13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26375

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2006/11270

             7 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/11/2006 tarihli ve HUMŞ/414726 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                     M. AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı V.

   M. BAŞESGİOĞLU                           M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                  K. TÜZMEN

      Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                   Devlet  Bakanı

        M. A. ŞAHİN                             M. V.GÖNÜL                          M. V.GÖNÜL                 K. UNAKITAN

      Adalet Bakanı V.                      Milli Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı V.                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                  F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                     B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                  Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                              M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                        A. KOÇ                                    M.H.GÜLER

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı            Çevre ve Orman Bakanı V.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaklardır),

             Ülkeleri ve halkları arasında mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve derinleştirmek hususundaki ortak arzularından aldıkları ilhamla,

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 23 Haziran 1959 tarihinde imzalanan Kültür Anlaşması çerçevesinde ve her iki ülkede geçerli yasalara ve düzenlemelere uygun olarak,

             Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

 

GENEL VE MESLEKİ EĞİTİM

             MADDE 1 – Taraflar, ortak menfaatleri ve mali olanakları çerçevesinde, ilk ve orta ile mesleki ve teknik eğitim alanında deneyim ve uzman değişimini diplomatik yollardan destekleyeceklerdir.

             MADDE 2 – Taraflar, karşılıklı eğitim sistemleri, programları, teknolojileri ve öğretim yöntemleri hakkındaki bilgilerini artırmak amacıyla kendi eğitim kuruluşları ve makamları arasında işbirliğini diplomatik yollardan teşvik edeceklerdir.

             MADDE 3 – Taraflar, ilk ve orta ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında bir hafta süreyle iki uzmandan oluşan heyet değişiminde bulunacaklar; aynı zamanda teknik, mesleki ve genel eğitim programlarına ilişkin bilgi ve basılı materyal ile istatistikler, süreli yayınlar, bültenler ve bilimsel yayınlar değişimini gerçekleştireceklerdir.

             MADDE 4 – Taraflar, ortak kültürel değerler ve mirasın bilinmesinin ve zenginleştirilmesinin sağlayacağı karşılıklı faydadan yararlanmak amacıyla, diğer Tarafın tarihini, coğrafyasını, edebiyatını ve sosyal geleneklerini, her iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirecek şekilde, okul müfredatlarına doğru olarak yansıtacaklardır. Taraflar, ilk ve orta eğitim ders kitapları ve atlaslarında birbirlerinin tarihi ve coğrafi gerçeklerinin doğru olarak yansıtılması için birlikte çalışacaklardır.

             MADDE 5 – Taraflar, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasındaki dostane ilişkileri ilerletmek ve okullar arasında ortak etkinlikleri geliştirmek amacıyla, kardeş okul sistemini destekleyeceklerdir.

             MADDE 6 – Taraflar, genel, mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğrencilerin, kendi ülkelerinde düzenlenecek uluslararası etkinliklere katılımlarını destekleyeceklerdir.

             MADDE 7 – Taraflar, denklik konusunun ölçü ve koşullarının değerlendirilebilmesi amacıyla, yetkili makamlarınca ulusal mevzuatlarına uygun olarak verilen diplomalar, dereceler, unvanlar ve sertifikaların Örnekleri ile bunlara ilişkin gerekli bilgi, yasal belgeler ve açıklayıcı malzemelerin değişiminde bulunacaklardır.

             MADDE 8 – Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek bilimsel, kültürel ve eğitsel konferans, sempozyum ve seminerler hakkında birbirlerine bilgi vereceklerdir. Sözkonusu etkinlikler sonunda yayımlanacak belgelerin karşılıklı olarak değişimini diplomatik yollardan sağlayacaklardır.

             MADDE 9 – Taraflar, ilk ve orta eğitim kurumları için düzenlenen gençlik ve izcilik kamplarına birbirlerini davet edeceklerdir.

             MADDE 10 – Taraflar, Lübnan'da kaydadeğer Türk nüfusunun yaşadığı bölgelerdeki Türk öğrencilere Türk dili ve kültürü eğitimi vermek amacıyla Türk Tarafının Türkiye'den öğretmenler ataması hususunda anlaşmışlardır.

 

YÜKSEK ÖĞRENİM

             MADDE 11 – Taraflar, iki ülke üniversiteleri arasında işbirliğini teşvik edecek ve destekleyeceklerdir.

             MADDE 12 – Taraflar, iki ülke üniversiteleri tarafından bilimsel konularda konferanslar, kongreler ve sergiler düzenlenmesini destekleyeceklerdir.

             MADDE 13 – Taraflar, iki ülke üniversiteleri arasında kültürel ve bilimsel ilişkiler kurulması için ortak toplantılar ve etkinlikler düzenleyeceklerdir.

             MADDE 14 – Taraflar, öğrenci ve Öğretim görevlisi değişiminde bulunacaklardır.

