24 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26413

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

SEÇMEN KÜTÜK BÜROLARININ ADALET MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN

DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, seçmen kütük bürolarının denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, görevlendirme ile oluşturulan il seçim bürosu ve ilçe seçmen kütük bürolarının seçim iş ve işlemleri dışındaki denetimini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

             b) Büro: Görevlendirme ile oluşturulan il seçim bürosu ve ilçe seçmen kütük bürolarını,

             c) Müfettiş: Adalet Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişini,

             ç) YSK: Yüksek Seçim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim, Tespit, İhbar ve Şikâyetler ile Gizli Raporlar

             Büroların teftişi

             MADDE 4 – (1) Bürolar, müfettişler tarafından faaliyet göstermekte oldukları yer adliyesinin denetimi sırasında veya müstakilen teftiş edilirler.

             Tespit

             MADDE 5 – (1) Tespit işlemi; kurum ve kuruluşlarca yatırılan paralara dair kasa hesabının denetime başlanılan gün itibarıyla belirlenmesi faaliyetidir.

             (2) Bu işlem Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Dördüncü Kısım, İkinci ve Üçüncü Bölümlerinde belirtilen usul çerçevesinde yerine getirilir. Tespit işlemi için ayrı bir tutanak düzenlenmeksizin denetim raporunun ilgili bölümü bu amaç için kullanılır, ilgililerin imzası da bu sayfanın uygun yerine alınır.

             Adalet müfettişleri tarafından büroların denetlenmesi

             MADDE 6 – (1) Seçim büroları seçim iş ve işlemleri dışında müfettişler tarafından hesabat ve kalem işlemleri yönünden denetlenir. Denetim sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı forma göre üç nüsha olarak düzenlenen denetim raporunun bir sureti denetim dosyasında saklanır, birer sureti Başkanlıkça YSK ve denetlenen birime gönderilir.

             (2) Denetim sırasında öncelikle YSK tarafından genel bütçeden gönderilen seçim ödenekleri ile kanunların il ve ilçe seçim kurullarını yetkili kıldığı sendika, meslek odaları gibi kuruluşlarca organ seçimleri için büroların hesaplarına yatırılan paraların gelir gider uygunluğu tetkik edilerek aksayan bir hususun belirlenmesi durumunda konuya denetim raporunda yer verilir.

             (3) Sondaj usulü ile seçilecek işlerde seçim görevlileri ile seçimde hizmetlerinden yararlanılan kişilere yapılan ödemelerin YSK’nın ücret genelgesi doğrultusunda yapılıp yapılmadığı tetkik edilir. Yine sondaj suretiyle seçilecek işlerde satın alınan mal ve hizmetler için hak sahiplerine yapılan ödemelerin YSK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde tahakkuk ettirilip ettirilmediğine ve ödenip ödenmediğine bakılır. Gerekli görüldüğünde hak sahiplerinin tahakkuk eden ücreti veya istihkakı alıp almadıkları kendilerine sorulur, bir usulsüzlüğün tespit edilmesi durumunda konu denetim raporunda belirtilir.

             (4) Seçim giderlerine ilişkin belgelerin ve seçim birimlerine yapılan müracaat kayıtlarının mevzuata uygun şekilde tutulup tutulmadığı incelenir.

             (5) Büroların düzen ve tertibinin, demirbaş kayıtlarının, arşiv işlemlerinin mevzuata ve Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına uygun şekilde icra olunup olunmadığına bakılır.

             (6) Maaşlar, sosyal güvenlik primleri, yolluklar, tedavi giderleri ve giyim yardımı gerek duyulmadığı sürece denetlenmez.

             (7) Denetim sonunda müstakil bir öneriler listesi düzenlenmez, belirlenen aksaklıklar denetim raporunda açıklanır.

             (8) Büroların teftişi sonucunda düzenlenen denetim raporu ve kadro cetveli faaliyet göstermekte bulundukları yer adliyesi ile ilgili olarak hazırlanan teftiş dosyasındaki mahsus bölümlere konulur.

