24 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26413

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/2)

 

                İthalatçı Beyanı ve Menşe Şahadetnamesi

                MADDE 1 – (1) EK-1’deki tabloda yer alan dampinge karşı önleme tabi mallardan, karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithalinde;

                a) Önlemin etkisiz kılınmakta olduğu yönünde ciddi şüphe nedeniyle, önlemin etkinliğinin takibinin sağlanmasına dönük incelemeye esas teşkil etmek üzere, EK-2’de yer alan "İthalatçı Beyanı",

                b) Menşei konusunda ciddi şüphe bulunması nedeniyle, A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmiş olsa dahi eşyanın menşeini tevsik eden belge (menşe şahadetnamesi / EUR.1 veya muadili belge / Form A) ve

                c) EK-3’te yer alan "Üretici-İhracatçı Beyanı"

                gümrük idaresine ibraz edilir.

                Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirim

                MADDE 2 – (1) İthalatçı Beyanı, Üretici-İhracatçı Beyanı, ihraç faturası, taşıma belgesi, eşyanın menşeini tevsik eden belge ile gümrük beyannamesinin birer nüshası gümrük beyannamesinin tescili öncesinde kurye firması yahut taahhütlü posta ile aşağıda açık adresi belirtilen Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne ayrıca iletilir. Söz konusu kurye yahut posta iletisine ilişkin makbuz beyannameye eklenir.

                T.C. Başbakanlık

                Dış Ticaret Müsteşarlığı

                İthalat Genel Müdürlüğü

                İnönü Bulvarı No:36 06510

                Emek /ANKARA

                (2) Belgelerin eksik düzenlenmesi veya gönderilmemesi, gümrük mevzuatının ve kaçakçılık mevzuatının cezai hükümleri saklı kalmak kaydıyla, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı bir soruşturma başlatılması ve dampinge karşı vergilerin geriye dönük tahsil edilmesi sonucunu doğurabilecek kararlara mesnet teşkil edebilecektir.

                MADDE 3 – (1) "İthalatçı Beyanı", "Üretici-İhracatçı Beyanı", menşei tevsik eden belge ve kurye/posta ileti makbuzu gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır.

                İstisna

                MADDE 4 – (1) Sevkiyat bazında CIF değeri 500 ABD Doları’nı geçmeyen eşya ithalinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

                Yürürlük

                MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 31/8/2007 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 31/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                (2) Ek-1’deki tabloda belirtilen maddelerden 9613.10.00.00.00, 9613.20.10.00.00, 9613.20.90.00.00 ve 9613.90.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı çakmak ve aksamları için bu Tebliğ hükümleri 19/2/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 

                Yürütme

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

EK-1

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

ÜLKELER

55.13

55.14

55.15

55.16

Sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

Bangladeş

Bulgaristan

Malezya

 

58.01

Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç)

Güney Kore

Malezya

5903.20.10.10.00

 

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş - deri taklidi.

Tayvan

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş -  diğerleri

5903.20.90.10.00

 

 

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş - deri taklidi.

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – diğerleri.

7010.20.00.00.00

Cam kapak

Endonezya

Güney Kore

7307.19

Boru bağlantı parçaları

Belçika

Tayvan

7312.10.81.00.00

7312.10.83.00.00

7312.10.85.00.00

7312.10.89.00.00

7312.10.98.00.00

Halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil)

Güney Kore

İtalya

Tayvan

Ukrayna

8302.10.00.00.00

 

Diğer menteşeler

Endonezya

Hong Kong

İtalya

Malezya

Polonya

Singapur

Tayvan

Yunanistan

8302.50.00.00.00

 

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.00

Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya

8715.00.10.00.00

Çocuk arabaları, pusetler

Malezya

8715.00.90.00.00

Yalnız şasiler

9607.11

9607.19

Kayarak işleyen fermuarlar

Güney Kore

Suriye

9608.10.10.10.00

 

Plastikten mürekkepli bilyalı kalemler

Birleşik Arap Emirlikleri

Endonezya

9608.40.00.10.00

Plastikten dolma kurşun kalemler

9609.10

Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri

Endonezya

Güney Kore

Hindistan

İran

Kuzey Kore

Malezya

Tayland

Tayvan

9613.10.00.00.00

9613.20.10.00.00

9613.20.90.00.00

9613.90.00.00.11

Çakmak ve aksamı

 Vietnam

 

 

EK-2

 

Eşyanın ithalatçısı tarafından firmanın antetli kağıdına yazı makinesi ile düzenlenmesi gereken "İthalatçı Beyanı" örneği aşağıda yer almaktadır:

 

İTHALATÇI BEYANI

Tarih:... /... /......

