15 Temmuz 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26583

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/2/2005 tarihli ve 25716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "Ariyet Malzemesi" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ariyet Malzemesi: Kayaçların doğal ve jeolojik etkenler sonucu kırılması, ufalanması, alterasyonu, taşınması ve/veya yerinde çökelimi ile oluşan; çakıl, kum, silt ve mil içeren gevşek malzeme ile yamaç molozu niteliğinde olan ve yapılarda dolgu olarak kullanılan malzemeyi,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının III. Grup madenler bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "III. Grup madenler

             Deniz, göl ve kaynak sularında eriyik halde bulunan tuzlar,

             Doğal gaz, jeotermal ve petrol alanlarının dışında bulunan karbondioksit (CO2) gazı,

             Kömür, linyit, turba ve bataklık kökenli metan gazı,

             IV. grup madenleri eriyik olarak içeren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamına girmeyen çeşitli amaçlarla kullanılan gaz ve sular."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Taşkömürü, linyit ve turba işletme izinleri üzerine III. Grup müracaatlar kabul edilemez."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Üretim veya işletme izni olmadan satış amacıyla ruhsatın ait olduğu grupta maden üretimi yapıldığı tespit edilen arama ve işletme ruhsat sahalarındaki üretim faaliyetleri durdurulur. Sevkıyatın sevk fişi ile yapılmadığının tespiti halinde Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, bu üretim ve satışın beyan edilerek devlet hakkının ödenmediğinin tespiti halinde de aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "I. grup madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı satış tutarı boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış olarak satılan madenin fiyatıdır."

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.