25 Ocak 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26414

TEBLİĞ

                Dış Ticaret Müsteşarlığından:

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

             Tarife kontenjanı başvuruları

             MADDE 1 – (1) 4/12/2006 tarihli ve 2006/11377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca, aşağıdaki Tabloda yer alan, Suriye Arap Cumhuriyeti menşeli tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, karşılarında gösterilen "bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını" aşmamak üzere başvuru sırası esas alınarak  yapılır.

             (2) Aşağıdaki Tabloda yer alan tarife kontenjanlarından faydalanmak isteyenlerin, tarife kontenjanı dönemi başlangıcından itibaren, EK-I’de yer alan başvuru formunu ithal lisansı talebinde bulundukları her bir tarife kontenjanı kapsamı ürün için ayrı ayrı  eksiksiz düzenleyerek, EK-II’de belirtilen belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunludur. Başvuruların değerlendirilmesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

             (3) EK-I ve EK-II’de belirtilen bilgi ve belgeleri tam olarak içermeyen veya tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapılmayan müracaatlar ile tarife kontenjanlarının tamamının tahsis edilmesini müteakiben yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

             (4) Aynı ithalatçı tarafından aynı tarife kontenjanı kapsamı ürün için birden fazla başvuru yapılamaz. Ancak, kullanılabilir kontenjan mevcut olması halinde, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce adına ithal lisansı düzenlenen ve söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştiren ithalatçılara, talepte bulunmaları durumunda aşağıdaki Tabloda gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

 

   Tablo

 

 

 

G.T.P.

 

 

 

Madde İsmi

 

Tarife

Kontenjanı

Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

06.03

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)

01.01 – 31.12

300 Kg

0703.10

Soğanlar ve şalotlar

01.01 – 31.12

10 Ton

0703.20

Sarımsaklar

01.01 – 31.12

5 Ton

0711.90.70

Kebere

01.01 – 31.12

20 ton

0712.20

Soğanlar

01.01 – 31.12

5 Ton

0806.10

Taze

01.01 – 31.12

20 Ton

0809.20

Kiraz (vişne dahil)

01.01 – 31.12

10 Ton

0809.30

Şeftali (nektarin dahil)

01.01 – 31.12

10 Ton

0909.10*

Anason ve Çin anasonu tohumları

01.01 – 31.12

5 Ton

0909.30*

Kimyon tohumları

01.01 – 31.12

5 Ton

0910.99*

Diğerleri

01.01 – 31.12

5 Ton

1211.20*

Sinseng kökü

01.01 – 31.12

5 Ton

1211.90*

Diğerleri

01.01 – 31.12

5 Ton

1507.10*

Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın)

01.01 – 31.12

20 ton

1512.11*

Ham yağlar

01.01 – 31.12

20 ton

17.04

              

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil

01.01 – 31.12

10 Ton

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

01.01 – 31.12

10 Ton

2001.90*

Diğerleri (2001.90.65 hariç)

01.01 – 31.12

20 Ton

2005.99.10

Capsicum cinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç)

01.01 – 31.12

10 Ton

20.07

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) (2007.99 hariç)

01.01 – 31.12

10 Ton

2007.99

Yalnızca kayısı püresi ve erik püresi

01.01 – 31.12

10 Ton

2009.71

Brix değeri 20’yi geçmeyenler

01.01 – 31.12

10 Ton

2009.79

Diğerleri

01.01 – 31.12

10 Ton

2009.80

Diğer herhangi bir meyvanın veya sebzenin suyu

01.01 – 31.12

10 Ton

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

01.01 – 31.12

1.000 Lt

2306.90*

Yalnız zeytin küspesi ve zeytinyağı üretiminden kalan diğer artıklar

01.01 – 31.12

50 Ton

*: Tarife kontenjanı, söz konusu ürünleri üreten veya üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara çalıştırılan işçi sayısı, fiili ithalat ve tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi değerleri dikkate alınarak dağıtılacaktır.

 

             Kontrol belgeleri

             MADDE 2 – (1) İnsan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın kontrolüne tabi olan ürünler için düzenlenen ithal lisansları, anılan Bakanlıktan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.

