23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/7/2003 tarihli ve 25177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin birinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve değerlendirme: Yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)’ndan başvurduğu programa ilişkin olarak ilgili anabilim dalının bildirdiği puan türünde en az  50 standart puanına ve 100 üzerinden 60 ve üzeri ya da eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir."

             "b) Doktora programlarına başvuru şartları ve değerlendirme: Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, LES’den, başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvuranların en az  50, lisans diploması ile başvuranların en az 60 standart puana sahip olmaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az  50 puan almış olmaları, lisanstan mezun olan adayların not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu, yüksek lisanstan mezun olan adayların 100 üzerinden en az 75 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekir. Yabancı dil programlarında doktora yapacak olanların adı geçen sınavlarda veya Enstitü tarafından yapılacak sınavda ikinci yabancı dilden en az 40 puan almış olmaları zorunludur."

             "c) Sanatta yeterlik programlarına başvuru şartları ve değerlendirme: Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve LES’in sözel kısmından yüksek lisans diploması ile başvuranların en az 50, lisans diploması ile başvuranların en az 60 standart puanına sahip olmaları, lisans diploması ile başvuran adayların not ortalamasının en az 75 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması ve yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az  50, lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 50 puan almış olmaları gerekir."

             "d) Temel tıp bilimlerinde doktora başvuru şartları ve değerlendirme: Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, 50 puandan az olmamak koşuluyla temel tıp puanına veya LES’in sayısal kısmından en az 50 standart puanına sahip olmaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az  50 puan almış olmaları gerekir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Özel öğrencilik için başvurular, her yarıyılın başlamasından itibaren onbeş gün içinde yapılır. Öğrenci, ilgili anabilim dalına yaptığı başvuruda almak istediği dersleri belirtir ve bitirdiği lisans veya lisansüstü diplomasının bir örneği ile lisans ve/veya lisansüstünde aldığı derslere ait bir belgeyi de dilekçesine ekler. Anabilim dalı kurulu başvuruyu uygun bulursa, görüşünü anabilim dalı kurul kararı şeklinde enstitüye önerir. Özel öğrencilik başvuruları, enstitü yönetim kurulunca yarıyılın veya ders yılının başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırılır. Özel öğrenci olarak kabul edilenlere durum bir yazı ile bildirilir ve katkı payını yatıran özel öğrencinin ilgili ders/derslere kaydı yapılır. Özel öğrenci statüsünde bir yarıyılda sadece iki ders alınabilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             "h) Pedagojik formasyon dersleri, araştırma teknikleri ve istatistik dersi: Pedagojik formasyon dersleri, gelişim ve öğrenme (3-0) üç kredi, öğretimde planlama ve değerlendirme (3-2) dört kredi, araştırma teknikleri ve istatistik dersi iki kredidir. Bu derslerin hangi doktora programlarında açılacağı, ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır. Söz konusu derslerin kredileri, öğrencinin alması gereken asgari toplam kredinin dışında değerlendirilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yüksek Lisans Programı

             MADDE 8 – Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında açılıp yürütüleceği ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü kurulu kararı, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile belirlenir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca özel öğrenci olarak ders alıp başarmış olanlar ile tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenciler tezli yüksek lisans programını üçüncü yarıyıl sonundan önce tamamlayamaz."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir ve anabilim dalı kurul kararı ile enstitü yönetim kuruluna sunulur. Dönem projesi; yazılı bilimsel kaynaklara dayalı olarak verilen konuda kendisi de bir kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmış en az yirmi sayfalık bir rapor olmalıdır. Öğrenci; dönem projesi raporunu, en erken üçüncü yarıyıl içinde enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlamak ve danışmanına sunmak zorundadır. Dönem projesi raporunun hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi en geç altı yarıyıl içinde sonuçlandırılır."

             "Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Enstitü yönetim kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisi ile, öğrencinin yeterlik sınavını yapmak üzere içinde danışmanının da bulunduğu üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurar ve sınav tarihini belirler. Belirlenen tarihte yapılan sınavda, öğrencinin dönem projesi ve aldığı derslerle ilgili yeterliği ölçülür. Jüri, öğrencinin sorulara verdiği cevapları değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Başarısızlık halinde öğrenci; kalan öğrenim süresi içinde, belirlenen tarihte aynı jüri tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır. İkinci kez başarısızlık halinde öğrencinin kaydı silinir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak gerekir. Yabancı dil programlarında doktora yapanların doktora yeterlik sınavına girebilmek için, ikinci yabancı dilde Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları zorunludur. Yabancı uyruklular kendi anadili dışındaki diğer bir yabancı dilden ve Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı dil programlarında doktora yapacak olan yabancı uyruklular;  kendi anadili, Türkçe ve doktora programına kayıt olduğu yabancı dil dışındaki bir yabancı dilden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik, 2006–2007 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı başında yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Ek 1: Harfli Sistem Puan tablosu

