30 Mart 2007 Tarihli ve 26478 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

890    Kayısı Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler

 

TEBLİĞLER

— Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

— 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/117, K: 2006/105 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4743 Sayılı Kanun ile İlgili)