desteğin Türkiye tarafından sağlanması hususundaki mutabakatlarını teyit etmişlerdir.

II. TİCARİ İLİŞKİLER

Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri bir bütün olarak gözden geçirmişler, mevcut ticaret hacminin iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmadığını vurgulamışlar ve ikili ticaretin karşılıklı yarar esasına göre çeşitlendirilmesi ve artırılması için alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

1. Dış Ticaret

Taraflar, Türkiye ve Azerbaycan'ın tamamlayıcı ekonomilere ve üretim yapısına sahip olduğunu kaydederek, ülkeleri arasındaki ticaret hacminin gerçek potansiyeli yansıtacak düzeye ulaştırılması için karşılıklı yarar esasında yeni ticari mekanizmalar ve kurallar ile alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması gerekliliğinin üzerinde durmuşlardır.

Taraflar, 2 Kasım 1992 tarihli Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması kapsamında karşılıklı ticari ilişkilerinde birbirlerine en çok kayrılan ülke prensibi uygulanmasına ilişkin hüküm çerçevesinde, üçüncü ülkelere sağladıklarından daha az elverişli olmayan koşulları birbirlerine sağlamayı taahhüt etmişler, ayrıca, ticari ilişkilere yönelik tarife dışı düzenlemelere ilişkin konuların düzenli olarak müzakere edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Bu çerçevede Taraflar, yukarıda belirtilen konulara ilişkin olarak Türk tarafında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Azerbaycan tarafında ise Ekonomik Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda bir çalışma grubu kurulmasına ve çalışma grubunun ilk toplantısının 3 ay içerisinde yapılmasına karar vermişlerdir.

2. Gümrükler

Karşılıklı ve transit ticaret işlemlerinde hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış gümrük geçiş prosedürlerinin önemini vurgulayan Taraflar, sınır geçişlerinde karşılaşılan bazı sorunlar hakkında bilgi alış verişinde bulunmuşlar ve sözkonusu sorunların karşılıklı yarar esasında çözümlenmesini teminen alınacak tedbirlere ilişkin görüşlerinin 1 ay içerisinde teati edilmesi ve işbu Protokolün 1. maddesi ile kurulması kararlaştırılan çatışma grubu toplantısında müzakere edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar ayrıca, gümrükler alanında ihtiyaç duyulan eğitim ve teknik desteğin karşılıklı olarak sağlanması hususunda anlaşmışlardır.

3. Tahkim Mekanizması

Taraflar, ilgili ülkeler arasında görüşmeleri devam eden Avrasya Tahkim Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşmenin, taraf ülkeler özel sektörleri arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların dostane bir şekilde halline imkan vereceğini memnuniyetle not etmişlerdir.

Taraflar ayrıca, iki ülke kuruluş ve firmalarının kamu kurum ve kuruluşları ile ticari ve ekonomik ilişkilerinde karşılaşabilecekleri sorunların hızlı ve ortak yarar esasında çözümlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye tarafında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, .Azerbaycan, tarafında ise Ekonomik Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda bir çalışma grubu kurulmasına karar vermişlerdir.

Taraflar, sözkonusu Çalışma Grubunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının, iki ay içerisinde diplomatik kanallar aracılığı ile yapılacak yazışmalarla belirlenmesini kararlaştırmışlardır.

4. İş Konseyi

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Ortak Toplantısının 2006 yılı ikinci yarısında Bakü'de gerçekleştirilmesini desteklediklerini bildirmişlerdir.

5. Ortak Ticaret Odası

Taraflar, iki ülke ilgili kuruluşları arasında bir Ortak Ticaret Odası kurulmasının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için önem arz ettiğini vurgulamışlardır.

6. Vize İşlemleri

Taraflar, Azerbaycan'da gümrük sınır geçişlerinde otomasyona geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlar, çalışmaların, iki ülke vize uygulamalarının uyumlaştırılması esasında yürütülmesinin önemine değinmişlerdir.