 

Puan

Yarıyıl /

Ders Notu

Ortalamalara Katılmayan Notlar

(İngilizce)

Ortalamalara Katılmayan Notlar

(Türkçe)

90-100

AA

 I - Eksik

 EKS- Eksik

85-89

BA

 S -  Yeterli

 YLİ -  Yeterli

80-84

BB

 U-Yetersiz

 YSZ-Yetersiz

75-79

CB

 P-Gelişmekte Olan

 GLŞ-Gelişmekte Olan

70-74

CC

 EX-Muaf

 MUF-Muaf

65-69

DC

 VV-Çekilmiş

 ÇKŞ-Çekilmiş

60-64

DD

 NA-Devamsız

 DVZ-Devamsız

50-59

FD

 Nedeniyle Başarısız

 …NBZ - …Nedeniyle Başarısız

Başarısız

49 ve aşağısı

FF

 

 

 

 

 

Ek  2. Cumhuriyet Üniversitesi Dörtlü (4) Sistem Notunun Yüzlü (100) Sistem Notu Karşılığı Tablosu

 

4.00

100.0

3.43

88.30

2.86

82.60

2.29

76.90

1.72

71.20

1.15

65.50

0.58

59.80

3.99

99.78

3.42

88.20

2.85

82.50

2.28

76.80

1.71

71.10

1.14

65.40

0.57

59.70

3.98

99.56

3.41

88.10

2.84

82.40

2.27

76.70

1.70

71.00

1.13

65.30

0.56

59.60

3.97

99.34

3.40

88.00

2.83

82.30

2.26

76.60

1.69

70.90

1.12

65.20

0.55

59.50

3.96

99.12

3.39

87.90

2.82

82.20

2.25

76.50

1.68

70.80

1.11

65.10

0.54

59.40

3.95

98.90

3.38

87.80

2.81

82.10

2.24

76.40

1.67

70.70

1.10

65.00

0.53

59.30

3.94

98.68

3.37

87.70

2.80

82.00

2.23

76.30

1.66

70.60

1.09

64.90

0.52

59.20

3.93

98.46

3.36

87.60

2.79

81.90

2.22

76.20

1.65

70.50

1.08

64.80

0.51

59.10

3.92

98.24

3.35

87.50

2.78

81.80

2.21

76.10

1.64

70.40

1.07

64.70

0.50

59.00

3.91

98.02

3.34

87.40

2.77

81.70

2.20

76.00

1.63

70.30

1.06

64.60

0.49

58.80

3.90

97.80

3.33

87.30

2.76

81.60

2.19

75.90

1.62

70.20

1.05

64.50

0.48

58.60

3.89

97.58

3.32

87.20

2.75

81.50

2.18

75.80

1.61

70.10

1.04

64.40

0.47

58.40

3.88

97.36

3.31

87.10

2.74

81.40

2.17

75.70

1.60

70.00

1.03

64.30

0.46

58.20

3.87

97.14

3.30

87.00

2.73

81.30

2.16

75.60

1.59

69.90

1.02

64.20

0.45

58.00

3.86

96.92

3.29

86.90

2.72

81.20

2.15

75.50

1.58

69.80

1.01

64.10

0.44

57.80

3.85

96.70

3.28

86.80

2.71

81.10

2.14

75.40

1.57

69.70

1.00

64.00

0.43

57.60

3.84

96.48

3.27

86.70

2.70

81.00

2.13

75.30

1.56

69.60

0.99

63.90

0.42

57.40

3.83

96.26

3.26

86.60

2.69

80.90

2.12

75.20

1.55

69.50

0.98

63.80

0.41

57.20

3.82

96.04

3.25

86.50

2.68

80.80

2.11

75.10

1.54

69.40

0.97

63.70

0.40

57.00

3.81

95.82

3.24

86.40

2.67

80.70

2.10

75.00

1.53

69.30

0.96

63.60

0.39

56.80

3.80

95.60

3.23

86.30

2.66

80.60

2.09

74.90

1.52

69.20

0.95

63.50

0.38

56.60

3.79

95.38

3.22

86.20

2.65

80.50

2.08

74.80

1.51

69.10

0.94

63.40

0.37

56.40

3.78

95.16

3.21

86.10

2.64

80.40

2.07

74.70

1.50

69.00

0.93

63.30

0.36

56.20

3.77

94.94

3.20

86.00

2.63

80.30

2.06

74.60

1.49

68.90

0.92

63.20

0.35

56.00

3.76

94.72

3.19

85.90

2.62

80.20

2.05

74.50

1.48

68.80

0.91

63.10

0.34

55.80

