25 Mayıs 2007 Tarihli ve 26532 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5661 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12124  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

— Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/27)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/21)

— Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 33)

— Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara  İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 92)

— Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII,No: 50)

— Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/6 (Siyasi Parti İhtar), K: 2007/4 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

DÜZELTME   (2007 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile İlgili)

 

Tıklayınız


25/5/2007 tarihli ve 26532 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Ait Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.