22 Ocak 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26411

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11544

             8 Şubat 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/12/2006 tarihli ve HUMŞ-532631 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                               M. A. ŞAHİN                 B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                M.AYDIN                              N. ÇUBUKÇU               K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet Bakanı

           C. ÇİÇEK                                 M. V.GÖNÜL                                A.AKSU                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı                Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                               R.AKDAĞ                  B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                  Sağlık Bakanı               Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI UYUŞTURUCU MADDE

KAÇAKÇILIĞI, ULUSLARARASI TERÖRİZM VE DİĞER

ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İNSAN TİCARETİ

İLE MÜCADELE ALANINDA İŞBİRLİĞİ

YAPILMASINA DAİR PROTOKOL

             Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti;

             3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde insan ticareti ile mücadele alanında işbirliği yapılmasına uygun olarak,

             Dünyada ve bölgemizde, sınıraşan organize suçlardan birini teşkil eden ve her geçen gün yayılmakta olan insan ticaretinin, suç şebekelerine muazzam kârlar sağlaması ve bunun uyuşturucu ve silahın yanı sıra göçmen kaçakçılığı ile de ilişkisi olmasından derin endişe duyarak,

             Zamanında ve etkili bir uluslararası işbirliği sayesinde insan ticaretinin üstesinden gelinebileceğinin bilincinde olarak,

             İnsan ticareti mağdurlarına hukuki, insani, psikolojik ve tıbbi yardımın sağlanmasının, mağdurların ülkelerine geri gönderilmelerinin kolaylaştırılmasının ve entegrasyonlarının sağlanmasının, organizatörlerin tutuklanması için gerekli tedbirlerin alınmasının ve kamuoyunun bilinçlendirilmesinin önemini vurgulayarak,

             İnsan ticareti şebekelerinin ortaya çıkartılması suretiyle insan ticaretinin durdurulması çabalarının önemini kabul ederek,

             İnsan ticareti ile mücadele alanında, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin ve eşgüdümün güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayarak,

             Kendi ulusal mevzuatlarına ve usullerine uygun olarak, aşağıdaki konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla adımlar atma hususunda anlaşmışlardır:

             1. İnsan ticareti alanında tecrübe ve mevcut uygulamalar ile bu soruna son verilmesi için üstlenilen idari önlemlerin paylaşılması;

             2. İnsan ticareti mağdurlarına Taraflar arasında belirlenecek koşullar çerçevesinde insani, psikolojik ve tıbbi desteğin verilmesi;

             3. İnsan ticareti mağdurlarının, organizatörlerin tutuklanmalarını teminen, Tarafların ulusal kanunları genel sistemi içinde tanıklık yapmalarının sağlanması ve tanıklık yapacak mağdurların korunması;

             4. İnsan ticareti hakkında kamuoyunun ve ilgili kurumların bilinçlendirilmesi;

             5. Ülkeleri dışına seyahat edecek ve insan ticareti mağduru olabilecek kişilerin insan ticareti konusunda kendi ülkelerinde bilinçlendirilmeleri;

             6. İnsan ticareti mağdurlarına ilişkin bilgileri toplayacak ve bu alanda eşgüdümü sağlayacak kendi ülkelerinin yetkili makamları hakkında bilgi paylaşılması ve insan ticareti mağdurlarına ilişkin derlenen bilgilerin diğer Taraf ile paylaşılması;

             7. İnsan ticaretiyle mücadele eden kanun uygulayıcı birim görevlilerinin eğitilmesi, ortak eğitim programları düzenlenmesi, karşılıklı uzman değişimi yapılması ve işbirliği olanaklarının artırılması;

             8. Bilimsel ve akademik kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması ve her bir ülkenin tecrübesinin ve bilgisinin paylaşılması amacıyla uzman değişimi yapılması;

             9. Taraflarca, devletlerinin ulusal mevzuatlarına ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, insan ticaretine karışan kişilerin tespitinin ve cezalandırılmasının sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması;

             10. Sahte belgelerin tespit edilmesi ve göç ile bağlantılı cezai faaliyetlerde bulunduğundan ve suç işlediğinden şüphe edilen kişilerin yasadışı girişlerinin engellenmesi amacıyla, sınır kontrolü alanında ve yetkili kontrol birimlerinin teknik malzemesi hakkında bilgi paylaşılması;

             11. Bu Protokol'ün içeriğinde yeralan konulara ilişkin istatistiksel verilerin, ulusal mevzuatın, kitapçıkların, yayınların ve bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması;

             12. Ortak çıkarları ilgilendiren acil sorunların incelenmesinin gerektiği hallerde uzman seviyesinde toplantılar düzenlenmesi;

             Taraflar ayrıca bu Protokol çerçevesinde işbirliği için yetkili makamlarda mutabık kalmışlardır;

             a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için;

             1. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yabancılar, Hudut ve İltica Daire Başkanlığı

             Tel: +90.312.412 32 10, +90.312.412 33 05

             Faks:+90.312.466 90 11

             E-mail: illegalmig@egm.gov.tr

                         yhidb@egm. gov.tr

             2. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı

             Tel: +90.312.412 71 00-02

             Faks: +90.312.417 06 21

             E-mail: kom@kom.gov.tr

             b) Moldova Cumhuriyeti Hükümeti için;

             1. İçişleri Bakanlığı, Örgütlü Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü

             Tel: +373 22 577 218, +373 22 577 219

             Fax: +373 22 577 220

             2. İçişleri Bakanlığı, İnsan Ticareti ile Mücadele Merkezi

             Tel: +373 22 577 209, +373 22 577 234

             Fax: +373 22 577 150

             Bu Protokol'e, Taraflarca kabul edilmelerinin ardından, Protokol'de öngörülen usule uygun olarak yürürlüğe girmek üzere, değişiklikler ve düzeltmeler önerilebilir.

             Bu Protokol, Tarafların ulusal onaylama işlemlerini tamamladıklarına dair diplomatik kanaldan yazıyla son bildirimin yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir.

             Protokol, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık bir dönem için geçerli olacaktır ve Taraflardan biri diğer Tarafa bu Protokol'ün feshedilmesi niyetiyle Protokol'ün ilk veya müteakip süresinin sona ermesinden altı ay önce diplomatik kanaldan bildirimde bulunmamışsa, Protokol izleyen beş yıllık dönemler için uzatılacaktır.

             Yukarıdaki hususları tasdiken, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş, aşağıda imzaları bulunan kişiler, bu Protokol'ü imzalamışlardır.

             Ankara'da, 8/2/2006 tarihinde, ikişer asıl nüsha halinde, Türkçe, Moldovanca ve İngilizce'nin her birinde eşit ölçüde geçerli olarak yapılmıştır.

             Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                       MOLDOVA CUMHURİYETİ

      HÜKÜMETİ ADINA                                                                     HÜKÜMETİ ADINA

 

         ABDULLAH GÜL                                                                       ANDREI STRATAN

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE                                                  BAŞBAKAN YARDIMCISI

      DIŞİŞLERİ BAKANI                                                             DIŞİŞLERİ VE AVRUPA İLE

                                                                                                        ENTEGRASYON BAKANI

 

Bu Andlaşmanın Moldovanca ve İngilizce dillerdeki metinleri

22/7/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.