8 Mayıs 2007 SALI - Mükerrer

Resmî Gazete

Sayı : 26516

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

             Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 241

             İtiraz No :

- KARAR -

             Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 5/5/2007 tarihli yazıda, aynen; "22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; SEÇSİS Projesi kapsamında güncelleştirilmek suretiyle kesinleştirilen ve daha sonra herhangi bir nedenle yeniden güncelleştirilen muhtarlık bölgesi askı listeleri kullanılacaktır.

             SEÇSİS Projesi kapsamında yürütülen çalışmalardan seçim tarihine kadar geçen sürede; seçmen yaşına gelmiş olanlar, ikametgahlarını değiştirilenlerin yazımı ile ölenler, askerde bulunanlar ve diğer nedenlerle oy kullanamayacak olanlar askıya çıkarılmak suretiyle güncelleştirme yapılacaktır.

             Güncelleştirmede uygulanacak esasların, sürelerin ve sair konuların, gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra karara bağlanmasını ve yeni güncelleştirme genelgesinin hazırlanmasını arz ederim." denilmiş olmakla, hazırlanan genelge taslağı incelendi;

             GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

             Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/5/2007 tarihli ve 891 sayılı kararı uyarınca 22 Temmuz 2007 Pazar günü XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacaktır.

             Bu seçimlerde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri, SEÇSİS Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonrası kesinleşen listeler ile daha sonra herhangi bir nedenle yapılan diğer seçimlerde kullanılarak kesinleştirilen seçmen listeleridir.

             Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir.

             Seçim takviminde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile ikametgahlarını değiştiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla askı süresinin uygun bir süreye tabi tutulması gerekir.

             İlk defa bu seçime münhasır olarak, seçmen kütükleri ile ilgili çalışmalar Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi kapsamında yürütüleceğinden, genelgenin bu hususta göz önünde tutularak düzenlenmesinde yarar görülmekle, 298 sayılı Kanunun Geçici 18. maddesi gereğince, güncelleştirmenin hangi esaslara göre yapılacağını gösterir ekteki genelgenin Örnek: 140/I olarak kabulü uygun bulunmuştur.

             S O N U Ç:

             Açıklanan nedenlerle;

             1 - 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılacak XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; SEÇSİS Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonrasında kesinleşen listeler ile daha sonra herhangi bir nedenle yapılan diğer seçimlerde kullanılan muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek suretiyle kullanılmasına,

             2 - Bu listelerin 9 Mayıs 2007 Çarşamba günü saat: 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 21 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat: 17.00’de askıdan indirilmesine,

             3 - Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,

             4 - Ekli genelgenin bu karar metnine dahil olduğuna,

             5 - Karar ve bu genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla seçime katılan siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

             6- Karar ve eki genelgenin Resmi Gazetede yayımlanmasına,

             7/5/2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

          Başkan                                  Başkanvekili                                  Üye                                             Üye

Muammer AYDIN                   Ahmet BAŞPINAR                     Hasan ERBİL                   Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY

 

             Üye                                           Üye                                         Üye                                             Üye

       Necati SÖZ                       Cenker KARAOĞLU                  Hüseyin EKEN                           Mehmet KILIÇ

 

                                       Üye                                             Üye                                             Üye

                          Bahadır DOĞUSOY                             Ali EM                               Kırdar ÖZSOYLU

 

 

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE

ESASLARINI GÖSTERİR

G E N E L G E

(Örnek: 140/I)

 

             AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

             MADDE 1 –  Bu genelge, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak olan XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak listelerin güncelleştirilmesi işlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, vatandaşlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun geçici 18. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

             Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi, askı süresi, itirazlar, evvelce yazılmamış olanlar, seçmen niteliğini yeni kazanmış olanlar ile yer değiştirenlerin listeye yazılmaları, askerde bulunanların ve diğer nedenlerle oy kullanamayacak olanlarla, ölenlerin listeden çıkarılmaları ve böylece listelerin kesinleştirilmesi işlemlerine ilişkin esasları kapsamaktadır.

             ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ

             MADDE 2 – Güncelleştirme; Yüksek Seçim Kurulunun 2006/372, 2007/97 ve 128 sayılı kararları uyarınca yapılıp kesinleşen veya bu tarihten sonra herhangi bir seçim nedeniyle güncelleştirilmiş bulunan muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılması suretiyle yapılır. Bu aşamada yerleşim bilgilerindeki değişiklikler de listelere işlenir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümü alınarak ilgili muhtarlıklara asılmak üzere gönderilir.

             Ancak, yeni yerleşim yerleri için düzenlenen listeler ile boşalan köylere yeniden dönüş sebebiyle düzenlenen listeler ve yukarıda belirtilen Yüksek Seçim Kurulu kararları uyarınca güncelleştirmenin yapılmasından sonra herhangi bir seçim sebebiyle güncelleştirilmiş listeler varsa, güncelleştirme bu listelerin muhtarlık bölgesi askı listesine dönüştürülerek, askıya çıkarılması suretiyle gerçekleştirilir.

             İlçe seçim kurulu başkanlığınca güncelleştirmeye çıkılmadan bir gün önce o yer Cumhuriyet Başsavcılığından ceza ve tutuk evinde bulunan taksirli suçlardan hükümlüler ve tutukluların kimlik bilgilerini içeren liste istenir. Bu liste, seçmen listesi haline dönüştürülerek tutuklu seçmen listesi olarak askıya çıkarılır.

             MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN ASKIYA ÇIKARILMA YERİ, ASKI SÜRESİ, ASKIDAN İNDİRME

             MADDE 3 – Muhtarlık bölgesi askı listeleri 9 Mayıs 2007 Çarşamba günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ulusal radyo ve televizyonlarda belli aralıklarla ilan edilir.

             İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her iki günde bir belediye varsa zabıta hoparlörü ile halka duyurur. Bu duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez.

             Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılır.

             Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu başkanınca mahalli mülki amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir.

             Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 21 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.

             Ceza ve tutuk evlerinde bulunanlara ait taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklu seçmen listelerinin 9 Mayıs 2007 Çarşamba günü saat 08.00'de bulundukları koğuşlara veya yönetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet Başsavcılığına yazılacak bir yazı ile istenir ve listelerin korunmasından görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı bildirilir. Listeler 17 Temmuz 2007 Salı günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilgili dosyada saklanır.

             ASKI YERİ GÖREVLİSİ

             MADDE 4 – İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, mahalle ve köy muhtarı veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinden birisini veya bu iş için uygun göreceği memur veya diğer tarafsız ehil kimselerden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu başkanlığınca belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeleri yok ise Kaymakamlıkça görevlendirilen kişi yukarıda yazılan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

             Büyükşehir statüsüne tabi illerin ilçeleri ile tüm merkez ilçelerin seçmen sayısı 5.000 ve daha fazla olan seçim (muhtarlık) bölgelerinde askı süresince sürekli, diğer seçim (muhtarlık) bölgelerinde ise bizzat ilçe seçim kurulu başkanınca takdir edilecek sürelerde görev yapacak askı yeri görevlisi; askı döneminde kendisine yapılan müracaatlar sonucu özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile birlikte diğer kimlik bilgilerine uygun olarak doldurulan formları titizlikle kontrol ettikten sonra muhafaza edip aynı gün, mümkün olmazsa en kısa sürede İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Bu uygulama bizzat İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından kontrol edilir.

             Seçimle ilgili işlemler için özel olarak hazırlanan yeni kayıt ve değişiklik formlarının isteyenlere ücretsiz olarak verileceği; www.ysk.gov.tr. internet adresinden de temin edilebileceği; muhtarlar tarafından da ücret alınmaksızın onaylanacağı, aksine hareket edenler veya gerçek dışı form düzenleyenler hakkında 298 sayılı Kanunun seçim suçları ve cezaları bölümü hükümlerinin uygulanacağı ilçe seçim kurulu başkanınca duyurulur.

             MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR

             MADDE 5 – Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için aşağıda yazılı olan Türk vatandaşları başvuruda bulunabilirler.

             a) SEÇSİS Projesi kapsamında güncelleştirilerek kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerine veya daha sonra yapılan seçimlerde güncelleştirilen listelere herhangi bir sebeple yazılamamış olanlar,

             b) 22 Temmuz 1989 tarihinde ve daha önce doğanlar (Ay ve günü belirleyen Nüfus Müdürlüğünce verilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan nüfus kayıt örneği veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı nüfus bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

             c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı seçim (muhtarlık) bölgesine gelenler (Nakil Belgesi ibrazı ve memurlar için atama onay belgeleri gereklidir.),

             ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde veya tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlarla, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunmayanlar,

             d) Askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayanlar (Terhis belgesi veya Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

             e) Taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu seçmen listesine yazılmamış bulunanlar,

             Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu seçmen listesine yazılmak için ilgililer başvurabilirler.

             MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

             MADDE 6 – a) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

                                   b) Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler izinli olsalar bile,

                                   listelere yazılamazlar.

 

 

SEÇMEN YENİ KAYIT VE SEÇMEN BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME

FORMLARININ DOLDURULMASI

             MADDE 7 –

                   A)  SEÇMEN YENİ KAYIT FORMUNUN DOLDURULMASI VE ONAYLANMASI;

             Seçmen kütüğüne kaydolmak için bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46., 47. ve 50. maddelerinde sayılanlardan başvuranlar, www.ysk.gov.tr. internet adresinden temin edebilecekleri veya askı yerlerinde hazır bulundurulacak mavi renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "SEÇMEN YENİ KAYIT FORMU"nu, formun arka yüzünde yer alan ve aşağıdaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldururlar.

             Bu formun doldurulmasında seçmenin;

             a) Formun üstünde yer alan bölümlere ad, soyad ve tarih yazması ve formu imzalaması,

             b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını yazması,

             c) Resmi kimlik belgesine göre seçmenin kimlik bilgileri kısmını, kısaltma yapılmaksızın ve doğru olarak eksiksiz doldurması,

             ç) Doğum tarihi bölümüne resmi kimlik belgesindeki gün, ay ve yılı doğru olarak yazması ve ayrıca doğduğu yerin il adını belirtmesi,

             d) Adres bilgilerine ait bölümün tamamını doldurması,

             e) Oy kullanmaya engel bir özrü varsa özürlü seçmenler için ayrılan kutuyu (X) işareti ile işaretlemesi,

             f) Kendisine ulaşabilmek için telefon numarasını okunaklı bir biçimde yazması,

             gerekir.

             Seçmen, formu doldurduktan sonra kimlik belgesi ile birlikte bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46., 47. ve 50. maddelerinde sayılanlar, formu askı yeri görevlisine teslim eder. Askı yeri görevlisi formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve formun ilgili bölümüne adını soyadını yazarak imzalar.

             Muhtar, seçmenin kendi muhtarlık bölgesinde ikamet ettiğini formun MUHTARLIK ONAYI bölümünü mühürlemek ve imzalamak suretiyle onaylar ve sonrasında muhtar veya askı yeri görevlisi, aynı gün veya mümkün olmazsa ertesi gün formu ilçe seçim kurulu başkanlığına gecikmeden tutanakla teslim eder.

             B) SEÇMEN BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME FORMUNUN DOLDURULMASI VE ONAYLANMASI;

             İkametgâhını, diğer bir ilçeye veya aynı ilçe dahilinde bir muhtarlık bölgesinden diğer bir muhtarlık bölgesine nakleden seçmenlerden yeni ikamet  ettikleri muhtarlık bölgesi askı listesine kaydolmak için nakil ilmühaberleri ile bizzat başvuranlar veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46., 47. ve 50. maddelerinde sayılanlar ile, 

             Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında mevcut olan bir yanlışlığın düzeltilmesi veya eksikliğin tamamlanması için başvuranlar, www.ysk.gov.tr. internet adresinden temin edebilecekleri veya askı yerlerinde hazır bulundurulacak yeşil renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "SEÇMEN BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME FORMU"nu, formun arka yüzünde belirtilen ve aşağıdaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldururlar.