3.75

94.50

3.18

85.80

2.61

80.10

2.04

74.40

1.47

68.70

0.90

63.00

0.33

55.60

3.74

94.28

3.17

85.70

2.60

80.00

2.03

74.30

1.46

68.60

0.89

62.90

0.32

55.40

3.73

94.06

3.16

85.60

2.59

79.90

2.02

74.20

1.45

68.50

0.88

62.80

0.31

55.20

3.72

93.84

3.15

85.50

2.58

79.80

2.01

74.10

1.44

68.40

0.87

62.70

0.30

55.00

3.71

93.62

3.14

85.40

2.57

79.70

2.00

74.00

1.43

68.30

0.86

62.60

0.29

54.80

3.70

93.40

3.13

85.30

2.56

79.60

1.99

73.90

1.42

68.20

0.85

62.50

0.28

54.60

3.69

93.18

3.12

85.20

2.55

79.50

1.98

73.80

1.41

68.10

0.84

62.40

0.27

54.40

3.68

92.96

3.11

85.10

2.54

79.40

1.97

73.70

1.40

68.00

0.83

62.30

0.26

54.20

3.67

92.74

3.10

85.00

2.53

79.30

1.96

73.60

1.39

67.90

0.82

62.20

0.25

54.00

3.66

92.52

3.09

84.90

2.52

79.20

1.95

73.50

1.38

67.80

0.81

62.10

0.24

53.80

3.65

92.30

3.08

84.80

2.51

79.10

1.94

73.40

1.37

67.70

0.80

62.00

0.23

53.60

3.64

92.08

3.07

84.70

2.50

79.00

1.93

73.30

1.36

67.60

0.79

61.90

0.22

53.40

3.63

91.86

3.06

84.60

2.49

78.90

1.92

73.20

1.35

67.50

0.78

61.80

0.21

53.20

3.62

91.64

3.05

84.50

2.48

78.80

1.91

73.10

1.34

67.40

0.77

61.70

0.20

53.00

3.61

91.42

3.04

84.40

2.47

78.70

1.90

73.00

1.33

67.30

0.76

61.60

0.19

52.80

3.60

91.20

3.03

84.30

2.46

78.60

1.89

72.90

1.32

67.20

0.75

61.50

0.18

52.60

3.59

90.98

3.02

84.20

2.45

78.50

1.88

72.80

1.31

67.10

0.74

61.40

0.17

52.40

3.58

90.76

3.01

84.10

2.44

78.40

1.87

72.70

1.30

67.00

0.73

61.30

0.16

52.20

3.57

90.54

3.00

84.00

2.43

78.30

1.86

72.60

1.29

66.90

0.72

61.20

0.15

52.00

3.56

90.32

2.99

83.90

2.42

78.20

1.85

72.50

1.28

66.80

0.71

61.10

0.14

51.80

3.55

90.10

2.98

83.80

2.41

78.10

1.84

72.40

1.27

66.70

0.70

61.00

0.13

51.60

3.54

89.88

2.97

83.70

2.40

78.00

1.83

72.30

1.26

66.60

0.69

60.90

0.12

51.40

3.53

89.66

2.96

83.60

2.39

77.90

1.82

72.20

1.25

66.50

0.68

60.80

0.11

51.20

3.52

89.44

2.95

83.50

2.38

77.80

1.81

72.10

1.24

66.40

0.67

60.70

0.10

51.00

3.51

89.22

2.94

83.40

2.37

77.70

1.80

72.00

1.23

66.30

0.66

60.60

0.09

50.80

3.50

89.00

2.93

83.30

2.36

77.60

1.79

71.90

1.22

66.20

0.65

60.50

0.08

50.60

3.49

88.90

2.92

83.20

2.35

77.50

1.78

71.80

1.21

66.10

0.64

60.40

0.07

50.40

3.48

88.80

2.91

83.10

2.34

77.40

1.77

71.70

1.20

66.00

0.63

60.30

0.06

50.20

3.47

88.70

2.90

83.00

2.33

77.30

1.76

71.60

1.19

65.90

0.62

60.20

0.05

50.00

3.46

88.60

2.89

82.90

2.32

77.20

1.75

71.50

1.18

65.80

0.61

60.10

 

 

3.45

88.50

2.88

82.80

2.31

77.10

1.74

71.40

1.17

65.70

0.60

60.00

 

 

3.44

88.40

2.87

82.70

2.30

77.00

1.73

71.30

1.16

65.60

0.59

59.90