             Adalet müfettişleri tarafından denetlenemeyecek işler ile ihbar ve şikâyetler hakkında yapılacak işlemler

             MADDE 7 – (1) İl ve ilçe seçim kurulu, başkanlıkları ile büroların seçime ilişkin iş ve işlemleriyle bu işlere yönelik kararları denetlenemez. Bu konulara ilişkin yapılan ihbar ve şikâyetlere bakılmaksızın konu Başkanlık vasıtasıyla YSK’ya iletilir.

             (2) Yapılan denetim sırasında görevlilerin disiplin soruşturmasını gerektirir bir eylemi ile karşılaşılırsa durum bir yazı ile Başkanlık vasıtasıyla YSK’ya bildirilir. Ceza tahkikatını gerektiren hallerde durum ilgili Cumhuriyet başsavcılığına da intikal ettirilir.

             Gizli raporlar

             MADDE 8 – (1) Denetim sonunda seçim müdürleri ile çalışmaları hakkında kanaat edinilen memurlar için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Dördüncü Kısım Dokuzuncu Bölümünde belirlenen esaslara ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı forma uygun olarak birer suret gizli rapor tanzim edilir ve Başkanlıkça YSK’ya gönderilir.

             (2) Gizli rapor doldurulurken bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı formun her bölümünün altında yer alan not kısmındaki açıklamalar esas alınır.

             (3) Henüz birinci derecenin son kademesine gelmemiş olanların terfie lâyık bulunup bulunmadıkları, her derecedeki vazifeliler için ise gerek görüldüğünde mesaisinden daha üst görevlerde veya büyük merkezlerde faydalanılabileceği kanaat bölümünde belirtilir.

             (4) Disiplin veya ceza soruşturmasına ilişkin ihbar ve şikâyetlerden gerekli görülenlere gizli raporlarda yer verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hususlarda Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ek-1

 

             ..................İLİ/İLÇESİ SEÇİM BÜROSU DENETİM RAPORUDUR

 

             1 – Seçim yaptıran kuruluşlarca yatırılan paraların sayımı:

….. yılı

Yıl boyunca yatırılan miktar                  :

Yapılan harcama                                     :

Kalan miktar                                          :

 

Kalan miktarın ne yapıldığı                    :

 

….. yılı

Yıl boyunca yatırılan miktar                  :

Yapılan harcama                                     :

Kalan miktar                                          :

 

Kalan miktarın ne yapıldığı                    :

 

….. yılı

Yıl boyunca yatırılan miktar                  :

Yapılan harcama                                     :

Kalan miktar                                          :

 

Kalan miktarın ne yapıldığı                    :

 

                 Adalet Müfettişi                                                                  Seçim Görevlisi

                           İmza                                                                                      İmza

 

 

             2– Tahakkuk ettirilen ücret ve istihkakların Yüksek Seçim Kurulu Ücret Genelgesi ve kararlarına uygun olup olmadığının incelenmesi:

             a- Seçim nedeniyle görevlilere tahakkuk edilen ücretlerin YSK.nın ücret genelgesi dahilinde tahakkuk ettirilip ettirilmediği:

             Sondaj suretiyle seçilen İl/İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim .........’a, İl/İlçe Seçim Bürosu Müdürü ...........’a, Sandık Kurulu Başkanı.........’a, Sandık Kurulu Üyesi.........’a Yazım Görevlisi........’a, ait ücret bordrolarının YSK.nın ......... tarihli kararlarına uygun olarak tahakkuk ettirilip tahsil ettirildiği.

             Evrak düzeni dikkate alınarak hak sahiplerine ücretlerini alıp almadıklarının sorulmasına gerek görülmemiştir./ Görülen lüzum üzerine ...................’lara ücretlerini tam olarak alıp almadıkları sorulmuş, ilgililer ücretlerini tahakkuk ettiği şekliyle aldıklarını ifade etmişlerdir./ ilgililer ücretlerini tam olarak almadıklarını söylemişlerdir. Durum bir tutanak ile tespit edilmiş, gereği için Başkanlık aracılığı ve rapor ile birlikte YSK.ya bildirilmiştir.