             Bu formun doldurulmasında seçmenin;

             a) Formun üstünde yer alan bölümlere ad, soyad ve tarih yazması ve formu imzalaması,

             b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını yazması,

             c) Resmi kimlik belgesine göre seçmenin kimlik bilgileri kısmını, kısaltma yapılmaksızın ve doğru olarak eksiksiz doldurması,

             ç) Adres bilgilerine ait bölümün tamamını doldurması,

             d) Oy kullanmaya engel bir özrü varsa veya özrü kalktı ise özürlü seçmenler için ayrılan ilgili kutuyu (X) işareti ile işaretlemesi,

             e) Kendisine ulaşabilmek için telefon numarasını okunaklı bir biçimde yazması,

             f) Formun alt kısmındaki seçmen Kütüğüne Kayıtlı olduğu Adres bölümüne seçmen listesindeki en son ikametgâh adresini tam ve açık olarak yazması,

             gerekir.

             Seçmen, formu doldurduktan sonra kimlik belgesi ile birlikte bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46., 47. ve 50. maddelerinde sayılanlar, formu askı yeri görevlisine teslim eder. Askı yeri görevlisi formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve formun ilgili bölümüne adını soyadını yazarak imzalar.

             Muhtar, seçmenin kendi muhtarlık bölgesinde ikamet ettiğini formun MUHTARLIK ONAYI bölümünü mühürlemek ve imzalamak suretiyle onaylar ve sonrasında muhtar veya askı yeri görevlisi, aynı gün veya mümkün olmazsa ertesi gün formu ilçe seçim kurulu başkanlığına gecikmeden tutanakla teslim eder.

             MADDE 8 – Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığı 9 Mayıs 2007 tarihi ile askıdan indiriliş tarihi olan 21 Mayıs 2007 tarihleri arasında toplanan Seçmen Yeni Kayıt ve Seçmen Bilgileri Değişiklik/Düzeltme Formları, aynı gün veya en geç 24 Mayıs 2007 tarihine kadar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilir ve seçmenin seçmen kütüğüne eklenmesine karar verilirse, form ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenip imzalanmak suretiyle onaylanır.

             İKAMETGÂHLARINI DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

             MADDE 9 – Bu genelgenin 2. maddesinde sözü edilen; Yüksek Seçim Kurulunun 2006/372, 2007/97 ve 128 sayılı kararları uyarınca güncelleştirilmek suretiyle kesinleşen veya bu tarihten sonra herhangi bir seçim nedeniyle yeniden güncelleştirilerek kullanılmış olan muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesinden sonra ikametgahını aynı ilçe içinde başka muhtarlık bölgesine nakledenler ile bir ilçeden diğer bir ilçeye nakledenler askı süresi içinde yeni ikametgahlarını belirten belgeleriyle birlikte bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46., 47. ve 50. maddelerinde sayılanlar, ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurdukları takdirde;

             a) Aynı ilçede muhtarlık bölgesini değiştirenlerin adres bilgileri güncellenerek, yeni muhtarlık bölgesi listesine kayıtları yapılır.

             b) İkametgâhını başka ilçeye nakledenlerin adresleri güncellenerek yeni seçim (muhtarlık) bölgesine kayıtları yapılır.

                   ÖLENLERİN VE YASAKLILARIN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDEN KAYITLARININ SİLİNMESİ

                   MADDE 10 – Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden 21 Mayıs 2007 Pazartesi gününe kadar ölmüş olanlar merkezden silinir.

             Askıya çıkan listede ismi yazılı olmakla beraber; taksirli suçlar dışında hükümlü bulunanlar, kısıtlı veya kamu hizmetinden yasaklı olduğu veya silah altında bulunduğu; yetkili makamlarca bildirilen veya itiraz üzerine seçmen olamayacağı herhangi bir yolla öğrenilenlerden, bu durumları belge ile tespit edilen seçmenin, seçmen kaydı, ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine, SEC_003 ekranı kullanılarak durumuna uygun seçenek belirlenir.