Taraflar ayrıca, Azerbaycan'da yeni mevzuatın oluşturulmasına kadar geçecek süre zarfında, uzun süreli vize verilmesi de dahil olmak üzere kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış vize uygulaması yapılması amacıyla alınabilecek tedbirlerin iki ay içerisinde müştereken belirlenmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

III. MALİ İLİŞKİLER

Taraflar, Türk Eximbank tarafından International Bank of Azerbaijan'a sağlanmış olan finansman desteğinin iki ülke ilişkilerine yaptığı olumlu katkıları not ederek, bu kapsamda Azerbaycan'ın Türk Eximbank ve Türkiye Hazinesine olan devlet borçlarının ödenmesine ilişkin Anlaşmaların imzalanmasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

Taraflar, Azerbaycan'ın Türk kamu kurumlarına olan borçlarının tasfiyesine ilişkin görüşmelere, Azerbaycan tarafınca sunulan mevcut tekliflerin ve Türk tarafınca sunulacak yeni tekliflerin dikkate alınması suretiyle devam edilmesini kararlaştırmışlardır.

IV. EKONOMİK İLİŞKİLER

1. Sanayi Alanında İşbirliği

Taraflar iki ülke sınai üretim potansiyelinin işadamlarına daha yakından tanıtılmasını teminen tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır.

Taraflar, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB ile Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Girişimciliği Destekleme idaresi arasındaki temasların artırılmasının önemini vurgulamışlar söz konusu kuruluşlar arasında aşağıda belirtilen alanlar da dahil olmak üzere, işbirliği proje programlarını desteklemeyi kararlaştırmışlardır.

-         Küçük ve orta ölçekli işletmelere destek veren kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe değişimi,

-         Küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ'ler) yönelik veri tabanlarının karşılıklı olarak kullanılması,

-         İki ülkede KOBİ uzmanlarının irtibatının kolaylaştırılması, karşılıklı eğitici ve bilgilendirici ziyaretler düzenlenmesi,

-         Türkiye ve Azerbaycan KOBİ'leri arasında ticari bağlantı, teknoloji transferi, ortak yatırım vb. alanlarda işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından geliştirilen "Eşleştirme Merkezi" modelinin hayata geçirilmesi.

Taraflar, Azerbaycan'da liman genişletilme çalışmaları, tersanelerin müştereken modernize edilmesi ve yeni tersane kurulması hususları ile gemi inşa, bakım, onarım ve sökümü konularında işbirliği imkanlarının araştırılmasını kararlaştırmışlardır.

Bu çerçevede Taraflar deniz taşımacılığı sanayi alanında ihtiyaçların ve karşılıklı taleplerin belirlenebilmesi amacıyla iki ülke ilgili kurumları arasında 2006 yılı içinde bir görüşme gerçekleştirilmesine karar vermişlerdir.

2. Enerji Alanında İşbirliği

Taraflar, Azeri, Çırak, Güneşli Sahaları Geliştirme (ACG) projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) projesi, Şah Deniz (ŞD) projesi ve Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP) projesi çerçevesinde yürütülen işbirliğinden ve en üst düzeyde sağlanan karşılıklı destekten duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

Taraflar, Kazak petrolünün de BTC hattı vasıtasıyla dünya pazarlarına taşınmasına imkan sağlayacak olan anlaşmanın Azerbaycan ile Kazakistan arasında imzalanmış olmasının önemli bir gelişme olduğunun altını çizmişlerdir.

Taraflar, Doğu-Batı Enerji Koridoru'nun en önemli iki parçasından BTC projesinin başarı ile tamamlanarak işletmeye alınmasının, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve çok taraflı ilişkilere de önemli katkı sağlayacağını ifade etmişler, Enerji Koridoru'nun diğer önemli parçası olan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı projesine yönelik desteklerini teyit etmişlerdir.

Taraflar Azerbaycan doğalgazının transit taşınmasına ilişkin konulara dair Hükümetlerarası müzakerelere başlanılmasının önemini not etmişlerdir.

Taraflar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı TPIC ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) işbirliğinde Azerbaycan'ın hidrokarbon rezervlerinin üretiminde ortak faaliyet gösterilmesi imkanlarının artırılmasını desteklediklerini bildirmişlerdir.

Taraflar ayrıca, yenilenebilir alternatif enerji kaynaklan (güneş, rüzgar, biokütle ve hidrolik enerji) ve enerji verimliliği alanlarında işbirliği konularını tespit etmek ve işbirliği imkanı bulunan hususlarda çalışmaların devamı hususunda mutabık kalmışlardır.

