31 Mart 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26479

YARGITAY KARARI

             Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

             Esas No                   : 2006/12013

             Karar No                : 2007/2239

             İncelenen Kararın:

             Mahkemesi              : Bala A.H. (Aile) Mahkemesi

             Tarihi                       : 22/3/2005

             Numarası                 : 2005/40-2005/60

             Davacı                     : Necati Yıldırım

             Davalı                      : Anke Vollmer

             Dava Türü               : Tanıma

             Temyiz Eden           : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

             Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

             Davacı Necati Yıldırım vekilinin davalı Anke Vollmer aleyhine 17/3/2005 tarihinde açtığı davada, boşanmaya ilişkin Erkelenz Asliye Hukuk Mahkemesinin 6/4/2004 tarihli ve 18.F.471/03 sayılı kararının tanınmasına karar verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

             2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 37. maddesinde tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunlu olduğu halde, bu hususlara uyulmayarak fotokopi ile yetinilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

             SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 19/2/2007