25 Ocak 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26414

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2007/1)

 

                MADDE 1  –  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesinde,  "Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazete’de ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz…….." hükmü yer almaktadır.

                4734 sayılı Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yukarıda belirtilen hükmü çerçevesinde, 2006 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmiş olup 1 Şubat 2007 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.

                Buna göre;

                1 – "İstisnalar" başlıklı 3 üncü maddenin;

                (g) bendinde belirtilen 3.968.935,- YTL. (Üçmilyon dokuzyüzaltmışsekizbin dokuzyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası), 4.428.537,- YTL (Dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirası),

                2 – "Eşik Değerler" başlıklı 8. maddenin;

                (a) bendinde belirtilen 474.468,- YTL. (Dörtyüzyetmişdörtbin dörtyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirası), 529.411,- YTL. (Beşyüzyirmidokuzbin dörtyüzonbir Yeni Türk Lirası),

                (b) bendinde belirtilen 790.780,- YTL. (Yediyüzdoksanbin yediyüzseksen Yeni Türk Lirası), 882.352,- YTL. (Sekizyüzseksenikibin üçyüzelliiki Yeni Türk Lirası),

                (c) bendinde belirtilen 17.397.187,- YTL. (Onyedimilyon üçyüzdoksanyedibin yüzseksenyedi Yeni Türk Lirası), 19.411.781,- YTL. (Ondokuzmilyon dörtyüzonbirbin yediyüzseksenbir Yeni Türk Lirası),

                3 – "İhale İlan Süreleri ve Kuralları" başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

                (1) nolu bendinde belirtilen 51.767,- YTL. (Ellibirbin yediyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası), 57.761,- YTL. (Elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası), 103.535,- YTL. (Yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası), 115.524,- YTL. (Yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası),

                (2) nolu  bendinde belirtilen 51.767,- YTL. ile 103.535,- YTL. (Ellibirbin yediyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası) ile (Yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası); 57.761,- YTL ile 115.524,- YTL. (Elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası) ile (Yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası), 103.535,- YTL. ile 862.810,- YTL. (Yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası) ile (Sekizyüzaltmışikibin sekizyüzon Yeni Türk Lirası); 115.524,- YTL. ile 962.723,- YTL. (Yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası) ile (Dokuzyüzaltmışikibin yediyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası),

                (3) nolu bendinde belirtilen 103.535,- YTL. (Yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası), 115.524,- YTL. (Yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası), 862.810,- YTL. (Sekizyüzaltmışikibin sekizyüzon Yeni Türk Lirası), 962.723,- YTL. (Dokuzyüzaltmışikibin yediyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası),

                4 – "Pazarlık Usulü" başlıklı 21 inci maddenin;

                (f) bendinde belirtilen 86.278,- YTL. (Seksenaltıbin ikiyüzyetmişsekiz Yeni Türk Lirası), 96.268,- YTL. (Doksanaltıbin ikiyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirası),

                5 – "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddenin;

                (d) bendinde belirtilen 25.883,- YTL. (Yirmibeşbin sekizyüzseksenüç Yeni Türk Lirası), 28.880,- YTL. (Yirmisekizbin sekizyüzseksen Yeni Türk Lirası), 8.626,- YTL. (Sekizbin altıyüzyirmialtı Yeni Türk Lirası), 9.624,- YTL. (Dokuzbin altıyüzyirmidört Yeni Türk Lirası),

                6 – "İhale sonucunun ilanı" başlıklı 47 nci maddenin;

                Birinci fıkrasında belirtilen 1.725.624,- YTL. (Birmilyon yediyüzyirmibeşbin altıyüzyirmidört Yeni Türk Lirası), 1.925.451,- YTL. (Birmilyon dokuzyüzyirmibeşbin dörtyüzellibir Yeni Türk Lirası), 3.451.249,- YTL. (Üçmilyon dörtyüzellibirbin ikiyüzkırkdokuz Yeni Türk Lirası), 3.850.903,- YTL. (Üçmilyon sekizyüzellibin dokuzyüzüç Yeni Türk Lirası),

                7 – "Kamu İhale Kurumu" başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

                (1) nolu bendinde belirtilen 172.560,- YTL. (Yüzyetmişikibin beşyüzaltmış Yeni Türk Lirası), 192.542,- YTL. (Yüzdoksanikibin beşyüzkırkiki Yeni Türk Lirası),

                (2) nolu bendinde belirtilen 256,- YTL. (İkiyüzellialtı Yeni Türk Lirası), 285,- YTL. (İkiyüzseksenbeş Yeni Türk Lirası),

                8 – "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62 nci maddenin;

                (h) bendinde belirtilen 103.536,- YTL. (Yüzüçbin beşyüzotuzaltı Yeni Türk Lirası), 115.525,- YTL. (Yüzonbeşbin beşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası),

                olarak güncellenmiştir.

                1 Şubat 2007 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

                MADDE 2 – Bütçe türleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeniden  düzenlenen idarelerin, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamındaki uygulamalarını 5018 sayılı Kanun ile belirlenen bütçe türlerini esas alarak  devam etmeleri gerekmektedir.

                MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK: 1 Tablo

 

                                                                                                                                     EK 1

 

 

4734 SAYILI KANUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI  DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

 

01.02.2006 – 31.01.2007 DÖNEMİ DEĞERİ

 

01.02.2007 – 31.01.2008 DÖNEMİ DEĞERİ

 

EŞİK DEĞERLER

 

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

                                      YTL.

 

YTL.

 

474.468,00

529.411,00

 

790.780,00

882.352,00

 

17.397.187,00

19.411.781,00

 

PARASAL LİMİTLER

 

PARASAL LİMİTLER

MADDE 3 (g)

                                      YTL.

 

YTL.

 

3.968.935,00

4.428.537,00

MADDE 13(b)

 

51.767,00

57.761,00

 

103.535,00

115.524,00

 

862.810,00

962.723,00

MADDE 21 (f)

 

86.278,00

96.268,00

MADDE 22(d)

 

8.626,00

9.624,00

 

25.883,00

28.880,00

MADDE 47

 

1.725.624,00

1.925.451,00

 

3.451.249,00

3.850.903,00

MADDE 53(j) 1-2

 

172.560,00

192.542,00

 

256,00

285,00

MADDE 62(h)

 

103.536,00

115.525,00