2 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26364

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No  :  372

İtiraz  No :

- K A R A R -

 

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 12/10/2006 tarihli, C.05.0.SKG.0.04.604.00/138 sayılı yazıda, aynen; “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 28. maddesinde tanımlanan ve bu madde uyarınca düzenlenecek Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü ile ilgili olarak; Seçmen kütüğü düzenlenmesi 33. maddede, Kütüğe yazılma esasları 34. maddede, Yurt dışında oturan vatandaşların yazımı 35. maddede, Genel yazım ve denetleme 36. maddede, Yazımda esas bilgi kaynakları 37. maddede, Muhtarlık krokisi ve binalar cetveli 38. maddede, Muhtarlık bölgesi askı listesi 39. maddede, Askı zamanı ve süresi 40. maddede, Mükerrer yazım 41. maddede, Sandık bölgesi askı listesi 42. maddede, Sandık seçmen listesi 43. maddede, Seçmen bilgi kağıdı 44. maddede, Seçmen kütüğü il ve ilçe listesi 45. maddede, Çalışmaların görüşülmesi 46. maddede, Seçmen kütüğünün saklanması ve ilgililere verilmesi 47. maddede düzenlenmiştir.

298 sayılı Kanunun Geçici 18. maddesiyle; “Bu Kanunun 28 inci maddesinde tanımlanan seçmen kütüğü tam olarak oluşturulup işlerlik kazanıncaya kadar yapılacak seçimlerde ve halk oylamalarında kullanılacak seçmen kütüklerinin düzenlenmesi; kütüğe yazılma, muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması, askı süresi, sandık seçmen  listelerinin ayrılması, kesinleşmesi ve kütüğün güncelleştirilmesi esas ve ilkeler ile listelere itiraz yöntemleri ve süreleri, seçimlerin özellikleri gözetilmek suretiyle, Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilir.” hükmü getirilmiştir. Bu maddedeki öngörü doğrultusunda yapılacak seçim ve halkoylamalarında 298 sayılı Kanunun 28-47. maddelerinde yer alan hükümler, kısmen uygulanarak, düzenleme daha çok Yüksek Seçim Kurulu’nca Geçici 18. madde çerçevesinde yapılmış ve bugüne kadar uygulanmıştır.

Ayrıca, 298 sayılı Kanuna eklenen Geçici 22. maddede de; “Yüksek Seçim Kurulu; 28 inci maddede tanımlanan bilgisayar ortamında seçmen kütüğü oluşturmanın alt yapısını teşkil eden SEÇSİS Projesi kapsamında, seçmen olan vatandaşları bilgisayar kayıtlarına aktarmasına kadar, 36 ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen genel yazım ve denetleme yapılmaz.” hükmü yeralmaktadır. Bu hükümle genel yazım veya denetleme yapılması imkanı da SEÇSİS Projesi tamamlanıncaya kadar ortadan kaldırılmıştır.

Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü oluşturulması çalışmaları kapsamında;

Yüksek Seçim Kurulunca 27/11/2004 gün ve 2681 sayılı kararla, Başkanlık Makamına verilen yetki çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile taşra teşkilatımızın seçim dönemi dışındaki ihtiyacını karşılayacak olan 1592 adet bilgisayar ve 500 adet yazıcı satın alınmış ve teşkilatımızın tümüne dağıtılmıştır.

   Yüksek Seçim Kurulunca 02/03/2005 gün ve 92 sayılı kararla, Başkanlık Makamına verilen yetki ile de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi uyarınca, ilçe seçim kurullarındaki tüm seçim iş ve işlemlerinin çevrim-içi yapıya uygun merkezi veri tabanı üzerinde çalışan, tüm listelerin yerinde alındığı, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu merkez bilgisayarına gönderildiği ve vatandaşlarımızın nerede oy vereceklerini görebileceği Uygulama Yazılımının hazırlattırılması amacıyla ihaleye çıkılmış, 11/07/2005 tarihinde Havelsan A.Ş. ile sözleşme imzalanmış, geçici kabul yapılarak, 5 ilçe seçim kurulunda pilot uygulamaya geçilmiş, tüm seçim türleri denenmiş ve 20/06/2006 tarihinde Uygulama Yazılımının kesin kabulü yapılmıştır.

