16 Mart 2007 Tarihli ve 26464 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

— Mersin İli Gülnar İlçesine Bağlı “Sütlüce” Belediyesinin İsminin “Zeyne” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— 6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci Maddesinin (A) Bendine Göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik

— Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği

— Boğaziçi Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

— Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

— Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 3)

— İşkolu Tespit Kararı (2007/5)

— İhracat,İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/3)

— Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 31)

— Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VII, No: 32)