23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

MEYVE VE ASMA ÇEŞİT/ANAÇ DAMIZLIĞI FİDAN ÜRETİM MATERYALİ VE

FİDANLARININ SERTİFİKASYONUNA AİT GENEL ESASLAR TEBLİĞİNDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞNO: 2007/2)

 

             MADDE 1 – 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meyve ve Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanlarının Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinin değişik 38 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki süreler, narenciye, antepfıstığı ve zeytin için bir yıl uzatılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ, 29/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.