             SEÇMENLİK KAYDININ DONDURULMASI

             MADDE 11 –

             a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde, muhtarlık, polis veya jandarma araştırması sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı tespit edilen seçmen kayıtları, ilçe seçim kurulu başkanının kararı ile dondurulur. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olan seçmenler SEC_003 ekranına, olmayan seçmenler SEC_018 ekranına "seçmen kaydı donduruldu" açıklaması konulur.

             b) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca kamu hizmetlerinden yasaklanmış olanların durumlarına ilişkin olarak seçmen kütüğüne kayıtlı bulundukları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bilgi verilmesi üzerine bu ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre yasaklılık süresinin başlangıç ve bitiş tarihi seçmen kaydına işlenecektir. Yasaklılık süresinin bitiminde seçme engelinin ortadan kalktığı ilçe seçim kurulu başkanının denetiminde seçmen listesine işlenecektir.

             ÖZÜRLÜ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

             MADDE 12 – 298 sayılı Kanunun 4381 sayılı Kanunla değişik 74. maddesine göre, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, güncelleştirilmek suretiyle kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde özürlü seçmenlerin özür durumları gösterilmiştir.

             Özürlü olduğu resmi belge ile tespit edilenlerin başvuruları sonucu ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine SEC_003 ekranı kullanılarak "Özürlü" kutusu işaretlenir.

             Ayrıca Özürlü seçmenin bulunduğu sandık seçmen listesinde seçmenin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası önünde (Ö) harfi bulunacaktır.

             MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

             MADDE 13 – Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilirler.

             Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

             Muhtarlık bölgesi askı listelerine;

             A – Siyasi partilerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri parti yetkilileri;

             aa) O ilçede oturan tüm seçmenlerle ilgili olarak,

             bb) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: Mükerrer yazılım, ölü, kısıtlı, asker, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazılımı gibi),

             cc) Herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu – hileli biçimde nakiller,

             ile ilgili olarak,

             B) Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak,

             itirazda bulunabilirler.

             Yazılı itirazlar ile bu işlerde düzenlenecek tutanaklardan hiçbir resim ve harç alınmaz.

             İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılır. Taksirli suçlardan hükümlü olanlar ile tutuklu seçmenler ceza ve tutuk evi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır. Kimliğin ispatında, nüfus kimlik cüzdanı ve resmi daireler ile iktisadi devlet teşekküllerinden verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, trafik şoför ehliyetnamesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki T.C. Kimlik Numarasını taşıyan belgelere itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde esas alınamaz. İkametgâh ispatında da muhtarlıklarca tasdik edilen Seçmen Yeni Kayıt Formu ile Seçmen Bilgileri Değişiklik/Düzeltme Formundaki ikametgâhlar esas tutulur. Listelere parti adına itirazlarda ise, itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belge aranır.

             Taksirli suçlardan hükümlü olanlar ile tutuklu seçmenlerin itirazlarında; kimliğin ceza ve tutuk evi yöneticilerince tasdik edilmesi kimliğin tespiti için yeterlidir.

             Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.

             İtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz alındı belgesi karşılığında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına da itiraz dilekçesi verilebilir. Cumhuriyet Savcısı itirazın kayıt işlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu başkanına gönderir. Seçmen listelerinde eldeki resmi belgelere göre maddi hatanın varlığı saptandığında bu husus ilçe seçim kurulu başkanı tarafından re'sen düzeltilir. Bilgisayar ortamında alınan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce kullanıma sunulan MERNİS/KPS kayıtları resmi belge sayılır.

             Muhtarlık bölgesi askı listelerinde yapılan tüm değişiklikler o ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti ilçe başkanlıklarına tebliğ edilir. İki gün içerisinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talepleri halinde sonuç siyasi partiye bildirilir/tebliğ edilir.

             İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ

             MADDE 14 – İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren itirazları en geç 24 Mayıs 2007 Perşembe günü saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 27 Mayıs 2007 Pazar günü kesinleşir.

             Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilgili ilçe seçim kurulu başkanı bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, bu durumla ilgili karar verilmeden önce bu şekilde nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içerisinde itirazın ertesi günü askıya çıkarır ve durumu ilgili siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içerisinde mükerrerlik veya hileli – toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler.