             MADDE 15 – Taraflar, ülkelerindeki üniversitelerin yapı ve örgütlenmelerine dair belge ve yayın değişiminde bulunacaklardır.

             MADDE 16 – Taraflar, olanakları ve yürürlükteki mevzuatları dahilinde birbirlerine karşılıklı olarak yükseköğrenim ve araştırma bursları tahsis edeceklerdir. Türk Hükümeti Lübnan Hükümeti emrine 4 adet doktora bursu ve 10 adet yükseköğrenim bursu olmak üzere toplam 14 adet burs tahsis edebilecektir.

 

GENEL VE MALİ HÜKÜMLER

             MADDE 17 – Bu Program, Taraflar arasında sonradan diplomatik yollardan kararlaştırılacak diğer kültürel etkinlik veya değişimlerin gerçekleştirilmesine engel değildir.

             MADDE 18 – Bu Programda öngörülen tüm etkinlikler ve değişimler, diplomatik yollardan ve Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

             MADDE 19 – Taraflar, bu Programda öngörülen etkinliklerin layıkıyla yerine getirilebilmesini teminen, kişi, grup ve heyetlerin kimlik bilgilerini ve seyahat planlarını en az bir ay önceden diplomatik yollardan karşı Tarafa bildireceklerdir. Kesin geliş ve ayrılış tarihleri en az iki hafta önce iletilecektir.

             MADDE 20 – Bilimsel araştırma ve ziyaret talepleri, ziyaretin önerilen tarihinden en az iki ay önce diplomatik yollardan karşı Tarafa iletilecektir. Bu tür talepler başvuru sahibinin açık özgeçmişini, kalış süresini ve ziyaret edilecek kurumların isimlerini kapsayacaktır.

             MADDE 21 – Bu Programda öngörülen tüm etkinlikler mevcut mali kaynaklar çerçevesinde uygulanacaktır.

             MADDE 22 – Aksi kararlaştırılmadığı sürece, kabul eden Taraf ziyaret eden heyetlerin bu Programda öngörülen çerçevede kalışlarına dair iaşe-ibate ve ülke içi ulaşım giderlerini karşılayacaktır.

             Gönderen Taraf, her iki ülkedeki ilgili Bakanlıklara bağlı heyetler, kişiler ve sanatçı gruplarının gidiş-dönüş seyahat giderleri (etkinlik mahalline gidiş ve dönüş) ile sergi ve sahne malzemelerinin ulaşım giderlerini karşılayacaktır.

             MADDE 23 – Bu Program dahilindeki ziyaretçiler kendi tedavi giderlerini karşılayacaklardır.

             MADDE 24 – Burslar için aday seçimi her yıl bir Ortak Komite tarafından yapılacaktır. Bursu veren Tarafın Büyükelçiliğince görevlendirilecek bir temsilci Ortak Komite toplantılarına katılacaktır.

             Seçilen adaylara ilişkin liste yedek adayları da kapsayacaktır. Bu listede yer almayan adaylar kabul edilmeyecektir. Adaylara ilişkin olarak doğum tarihi, aldıkları notlar, yabancı dil bilgisi ve çalışma programları gibi ayrıntılı bilgiler listeye eklenecektir.

             Taraflar, adayların ve önerilen eğitim programlarının kabul edilip edilmediğini ve hangi kuruma kaydedileceklerini, öğretim yılının başlamasından en az iki ay önce karşı Tarafa bildireceklerdir.

             Bursiyerler, bursu veren ülkenin Büyükelçiliği'nden hareket tarihi hakkında resmi bir duyuru almadan burs veren ülkeye hareket etmeyeceklerdir.

             MADDE 25 – Taraflar, gerekli gördükleri takdirde, bu Programın hükümleri ve uygulanması hakkında danışma toplantıları yapılmasını isteyebilirler ve düzenleyebilirler. Bu tür danışma toplantılarının yer ve tarihleri Taraflarca diplomatik yollardan belirlenir.

             MADDE 26 – Bu Program Tarafların milli mevzuatına göre onaylanacaktır.

             Bu Program Tarafların onay işlemlerinin tamamlandığını belirten diplomatik notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

             Taraflardan biri işbu Programı sona erdirmek istediğini diğer Tarafa 90 gün önceden bildirmedikçe, Program kendiliğinden bir yıllık sürelerle yenilenecektir.

             Programın sona ermesi halinde, Programdan kaynaklanan ve üzerinde mutabakata varılmış olan programlar tamamlanıncaya değin geçerli kalacaktır.

             7 Haziran 2006 tarihinde Ankara'da Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer özgün nüsha olarak düzenlenmiş olup, hepsi aynı derecede geçerlidir. Yorumda farklılığa düşülmesi halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                                        Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti

                              Adına                                                                                                      Adına

 

             Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK                                                                        Dr. Khaled KABBANİ

                 Milli Eğitim Bakanı                                                                 Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı

 

 

Bu Andlaşmanın İngilizce ve Arapça  dillerdeki metinleri 13/12/2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.