             (Eğer tahakkuk ve tahsilde bir hata varsa bu belirtilecek)

             b- Seçim nedeniyle yapılan şoför, akaryakıt, kira, yakacak, haberleşme, (telefon, pul), sandık ve torba yapımı, demirbaş, kırtasiye, onarım giderlerinin YSK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda harcanıp harcanmadığının incelenmesi:

             Sondaj suretiyle seçilen ......... plakalı araçlara ait akaryakıt, ...........’a yaptırılan sandık yapımı, .........kırtasiye, .........demirbaş alımı, ...........’a ödenen kira ve benzeri harcamalarının YSK.nın belirlediği esaslar dahilinde yapıldığı,

             Evrak düzeni dikkate alınarak hak sahiplerine istihkaklarını alıp almadıklarının sorulmasına gerek görülmemiştir./ Görülen lüzum üzerine ...................’lara istihkaklarını tam olarak alıp almadıkları sorulmuş, ilgililer istihkaklarını tahakkuk ettiği şekliyle aldıklarını ifade etmişlerdir./ ilgililer istihkaklarını tam olarak almadıklarını söylemişlerdir. Durum bir tutanak ile tespit edilmiş, gereği için Başkanlık aracılığı ile ve rapor ile birlikte YSK.ya bildirilmiştir.

             (Eğer bir hata varsa bu belirtilecek)

             3 – Seçim bürolarının evrak defteri, düzen ve tertibi, demirbaş kaydı, arşiv işlemlerinin incelenmesi:

             Seçim bürosunca evrak defteri tutulduğu/tutulmadığı, evrak giriş ve çıkışının düzgün şekilde yapılıp/yapılmadığı, kayıt dışı evrak bulunduğu/bulunmadığı anlaşılmıştır.

             Demirbaş defterinin tutulduğu/tutulmadığı, kayıt dışı demirbaşın bulunmadığı/bulunduğu saptanmıştır.

             İlgili seçim birimince arşive gönderilecek evrakın usulünce ayıklandığı/ayıklanmadığı, ilgili arşive gönderildiği/gönderilmediği belirlenmiştir.

             (Hata varsa belirtilecektir)

             GENEL SONUÇ

             1 – ......İl/İlçe Seçim Bürosuna genel bütçeden gönderilen ödenekler ile seçim yaptıran kuruluşlar tarafından yatırılan paralar Yüksek Seçim Kurulu Ücret Genelgesi ve kararlarına uygun olarak harcanmıştır. (/harcanmadığı,)

             2 – İncelenen evrak defteri, seçim bürosunun tertip ve düzeni, demirbaş kayıtları ve arşiv işlemleri Yüksek Seçim Kurulunun kararları ve mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. (/yürütülemediği)

             3 – .....İl/İlçe Seçim Kurulu görevlileri hakkında disiplin veya ceza soruşturmasını gerektirecek bir eylem ile karşılaşılmamış, ihbar veya şikâyet alınmamıştır. (disiplin veya ceza soruşturmasını gerektirecek bir eylem ile karşılaşılmışsa bu durum ayrıntıları ile belirtilerek, buna ilişkin belgeler ile ihbar veya şikâyet dilekçeleri de rapora eklenecektir)

             4 – Görevliler ..................hakkında düzenlenen gizli rapor(lar) ekte sunulmuştur.

             Rapor tetkik ve tasviplerinize saygıyla arz olunur.

 

Yer/tarih

 

                                                                                                                       Adalet Müfettişi

 

(Rapor dizi listesine bağlanarak ekleri rapora ilâve edilecektir.)

 

 

Gizli Rapor İçin Tıklayınız