5 Temmuz 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26573

GENELGE

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

             Konu:     2008-2010 Dönemi

                            Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

2007/3

             TBMM tarafından kabul edilerek 2007 yılında uygulanmaya başlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı ile, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunun artırılması temel amacı çerçevesinde, "istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye"  vizyonu ortaya konulmuş, bu vizyon doğrultusunda 2007-2013 döneminde uygulanacak politikaların çerçevesi ve temel öncelikler belirlenmiştir.

             Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ortaya konulan politika ve öncelikler, 2007-2013 dönemi için hazırlanacak her türlü plan, program, yatırım programı ve strateji çalışmasında esas alınacaktır.

             Dokuzuncu Kalkınma Planı ile uyumlu bir şekilde hazırlanarak yayımlanan  Orta Vadeli Program (2008-2010)’da yer alan amaç, politika ve öncelikler  ile yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’da ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri; program, bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına temel teşkil edecektir.

             Ekonomide sağlanan güven ve istikrarın  korunması,  ekonomik büyümenin kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alacak şekilde yüksek ve sürdürülebilir kılınması, istihdamın artırılması, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi  temel politikası doğrultusunda kamu yatırım ödeneklerinin  kullanımında  etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

             Bu hedef doğrultusunda, bir taraftan kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli alt yapı alanlarına  yönlendirilirken, diğer taraftan kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen rasyonalizasyon çalışmalarına devam edilecektir.

             Bu çerçevede 2008-2010 dönemi yatırım programı hazırlıklarında; eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımları bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak,  AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır.  Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden; kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek, uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış, dış finansmanı sağlanarak onaylanmış, başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması  gereken  projelere öncelik verilecektir.

             Bütün kamu kuruluşları, 2008-2010 dönemi yatırım tekliflerini Dokuzuncu Kalkınma Planı ve  Orta Vadeli Program (2008-2010)’da yer alan amaç ve öncelikler ile ilişkisini kurarak yapacaklar, ayrıca yeni yatırım tekliflerini  sağlıklı sorun analizlerini içeren sektörel ve bölgesel çalışmalar ile nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandıracaklardır.

             Kamu yatırım programında devam eden öncelikli projelerin yeterli kaynak tahsisi  ile zamanında tamamlanması hedefi doğrultusunda, acil ve zorunlu haller dışında gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla sürecek yeni proje teklifinde bulunulmayacak, mevcut kamu sabit sermaye stokundan etkin ve yeterli kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için yeterli ödenek teklifinde bulunulacaktır. Kamu kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacaktır. 

             Bütün yatırımcı kamu kuruluşlarının, yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak,  Orta Vadeli Program’ın temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Plan’da ve "2008-2010 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi" ekinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslar ile uyumlu olmak üzere, 2008-2010 dönemini kapsayan üç yıllık perspektifle hazırlayacakları yatırım tekliflerini Temmuz ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermelerini önemle arz ve rica ederim.

 

 

                                                                                                      Doç. Dr. Abdüllatif  ŞENER

                                                                                             Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı

 

 

 

 

             EK: 2008 - 2010 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

 

Devamı İçin Tıklayınız

2008-2010-Rehber

2008-2010-Ekler-1-7

2008-2010-Rehber Tablo 1-13, EK 8-14