10 Mayıs 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26518

KANUN

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5650                                                                                                     Kabul Tarihi : 4/5/2007

             MADDE 1 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 505 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir."

             MADDE 2 – Türk Medenî Kanununun 506 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/5/2007