             A – Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu başkanınca kendiliğinden (re’sen);

             a) Muhtarlıklar tarafından verilen yerleşim belgelerinde kayıtlı olup olmadığı,

             b) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından tutulan Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form – 5) veya belgede ismi bulunup bulunmadığı,

             c) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,

             ç) İlgili kuruluşlardan elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi bulunmadığı bildirilen veya adına kayıtlı faturası olup olmadığı,

             d) Oturduğu yere ilişkin kira sözleşmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne-babası adına) bulunup bulunmadığı,

             araştırma ve soruşturma sonucunda anlaşılan ve bu nedenle muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında SEÇSİS projesi kapsamında başka bir muhtarlık bölgesinde kayıtlı olup olmadığı da araştırılarak, gerekli değerlendirmenin ilçe seçim kurulu başkanınca yapılarak, bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı,

             B – Muhtarlık bölgesinde oturmadıklarından dolayı kayıtları dondurulmuş olan seçmenlerin, o seçim bölgesinde oturduğu yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen belgelerle kanıtlandığının anlaşılması üzerine, kaydın dondurulmasına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanı kararının kaldırılarak, bu durumda olan seçmenin yeniden seçmen kütüğünde oy kullanabilir duruma getirileceği,

             C – Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde,

             a) Silah altına alınan er ve erbaşlara,

             b) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlere,

             c) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere,

             ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kaydı olmasına karşın, askı listesindeki bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası temin edilememiş seçmenlere karşı yapılan itirazlar da, bu genelgenin 11. maddesinin (a) bendi çerçevesinde,

             İlçe Seçim Kurulu Başkanınca gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 24 Mayıs 2007 Perşembe günü saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanır.

             MADDE 15 – Kesinleşen listelerin her sayfası ayrı ayrı mühürlenir ve ilçe seçim kurulu başkanı tarafından imzalanır. Son sayfanın altına listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni içerdiği yazılarak ilçe seçim kurulu başkanı tarafından onaylanır.

             Kesinleşen listeler üzerinde hiç bir değişiklik yapılamaz.

             Ayrıca, kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde, çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, ilçe seçim kurulundaki liste ile oy verecekleri sandık listesine ilave edilmelerine, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilir ve seçmene bu yolda verilecek bir yazı ile sandık kuruluna başvurması ve listeye dahil edilmek suretiyle oy kullanması sağlanır.

             TUTUKLU SEÇMEN LİSTELERİNİN KESİNLEŞTİRİLMESİ

             MADDE 16 – Ceza ve tutuk evlerinde taksirli suçlardan hükümlüler ve tutukluların seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için, ilçe seçim kurulu başkanınca Cumhuriyet Başsavcılığından oy verme gününden evvelki 17 Temmuz 2007 Salı gününe kadar tutuklanan, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilen veya (taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç) cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenilir. İlçe seçim kurulu başkanı bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesini onaylayarak kesinleştirir.

             YENİDEN SANDIK BÖLGESİ OLUŞTURULMASI

             MADDE 17 – Seçimlerde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi esas itibariyle 300 seçmeni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde 300 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gereken sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. Bu ayırımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir  sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen adedi bakımından dengenin sağlanması ilkeleri gözetilir.

             Oy vermenin selameti ve düzen içinde yürütülmesi için gerekli görülen hallerde köy merkezi dışındaki birimlerde ayrıca sandık kurulu oluşturulmayabilir. İtiraz yolu ve yeni yazılmalar nedeniyle (300) seçmen sayısının artması halinde (300 – 330 gibi) yeni bir sandık bölgesi oluşturulmaz.  Ancak seçmen sayısı (330)'u aşması durumunda yeni bir sandık bölgesi oluşturulur.

             Yaylalar gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sandık bölgesi oluşturulması bakımından, öngörülen seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluşturulabilir.

             Seçimlerde ceza ve tutuk evlerine konan sandık bölgeleri bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içinde sayılır. Ceza ve tutuk evinde taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir şekilde oylarını kullanmaları için ceza ve tutuk evi yetkililerinin de görüşü alınarak gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır.

