23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 12/9/2000 tarihli ve 24168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin hizmet içi eğitimleri konusunda her türlü basım, yayım, dağıtım işlemleri ile eğitim-öğretim amaçlı kurs, seminer ve benzeri hizmet içi eğitim faaliyetlerini destekleme,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             "f) Kamu kurum ve kuruluşları personelinin hizmet içi eğitimlerinde kullanılmak üzere telif, tercüme, makale, kitap ve benzeri eserler meydana getiren diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli ile gerçek ve tüzel kişilere, telif haklarına ilişkin mevzuat uyarınca ödenecek giderlerden,"

             MADDE 3 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın olumlu görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.