20 Mayıs 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26527

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/09)

 

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 12820 "Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri" Standardı, Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır.

             MADDE 3 –  (1) Bu standart kapsamında akaryakıt istasyonu inşa edenlerin Türk Standartları Enstitüsünden  "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi" almaları mecburidir.

             MADDE 4 – (1) Akaryakıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının TS 11939 standardına uygun olmaları  mecburidir.

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Standardın mecburi uygulamaya konulduğu tarihte 29/9/2003 tarihli ve  25244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90)” yürürlükten kalkar.

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Devamı İçin Tıklayınız