3. Doğrudan Yatırımlar ve Müteahhitlik Hizmetleri Alanında İşbirliği

Taraflar, gerek Azerbaycan'daki Türkiye sermayeli yatırımların artırılması, gerekse Türkiye'de Azerbaycan sermayeli firmalar kurulması konusunda her türlü çabanın gösterilmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

Taraflar, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri alanındaki işbirliğinin iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinde önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, bu alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılaşılabilecek sorunlara hızlı ve öncelikli çözüm getirilmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

Taraflar, ayrıca Azerbaycan'ın alt ve üstyapı proje hazırlıklarına yardımcı olunmasını teminen ilgili Bakanlıklar bünyesinde çalışmak üzere Türkiye'den teknik yardım sağlanması amacıyla uzman gönderilmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

V. TARIM

Taraflar, iki ülke arasındaki tarımsal işbirliğini geliştirilmesi ve bugüne kadar alınan kararların izlenmesi ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını teminen Tarım Yürütme Komitesi toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasının önemini belirtmişlerdir.

Taraflar Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri arasında ortak hububat piyasası oluşturulması ve kurulacak ortak bir şirket vasıtasıyla dünya piyasalarına hububat sevkıyatında bulunulması hususunda mutabakata varmışlardır.

Bu çerçevede Taraflar, Türk tarafında TMO ve Azerbaycan tarafında bir Çalışma Grubu oluşturulması ve bu Çalışma Grubunun 2 ay içerisinde biraraya gelerek ortak hububat ihracatı stratejisi geliştirmesini kararlaştırmışlardır.

Taraflar, ayrıca Türkiye tarafından Azerbacan'a sağlanan buğday sevkıyatından kaynaklanan alacakların tasfiyesine ilişkin yöntemin de yukarıda belirtilen Çalışma Grubu tarafından belirlenmesine karar vermişlerdir.

Taraflar, ülkelerinde ortaya çıkabilecek hayvan hastalıkları ile mücadele alanında devlet veterinerlik çalışmalarında işbirliğinin geliştirilmesine karar vermişlerdir.

VI. ULAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Taraflar, ticari ve ekonomik ilişkilerin, belirlenen hedeflere ve her iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtacak düzeye uygun olarak geliştirilmesini teminen ikili ve transit taşımacılık imkanlarının çeşitlendirilmesinin ve nakliye maliyetlerinin düşürülmesinin önemini vurgulamışlardır.

1. Karayolu Taşımacılığı

Taraflar, kara ulaştırması alanındaki işbirliğini gözden geçirerek, sağlanan olumlu gelişmeleri kaydetmişler, sınır geçiş işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve taşımacılıkta verimliliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekliliğini vurgulamışlardır.

Taraflar bu çerçevede, üçüncü ülkelerden yük taşınması dahil, ikili ve transit geçişler için ihtiyaç duyulan geçiş belgelerinin listesinin mübadele edilmesi ve ayrıca taşıma belgelerinin Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (ADR) hükümlerine uygun olarak yapılması ve yüklerin tehlikelilik derecesine göre sınıflandırılması konularına ilişkin olarak gümrük idarelerine gerekli talimatların verilmesi konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Taraflar karayolu taşımacılığına ilişkin bütün konulara dair somut kararların, 2006 yılı içerisinde yapılması kararlaştırılan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısında alınmasını kararlaştırmışlardır.

2. Demiryolu Ulaştırması

Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan arasında demiryolu bağlantısını sağlayacak olan Kars-Ahılkelek-Tiflis-Bakü Demiryolu Bağlantısı'nın hayata geçirilmesine verdikleri önemi tekrar vurgulamışlardır.

Taraflar, ayrıca Azerbaycan ile İran arasında tesis edilmesi öngörülen demiryolu hattı vasıtasıyla da Türkiye ile Azerbaycan arasında demiryolu taşımacılığı yapılmasının mümkün olduğunu ifade etmişlerdir.

Taraflar, demiryolu ulaştırması alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla TCDD ile ADDY arasında kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi ve demiryolu araçlarının bakım, onarım, ve imalatı konularında işbirliği tesis edilmesini kararlaştırmışlardır.