.............. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                .... tarihli .... sayılı Gümrük Beyannamesi kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz ithalata ilişkin aşağıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. Sipariş, satın alma, ödeme ile bağlantılı tüm kayıtlarımızı Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün yerinde doğrulama araştırmasına açık tutmayı taahhüt ederim. Bu beyan ve Üretici-İhracatçı Beyanı, ihraç faturası, taşıma belgesi, eşyanın menşeini tevsik eden belge ile gümrük beyannamesinin birer nüshası eksiksiz olarak kurye / taahhütlü posta ile Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

 

 

                Yetkili adı, soyadı, unvanı ve imzası

                Firma Kaşesi

 

DAĞITIM: DTM İthalat Genel Müdürlüğüne

1 - İthalatçının;

a) Firma Unvanı:

b) İrtibat için yetkili kişinin adı, unvanı:

c) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

d) Vergi No:

e) Bağlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası:        

2 - İthal edilecek ürünün;

a) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu:

b) Tanımı ve kullanım alanı:

c) Fatura tarih ve numarası:

d) Ürün tipleri ve miktarları:

e) Ürün tipleri ve CIF Değerleri:

f) Menşe ülke:

g) Döviz transferinin yapıldığı ülke:

h) Ödeme şekli, aracı banka ve şube ismi, varsa akreditif numarası:

i) Ödemenin yapıldığı firma/kişi ismi:

j) Teslim Şekli:      

3 - Menşe kazandıran esaslı işlem ve işçiliği gerçekleştiren üreticinin, biliniyorsa;

a) Firma unvanı:

b) Firmayı tanıtıcı vergi/kimlik vb. numara:

c) Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:

d) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

e) Menşe kazandıran üretimin gerçekleştiği fabrika adresi:

f) Eşyanın üretiminin hangi temel safhalarının üretici firma tarafından gerçekleştirildiğine dair açıklama:

g) Üretici tesislerinin ziyaret edilip edilmediği, edildi ise ziyareti gerçekleştiren firmanız yetkilisinin isim ve unvanı, ziyaretin gerçekleştirildiği yıl:

h) Üretici tesisleri ziyaret edilmedi ise, üreticiden alım yapmanızı sağlayan üreticiye ilişkin bilgi kaynaklarınız:

i) Daha evvel üreticiden söz konusu ürün ithalatı yapılmış ise, ürüne ilişkin dampinge karşı önlemin yürürlüğe giriş yılından önceki yıl/yıllarda yapılan son ithalata ait beyanname tescil tarih ve numarası:

j) Eşyanın menşeini tevsik eden belge üzerinde belirtilen ihracatçının farklı olması halinde üreticiye ilişkin yukarıda sağlanan bilgilerin kaynağı (Bilgilerin temin edildiği yazışma, belge vb. ekleyiniz.):         

4 - Eşyanın üreticisi ile ihracatçısının farklı olması halinde ihracatçının;

a) Firma unvanı:

b) Firmayı tanıtıcı vergi/kimlik vb. numara:

c) Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:

d) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

e) İhracatçının tercih edilme nedeni:

f) Daha evvel ihracatçıdan söz konusu ürün ithalatı yapılmış ise, ürüne ilişkin dampinge karşı önlemin yürürlüğe giriş yılından önceki yıl/yıllarda yapılan son ithalata ait gümrük beyanname tescil tarih ve numarası:

   

EK-3

 

                Eşyanın üreticisi/ihracatçısı tarafından firmanın antetli kağıdına yazı makinesi ile İngilizce lisanında düzenlenmesi gereken "Üretici-İhracatçı Beyanı"nın örneği aşağıda yer almaktadır.

 

COMPANY LETTERHEAD (as printed)

PRODUCER-EXPORTER CERTIFICATE

1. Issue date and place:

2. The name, full address and web page of the exporter (if different than producer):

3. Contact person in the exporter (name, title, telephone, fax and e-mail):

4. The name and full address of the customer in Turkey:

5. The date, number and addressee of your invoice to which (certificate of origin / EUR.1 or invoice declaration / Form A) that you provided relates:

6. Full description and quantity of the goods:

7. Origin of the goods:

8. The name, full address and web page of the producer of the goods:

9. The full address of the production facilities:

10. The full description of the main production stages completed by the producer:

11. Other information deemed useful to prove the origin:

12. Certification clause to be signed by the exporter or the producer where apropriate:

EXPORTER: "I, the undersigned, certify that the information in this certificate is accurate and verifiable. I agree to present documentation to support this certificate and provide information about the producer upon request of the Undersecretariat for Foreign Trade. I am aware that non-cooperation may lead to anti-circumvention investigation."

PRODUCER: "I, the undersigned, certify that the goods covered by this certificate was manufactured by my company. I undertake that the information provided in this certificate is correct and verifiable. I agree to present documentation to support this certificate and provide further information upon request of the Undersecretariat for Foreign Trade. I am aware that non-cooperation may lead to anti-circumvention investigation."

13. The name, title and signature of the authorized person of the exporter/producer: