26 Mayıs 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26533

YÖNETMELİK

             Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ARAŞTIRMALARI

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Akdeniz  Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin görevlerine, yönetim organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

             b) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

             c) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları ve Uygulama Merkezini,

             ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Akdeniz ile ilgili her alanda araştırma yapmak, bu alana yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.

             Merkezin görevleri

             MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır;

             a)  Akdeniz konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim programları, Akdeniz duyarlılık projeleri, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,

             b) Yurt içinde ve yurt dışında Akdeniz ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek,

             c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Akdeniz ile ilgili ders ve seminerler verilmesini, öğrencilerin bu konulara yönelmesini ve tezler hazırlamasını özendirmek,

             ç) Akdeniz konulu araştırmalara ve projelere üniversitelerin bilimsel araştırma  birimlerinin destek sağlamasına öncülük etmek,

             d) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak,

             e) Akdeniz konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak,

             f) Akdeniz ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak,

             g) Akdeniz konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Yönetim

Organlarının Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine vekalet bırakır. Vekaletin süresi altı ayı geçemez.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a)  Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

             c) Personel ihtiyacını belirlemek, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             ç)  Merkezin çalışma programını hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

             d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

             f)  Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitede Akdeniz konusunda çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Merkez Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez  Merkez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

             b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ile faaliyet raporunu, araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

             c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.