VII. HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1. TV Yayınları

Taraflar, TRT televizyon ve radyo yayınlarının Azerbaycan genelinde yayınlanmasına ilişkin konuların, 27-28 Haziran 2006 tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilen görüşmelerde kaydedilen hususlar dikkate alınarak hayata geçirilmesini kararlaştırmışlardır.

Taraflar ayrıca, Azerbaycan televizyon programlarının Türkiye'de yayımlanması amacıyla ilgili kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılmasına karar vermişlerdir.

2. Fiber-Optik Kablo Hattı

Taraflar, Türkiye ile Nahçıvan arasında fiber optik kablo hattının Nahçıvan bölüntünün inşası hususunda sağlanan mutabakattan duydukları memnuniyeti not etmişler ve konuya ilişkin çalışmaların ivedilikle başlatılmasına karar vermişlerdir.

Taraflar, Trans-Asya-Avrupa Fiberoptik Kablo Hattının Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağlantısının Gürcistan üzerinden tesisinin, Gürcistan Demiryollarına ait optik kablo hattının yeterlilik düzeyinin test edilerek, sözkonusu test sonuçlarına göre değerlendirilmesini kararlaştırmışlardır.

3. Teknik İmkanların Kullanımı

Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan arasında uluslararası telefon trafiği değişiminin mevcut doğrudan kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin teknik imkanlarından yararlandırılması suretiyle telefon hatlarının teşkili, Azerbaycan'ın global internet şebekesine Türkiye üzerinden bağlanmasının önemini not etmişlerdir. Taraflar, konuya ilişkin teknik görüşmelerin iki ülke ilgili kuruluşları arasında başlatdmasma karar vermişlerdir.

Taraflar, Azerbaycan'da haberleşme teknolojilerine ilişkin özel ekonomik bölgenin ve tekno-parkların oluşturulması hususunda destek sağlanmasına karar vermişlerdir.

VIII. TURİZM

Taraflar, her iki ülkenin kültür, tarih ve turizm değerlerinin ve geleneklerinin karşılıklı olarak tanıtılması ve ülkeleri arasında uluslararası turizm güzergahı hazırlanması amacıyla ilgili Bakanlık ve kuruluşlarının katılımıyla oluşturulması kararlaştırılan çalışma grubuna işlerlik kazandırılması hususunda anlaşmışlardır.

Taraflar, 'Ataların Tarihi Zafer ve Dostluk Yolu' adlı ortak turizm güzergahının hayata geçirilmesi amacıyla iki ülke yetkililerinden oluşan bir heyetin tanıtım ve bilgilendirme ziyareti düzenlemesine karar vermişlerdir.

IX. TEKNİK İŞBİRLİĞİ

Taraflar, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile TİKA arasındaki teknik işbirliği faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

X. NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ

Taraflar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Dilucu sınır kapısında çalışma saatlerinin uyumlaştırılması ve iki ülke vatandaşlarının giriş-çıkışiarının kolaylaştırılması konularında mutabık kalmışlardır.

Taraflar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ekonomisinin geliştirilmesi amacıyla yağlı tohum bitkilerin üretimi, organik tarım ürünlerinin üretimi ve pazarlanması, bahçeciliğin geliştirilmesi ve şarap üretimi, meyve sebze işleme ve konservesi, deri işleme ve deri mamullerinin üretimi sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması ve mevcut tesislerin modemize edilmesi hususlarındaki işbirliğinin hazırlanacak somut projeler çerçevesinde sürdürülmesine karar vermişlerdir.

Bu çerçevede Taraflar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ekonomisinin geliştirilmesini teminen Türkiye ile Azerbaycan arasında üç ay içerisinde yapılacak görüşmeler neticesinde ortak bir çalışma programı oluşturulmasına karar vermişlerdir.

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısının,  kesin tarihleri diplomatik kanallardan  belirlenmek üzere,  Ankara'da gerçekleştirilmesine karar vermişlerdir.

İşbu Protokol, 28 Temmuz 2006 tarihinde Bakü'de, Türkçe ve Azerbaycan dillerinde, eşit derecede geçerli ikişer nüsha olarak imzalanmıştır.

 

 

         TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                  AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

              HÜKÜMETİ ADINA                                                  HÜKÜMETİ ADINA

 

                Prof. Dr. Mehmet                                                         Abid ŞERİFOV

            AYDIN Devlet Bakanı                                               Başbakan Yardımcısı

 

 

EK-I

TÜRKİYE HEYETİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

: Devlet Bakanı

 

Heyet Başkanı

Ülker GÜZEL

: Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Teknik Heyet Başkanı

Hacı Duran GÖKKAYA

: TETAŞ, Genel Müdür

Hasan YALÇIN

: Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı

Ayşe SİNİRLİOĞLU

: Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı

Fatih TURHAN

: Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

Ziya DEMİRDÜZEN

: Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

Yavuz ÖZUTKU

: Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

Remzi ZOR

: TMO, Daire Başkanı

 

 

EK-II

AZERBAYCAN HEYETİ

Abid ŞERİFOV

:Başbakan Yardımcısı, Karma Komisyonun Eşbaşkanı

Natig ALİYEV

:Sanayi ve Enerji Bakanı

Halaf HALAFOV

:Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Mikayıl CABBAROV

: İktisadi İnkişaf Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Musa PANAHOV

: Ulaştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Sefer MEHDİYEV

: Devlet Gümrük Komitesi

 

Başkan Birinci Yardımcısı

Ağadayı AĞAYEV

: Bakanlar Kurulu Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Müdürü

Fikret KERİMOV

: Bakanlar Kurulu Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Baş Uzmanı

Ağalar ATAMOĞLANOV

: Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Anlaşmalar idaresi, Şube Müdürü

israil AHMEDOV

: Dışişleri Bakanlığı İktisadi işbirliği ve inkişaf idaresinin Müşaviri

Etibar HALİLOV

: Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk idaresi, Birinci Katip

Merdan MERDANOV

: Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Müdürü

-ldris RZABEYOV

: Sanayi ve Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Şubesi Müdürü

Aydın İSMİYEV

: Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Şubesi Müdürü

Cavid NECEFOV

: Ulaştırma Bakanlığı Koordinasyon ve Lisans Şubesi Müdürü

EldarALİZADE

: Ulaştırma Bakanlığı Koordinasyon ve Lisans Şubesi Koordinasyon Sektörü Müdürü

Ali GASIMOV

: Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Siyaseti ve Ekonomi Şubesi Müdürü

Samed BAŞİRLİ

: İktisadi inkişaf Bakanlığı Yatırımlar ve Uluslararası Ekonomik işbirliği Şubesi Müdür Yardımcısı

Hafız ZEYNALOV

: iktisadi İnkişaf Bakanlığı Yatırımlar ve Uluslararası Ekonomik işbirliği Şubesi, iki taraflı ilişkiler Sektörü Uzmanı

Mobil MAMEDZADE

: Telekomünikasyon ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, Düzenleme Şubesi Uzmanı

Gulu NOVRUZOV

: Eğitim Bakanlığı Dış ilişkiler, Enformasyon ve Koordinasyon Şubesi Müdürü

Ferid MEDETLİ

: Adliye Bakanlığı,

Uluslararası Hukuk işbirliği idaresi Uzmanı

Emin ŞAHBAZOV

: Tarım Bakanlığı, Devlet Veterinerlik Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Şahin bAGİROV

: Devlet Gümrük Komitesi Gümrük Kontrolünün Teşkili Baş İdaresi Reisi

Geşem MAMEDOV

: Devlet Gümrük Komitesi Maliye-Tarife ye Para Kontrolü İdaresi Büyük Çaplı Ödeyicilerle iş Şubesi Başkanı

Elşad NASlROV

: Devlet Petrol Şirketi Başkan Yardımcısı

Samir BAGİROV

: Azerbaycan Havayolları Koordinasyon ve Dış İlişkiler İdaresi Hükümetlerarası Anlaşmalar Şube Müdürü

Marlen ASGEROV

: Azerenerji A.Ş. Başkan Yardımcısı

Reşad GULAMOV

: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Baku Şehri Daimi Temsilcisi

 

Bu Andlaşmanın Azerbaycan dilindeki metni 11/10/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.