25 Ocak 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26414

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesinin Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, Devlet konservatuarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans, lisans ve Eğitim Fakültesinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Birim" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Birim: Başkent Üniversitesi fakülte, yüksekokul, Devlet Konservatuarı ve meslek yüksekokullarını"

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Üniversitenin fakülte, Devlet Konservatuarı ve yüksekokullarına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümleri ve 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Üniversiteye kabul edilen öğrenciler önce İngilizce yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda İngilizce bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenen öğrenciler, İngilizce hazırlık (yoğun İngilizce) sınıfına devam eder. Devlet Konservatuarının İngilizce hazırlık dersleri, Konservatuarın ders programlarına göre düzenlenir.  Öğrenciler öğrenimleri süresince de ders programlarında yer alan İngilizce derslerini almaya devam eder."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Fakülte, Devlet Konservatuarı ve yüksekokulların normal eğitim-öğretim süreleri dört yıl (sekiz yarıyıl), beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programlarının ise on yarıyıldır. Meslek yüksekokulları iki yıl (dört yarıyıl) esasına göre eğitim-öğretim yapar. Bu sürelere İngilizce hazırlık sınıfında geçen süreler dahil değildir. Öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen geçerli nedenlerden biri olmadığı takdirde, normal eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programları dört yılda, dört yıl olan programları yedi yılda, beş yıl olan programları sekiz yılda tamamlamak zorundadır."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm ya da programın ders programları, seçimlik dersler, var ise derslerin önkoşulları, ders saatleri ve kredi değerleri, bölüm başkanları veya müdürler tarafından ilgili fakülte, Devlet Konservatuarı veya yüksekokul kurullarına önerilir. Fakülte, Devlet Konservatuarı veya yüksekokul kurullarınca kabul edilen programlar, Senatonun onayı ile kesinleşir."

             "Programlarda yapılacak değişiklikler de aynı esaslara göre yapılır. Gerektiğinde ilgili fakülte, Devlet Konservatuarı veya yüksekokul kurulu kararıyla, bazı dersler, her iki yarıyılda da açılabilir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bir öğrencinin her yarıyıldaki normal ders yükü, o öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümün programında yarıyıl başına düşen ortalama kredi toplamıdır. Ancak öğrencinin normal yarıyılındaki kredi toplamı bu ortalamadan daha büyük ise, büyük olan normal ders yükü sayılır.  Programda değişiklik olması halinde bu ortalama yeniden hesaplanır ve değişiklik tarihinden itibaren tüm öğrenciler için geçerli olur. Ortalama hesabında, sonuç kesirli çıktığı takdirde, en yakın tamsayı esas alınır."

             "Bir öğrenci, ders programının zorunlu kıldığı durumlarda veya istemesi halinde, danışmanının onayı ile normal ders yükünün en fazla altı kredi altında ders alabilir. Ancak, öğrencinin o yarıyıl alacak dersi bulunmaması durumunda bu sınırın altına inilebilir. Ders yükü azaltılırken, erteleme önceliği daha önce alınmamış derslere verilir. Alınmaları ertelenen dersler, tekrar edilmesi gerekenlere ve en alt yarıyıla ait olanlara öncelik verilerek izleyen yarıyıllarda alınır."

             "Bir önceki yarıyılda başarılı olan öğrenciler, danışmanlarının onayı ile belirtilen sınırlar çerçevesinde, normal ders yüklerini aşacak biçimde ders alabilir. Bu sınırlar; genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler için en çok üç kredi, genel not ortalaması 2.50 veya daha yüksek olan öğrenciler için ise en çok altı kredi arttırılabilir. Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler normal ders yükünün üzerinde ders alamaz."

             "2547 sayılı Kanunda belirlenmiş azami öğrenim sürelerinin sonunda bulunan öğrenciler ile yaz öğretimi dikkate alınmadan kayıt yaptırılan yarıyılda mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler için, not ortalamalarına bakılmaksızın normal ders yükü en çok altı kredi aşılabilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Her ders için aşağıdaki harflerden biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları şöyledir:

             Verilen Not                                     Katsayısı

             A                                                          4,0

             A-                                                        3,7

             B+                                                        3,3

             B                                                          3,0

             B-                                                         2,7

             C+                                                        2,3

             C                                                          2,0

             C-                                                         1,7

             D+                                                       1,3

             D                                                          1,0

             F1                                                        0,0

             F2                                                        0,0

             Not olarak verilen katsayısız harfler ise; Y, Z, E, T, K ve P’dir."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "F" veya "Z" notu öğrencinin o dersten başarısız olduğunu gösterir. "F1" derse devam ettiği halde geçer not alamayan, "F2" ise devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilir. Bir dersten, program dışı seçmeli dersler hariç, "F1", "F2" veya "Z" notu alan öğrenciler, o dersi izleyen yarıyıllarda öncelikle tekrarlar. Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak daha önce aldıkları dersleri bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde tekrarlayabilir."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 21 – Sınav sonuçları ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Sınav sonuçlarında veya notlarda maddi hata olduğunun öne sürülmesi ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından Dekanlığa veya Müdürlüğe yazılı olarak yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilânını takip eden üç iş günü içinde yapılması gerekir. Başvurular, ilgili birim yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden üç iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Mazereti nedeniyle "E" notu alan öğrenci, notların ilânını izleyen on gün içinde, o ders için gerekli çalışmaları tamamlayarak mazeret sınavına girer. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin karar ilgili yönetim kurulu tarafından verilir. Belirlenen süre içinde çalışmalarını tamamlayamayan ve mazeret sınavına girmeyen öğrencilerin "E" notları kendiliğinden "F1"  veya "Z" notuna dönüşür."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 25 – Genel not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler başarısız,  2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı oldukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalamalarının en az 1.80 olması gerekir. Birinci yarıyıl hariç, kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’den daha düşük olan öğrencinin daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için, genel not ortalamasını 1.80’e çıkarması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler; genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar ve daha önce kayıt olup "K" notu alınan dersler ile normal yarıyılında alınmamış, kredisiz staj dersleri hariç olan dersler, bu öğrenciler tarafından alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler için, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki ders yükü azaltma koşulu aranmayabilir. Yarıyılda tekrar aldığı dersler sonucunda Genel not ortalamasını 1.80 ve üzerine çıkaran öğrenciler, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar azami öğretim süresi hesabına dahil edilir.

             Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci sayılır. Bu öğrencilerden; yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler dekanlıklara veya müdürlüklere başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilir. Öğrencilere izinler, İngilizce hazırlık sınıfındaki öğrenciler için İngilizce Hazırlık Bölümü Başkanlığının görüşü de alınarak ilgili birim Yönetim Kurulu kararı ile verilir ve Rektörlüğe bildirilir."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 32 – Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, sınamalı öğrenci durumunda olmayan, genel not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. "

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.