15 Temmuz 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26583

YÖNETMELİK

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/2/2005 tarihli ve 25716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(ı) Ariyet Malzemesi: Kayaçların doğal ve jeolojik etkenler sonucu kırılması, ufalanması, alterasyonu, taşınması ve/veya yerinde çökelimi ile oluşan; çakıl, kum, silt ve mil içeren gevşek malzeme ile yamaç molozu niteliğinde olan ve  dolgu olarak kullanılan malzemeyi,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Devlet hakkı ocak başı satış tutarı üzerinden alınır. Ocak başı satış tutarı ocaktan üretilen madenin bedelidir. I (a) grup madenlerde ocak başı satış tutarı boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış olarak satılan madenin fiyatıdır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin  başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler ile Orman Alanlarındaki Faaliyetlerde Ödenecek Devlet Hakkı"

             "Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak madencilik  faaliyetlerinden  devlet hakkı % 30 fazlasıyla alınır."

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.