25 Ocak 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26414

YÖNETMELİK

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 19/7/2004 tarihli ve 25527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – İlgili birime ilk kez kayıt yaptıran bir öğrencinin muafiyet isteği; ilk iki hafta içinde, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, öğrencinin ilişik kesme tarihinden iki yıl geçmemiş olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Ek sınavlar, azami öğretim sürelerinin sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin, başarısız oldukları tüm dersler için bir sonraki öğretim yılı içinde yapılan sınavlardır. Bu sınavlara girebilmek için ders kaydı yaptırmak zorunludur. Ek sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenci, ilgili birime müracaat eder."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

             "ı) Diplomanın kaybedilmesi halinde, diploma yerine geçmek üzere zayiinden dolayı verildiği belirtilerek gerekli bilgi ve imzaları taşıyan bir defaya mahsus olmak üzere bir belge verilir. Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi halinde mahalli gazetede, diplomanın kaybedilmesi halinde ise Türkiye çapında yayınlanan bir gazetede ilan edilir."

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.