             (2) Taleplerin değerlendirilmesinde, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma’da zikredilen Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi ve Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu gibi ilgili uluslararası örgütler tarafından insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacıyla yayımlanan raporlar dikkate alınır.

             İthal lisansı geçerlik süresi

             MADDE 3 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

             Serbest dolaşım

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünün, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi şarttır.

             İthal lisansı devri

             MADDE 5 – (1) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

             Gümrük kapısı

             MADDE 6 – (1) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğin ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. Bu hususa ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

             İthal lisansı iadesi

             MADDE 7 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-I

 

Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında

Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin

Başvuru Formu Örneği

 

                                                                                      Başvuru Tarihi: ..../.../......

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

             4/12/2006 tarihli ve 2006/11377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki "Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"a istinaden hazırlanan "Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

             Müsteşarlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler eksiksiz olarak sunulmaktadır.

 

                                                                                                                  Firma Yetkilisinin:

                                                                                                                Adı-Soyadı, Unvanı

                                                                                                                        İmza-Kaşe

                              

I- İthalatçının;

             1) Adı/Unvanı:

             2) Açık adresi:

             3) Telefon ve faks numaraları:

             4) Vergi numarası:

             5) Mevcut ise  e- posta adresi:

II- İthal edilecek maddenin;

             1) Menşe ülkesi:

             2) Türkiye’ye ihracı amacıyla yüklemenin yapılacağı ülke:

III- İthal edilecek maddenin;

             1) Ticari tanımı:

             2) G.T.İ.P.’na göre madde ismi :

             3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

Not: (12’li bazda G.T.İ.P.’ları ve G.T.İ.P.’larına göre madde ismi yürürlükteki Gümrük Giriş Tarife  Cetvelinden tespit edilecektir.)

IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

             1) Rakam ile:

             2) Yazı ile:

V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir)

 

                                                             Rakam ile                         Yazı ile

             Mal bedeli  :                             

             Sigorta        :                             

             Navlun       :                             

             Toplam     :                             

VI- İthalatın yapılacağı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün açık ismi:

EK-II

Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler

I-  Tüm Başvurular için;

             1- Fatura veya proforma faturanın bir adet sureti.

             2- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.

             3- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter onaylı sureti.

             4- Son üç yıla ait vergi levhasının ilgili vergi dairesi veya noter onaylı sureti.

             5- Taahhütname.

             6- Aynı tarife kontenjanı döneminde aynı madde için yeniden tarife kontenjanı talebinde bulunan ithalatçılar için, söz konusu maddeye ilişkin düzenlenen en son ithal lisansının aslı veya noter onaylı sureti.

II- 4/12/2006 tarihli ve 2006/11377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karara istinaden hazırlanan "Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 1 inci maddesi kapsamı tabloda yer alan ve tarife kontenjanı sanayicilere dağıtılan tarım ürünlerine, Sanayici Vasfı ile müracaat edecekler için;

             1- Tarife kontenjanı talebi yapılan ürünle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren  ve bağlı bulunulan oda tarafından tasdik edilmiş geçerli kapasite raporunun,

             2- Tarife kontenjanı talebi yapılan ürüne ilişkin olarak bağlı bulunulan oda tarafından düzenlenmiş ve içinde bulunulan takvim yılından önceki son iki takvim yılına ait fiili üretim ve/veya tüketim miktarlarını gösterir yazının (Fiili üretim ve/veya tüketimi olmayan sanayici firmalar bu hususu yazılı olarak beyan edeceklerdir.),

             3- Çalıştırılan işçilere ait SSK bildirgesinin,

             aslı ya da noter veya ilgili oda onaylı sureti.

 

EK-II/1

 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

             4/12/2006 tarihli ve 2006/11377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki "Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile bu Karara istinaden hazırlanan "Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve ithal lisansının aslını ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

                                                                                                             Firma Yetkilisinin:

                                                                                                            Adı-Soyadı, Unvanı

                                                                                                                   İmza-Kaşe

Firma Unvanı:       

Firma Adresi:        

Vergi Numarası: