23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

TEBLİĞ

             Adalet Bakanlığından:

2007 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271  sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 61' inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

             Tazminat

             MADDE 4 – (1) Tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 7,00 Yeni Türk Lirasına kadar tazminat ödenir.

             Giderler

             MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

             Muafiyet

             MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

             Yargılama gideri

             MADDE 7 – (1) Bu tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.