             Sandık bölgesi esas itibariyle 300 taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmeni kapsar. Ceza ve tutuk evinin şartları ve güvenliği de dikkate alınarak ilçe seçim kurulu başkanınca bu sayı ile bağlı kalınmaksızın sandık sayısı arttırılabilir veya indirilebilir.

             KESİNLEŞEN LİSTELERİN ÇOĞALTILMASI

             MADDE 18 – Kesinleşen listeler ile taksirli suçlardan hükümlüler ve tutuklu seçmen listelerinin 29 Mayıs 2007 Salı günü yanlışsız ve okunaklı olarak beş (5) nüsha çoğaltılmasına başlanır. Bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu başkanlıklarında saklanır. Bir örneği seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunup talep eden siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına herhangi bir ücret alınmaksızın döküm halinde veya elektronik ortamda (CD veya Disket olarak) verilir. Bir örneği ilgili muhtarlıklara, iki örneği ise sandık kurulu başkanlarına verilir. Sandık kurulu başkanları bunlardan birini sandık alanına asar, diğerini de oy verme işleminde kullanırlar.

             Çoğaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin sandık seçmen listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı ayrı mühürlenip imzalandıktan sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmenin veya tutuklunun adını kapsadığı listenin sonuna yazılarak onaylanır.

             Listelerin çoğaltılması işleminin en geç 29 Mayıs 2007 Salı günü saat 17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur.

             SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITIMI

             MADDE 19 – Kesinleşen sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemlerinden sonra seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 30 Mayıs 2007 Çarşamba günü başlanır.

             Kanuna uygun biçimde hazırlanmış seçmen bilgi kağıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaştırılmasını sağlayacak yöntemi ilçe seçim kurulu başkanı belirler. Ancak, kasaba ve köylerde dağıtımın memur aracılığı ile yapılması uygundur.

             İlçe seçim kurulu başkanı, seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemlerinde, 298 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen daire veya müesseselerin memur ve hizmetlilerini görevlendirebilir.

             İlçe seçim kurulu başkanı, mahalli posta idaresiyle temas ederek, posta dağıtıcılarının normal mesaileri dışındaki zamanlarda seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımını yapmalarını da sağlamaya çalışır.

             Bu işle görevlendirilenler (Örnek: 15/A - 15/B) alındı belgesi karşılığı teslim aldıkları seçmen bilgi kağıtlarını ev ev dolaşarak sahiplerine imza karşılığında dağıtmak (Örnek: 15), ilçe seçim kurulu başkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak ve denetlemek zorundadırlar. Görevlilerin dağıtım işini en geç 12 Temmuz 2007 Perşembe günü akşamına kadar bitirmeleri gerekir.

             Görevliler 12 Temmuz 2007 Perşembe günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kağıtlarını aynı günün akşamı ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler (Örnek: 16). Bütün bunlara rağmen seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir şekilde alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlığından almaları hususu ilçe seçim kurulu başkanlığınca iki (2)’şer gün ara ile iki (2) defa ilan edilir. (Bu husus Yüksek Seçim Kurulunca TRT ve medya aracılığı ile de ilan edilir.) Alınmayan seçmen bilgi kağıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim olunur.

             ÖDENECEK ÜCRETLER

             MADDE 20 – Yazımı tamamlanan seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı ilçe seçim kurulu başkanının görevlendireceği kişiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım işinde çalışanlara dağıttığı her seçmen bilgi kağıdı için (6 YKr.) ödenir.

.            Askı yeri görevlilerine, askı süresince yaptıkları iş ve görevler göz önünde bulundurulmak suretiyle bizzat ilçe seçim kurulu başkanınca takdir edilecek süreler için ücret tarifesinde belirtilen 17.00 YTL. gündelik miktarı üzerinden ücret ödenir.

             Yeni ücret kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeni ücret tarifesi uygulanır.

             MADDE 21 – Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 7/5/2007 gün ve 2007/241 sayılı kararı ile Örnek:140/I olarak kabul edilmiştir.