23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/11558

             Ekli “Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 21/12/2006 tarihli ve 4865 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                     A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                              M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                          O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

ULUSAL TARIM STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA TARIMSAL DESTEK

ÖDEMELERİNE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNİN

GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

 

             MADDE 1 – 28/3/2005 tarihli ve 2005/8629 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fırka eklenmiştir.

             “Finans kuruluşları, kooperatifler ve diğer kredi kuruluşları tarafından kullandırılan yatırım amaçlı tarımsal kredinin teminatı olarak, kredi kullandırılan arazi için ödenecek her türlü tarımsal desteklemeler, temlik yoluyla teminat olarak verilebilir. Tapu kaydında yatırım amaçlı tarımsal kredi kullanıldığına ilişkin şerh bulunan araziler, kiralama, devir veya herhangi bir şekilde el değiştirse dahi, kredi vadesi içerisinde, araziye ilişkin ilgili mevzuatı çerçevesinde doğabilecek her türlü tarımsal desteklemeler kredi borcuna mahsuben ilgili kuruluşlara ödenmeye devam edilir.”

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                      Tarihi                                                                                         Sayısı

2/4/2005

25774

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı

Resmî Gazete’nin

                                        Tarihi                                                                                        Sayısı

7/4/2006

26132

8/12/2006

26370