23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

YÖNETMELİK

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ELEMANLARININ

EĞİTİM AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİNİN USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 1/6/1995 tarihli ve 22330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin  birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "h) Teşkilata girdikten sonra yurtiçinde bir lisansüstü programa kayıt yaptıranlar yurtdışında lisansüstü eğitim programına gönderilmez."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Orta ve uzun dönemli eğitim için Teşkilatta planlama uzmanlığı veya planlama uzman yardımcılığı kadrolarında istihdam edilmesi ve adaylık süresi hariç Teşkilatta fiili olarak iki yıl süreyle görev yapması,"        

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakan yürütür.