Yüksek Seçim Kurulunca 30/09/2005 gün ve 417 sayılı kararla, Başkanlık Makamına verilen yetki ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca mevcut donanıma ilave donanımların temini amacıyla ihaleye çıkılmış, Koç-Sistem A.Ş. ile sözleşme imzalanmış, sözleşmede öngörülen tüm donanım ve çevre birimleri teslim alınmış, kurulumları tamamlanmış, işletim programları yüklenerek çalışır duruma getirilmiştir.

Havelsan A.Ş.’ye yaptırılan Uygulama Yazılımı da satın alınan yeni donanımlara yüklenmiş olup, böylece sistem bir bütün halinde çalışır duruma getirilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunca verilen 24/09/2005 gün ve 410 sayılı kararla, 46 il’imizin 502 ilçesinde kağıt ortamında bulunan 17 milyon seçmenimize ait bilgiler, Havelsan A.Ş.’ye yaptırılan Veri Giriş Programıyla, ilçe seçim kurulları büro personelimiz ile Merkezdeki Bilgi İşlem Personelimizin veri dönüştürme için, yürüttüğü özverili çalışmalar sonucu, bilgisayar ortamında kayıt altına alınmıştır.

Yüksek Seçim Kurulunca verilen 10/12/2005 gün ve 512 sayılı kararla da, 35 il’imizin 421 ilçesini kapsayan ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası MERNİS’de bulunamayan yaklaşık 14 milyon seçmen bilgileri, Havelsan A.Ş.’ye yaptırılan Kimlik Doğrulama Programıyla birlikte ilçelere gönderilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı seçmen oranı, ilçe seçim kurulu büro personelimizin mahalli birimlerle yaptıkları özverili çalışmalar sonucu %43’den %94’e yükselmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunca verilen 18/03/2006 gün ve 113 sayılı kararla da, bilgisayar ortamında kayıt altına alınan 46 il’imizin 502 ilçesine ait yaklaşık 17 milyon seçmenimizin kimlik ve adres bilgileri Havelsan A.Ş.’ye yaptırılan Veri Giriş Kimlik Doğrulama Programıyla birlikte ilçelere gönderilmiş, ilçe seçim kurulu büro personelince de değişen yerleşim bilgileri  düzeltilmek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulma çalışmaları sürdürülmüş, bu çalışmalar sonucu Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı seçmen oranı %32’den %92’ye yükselmiştir.

Türkiye’de seçmen kütüğüne kayıtlı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, bulunamayan, mükerrer veya benzer durumda bulunan yaklaşık 43 milyon seçmen, merkezi veri tabanına aktarılmıştır.

Yüksek Seçim Kurulunca 13/05/2006 gün ve 184 sayılı karar ile, Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Projesi (SEÇSİS) kapsamında, hazırlanan Şartnameler kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/c maddesi uyarınca yaygınlaştırma ihalesi yapılması için, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlık Makamına verilen yetki çerçevesinde, 22.06.2006 tarihinde Havelsan A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmış, ilçe seçim kurullarında çalışan 1515 büro personeli ile Başkanlığımızda çalışan  tüm personele Ankara Merkez’de (6) günlük merkezi, ayrıca; yine 733 ilçede ilçe personeline seçim kurulu başkanının gözetim ve denetiminde yönergeye uygun (3) gün süreyle yerinde eğitim ve gözetimli işletim, eğitimi verilmiştir.

Neticeten; 298 sayılı Kanunun 28. maddesinde tanımlandığı şekilde, mevcut yerleşim yerleri bilgileri ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı seçmen kimlik bilgileriyle seçim kurulu bulunan 733 ilçede, bilgisayar ortamında web tabanlı uygulama yazılımının merkezle iletişimi sağlanmış, böylece Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü oluşturulmuştur.

Oluşturulan Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğünün askıya çıkartılması aşağıda belirtilen nedenlerle zorunludur.

Öncelikle, Veri girişi ve kimlik doğrulama işlemleri yapılarak oluşturulan Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü ile eski seçmen bilgilerinin vatandaşlarca karşılaştırılarak kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46.(1) maddesinde yeralan; “Kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan bir numara sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez.” hükmü uyarınca oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, aynı Kanunun 47.(1)  maddesinde yer alan, “Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kişiye bir defa verilir  ve  değiştirilemez.”  Hükmü  ile de  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası   kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. Bu durumda 298 sayılı Kanunun 39., 43. ve 44. maddeleri gereğince oluşturulacak olan; muhtarlık bölgesi askı listesi, sandık seçmen listesi ve seçmen bilgi kağıdında ve seçmenlere ilişkin tüm işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına yer verilmesi zorunludur.

- Seçmenlere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verildiğinde, mükerrerliği önlemek amacıyla 298 sayılı Kanunun 93. maddesi uyarınca seçmenin parmağına sürülen özel boyanın kullanılması gerekmeyecektir.

- 28 Mart 2004 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan sandık seçmen listelerinin 05 Ocak 2004 tarihinde askıdan indirildiği ve kesinleştirildiği bilinmektedir. Bu durumda, o tarihten bugüne kadar seçmen olma yaşına geldiği halde seçmen kaydı yapılamayan yeni seçmenlerin güncelleştirme aşamasında seçmen kayıtları yapılacaktır.

298 sayılı Kanunun  Askı zamanı ve süresi başlıklı 40. maddesi “Muhtarlık bölgesi askı listesi her yıl, Nisan ayının ilk Pazartesi günü muhtarlıklarda askıya çıkarılır ve iki hafta süre ile askıda kalır. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, ait oldukları mahalle veya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, seçim bölgelerinin ayrıldığı, sandık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte, mahalli gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilan edilir. Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. İlçe seçim kurulu başkanı, askı listelerinin asıldıkları tarih ve yerleri bir yazı ile mahallin mülki amirine derhal bildirir. Asılı kaldıkları sürece, muhtarlık bölgesi askı listelerinin korunmasından; idare amirleriyle zabıta amir ve memurları sorumludur. İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece muhtarlık bölgesi seçmen sayısını da göz önünde tutarak seçmenlerin adlarını aramalarını ve incelemelerini kolaylaştırmak üzere gerekli tedbirleri alır. Muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş kimselerden birinin, müracaatlar için uygun düşen belli saatlerde askı yerinde devamlı olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder.” şeklinde düzenlenmiş ise de, günümüz teknolojisi ve bilgisayarlaşmanın oluşturduğu koşullara göre, müracaatı halinde seçmenin konumuna (kimlik ve ikametgah bilgileri v.s.) uygun gerekli düzenlemeyi yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Bu nedenle, personeli ve donanımı ile bir bütün halinde 24 saat süreyle çalışabilecek durumda bulunan sistemin, güncelleştirmede; 298 sayılı Kanunun 40. maddesinin öngördüğü şekilde süreli değil sürekli askı için kullanılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Bu amaçla, YAPILACAK SEÇİMLERDE KULLANILACAK LİSTELERİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE TASLAĞI ve Proje Danışmanımız Prof. Dr. Ali SAATÇİ’nin bu konudaki görüşleri, ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle; 298 sayılı Kanun ile diğer seçim kanunlarının, 1774 sayılı Kimlik Bildirimi Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanun hükümlerinin, Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kurullarının bu konuda karşılaştıkları zorlukların aşılması bakımından, devamlılık arz eden güncelleştirilmiş Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğünün hayata geçirilebilmesi için konunun titizlikle ve tüm teferruatlarıyla birlikte incelenmesi ve gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra karara bağlanması takdirlerinize arz olunur.” denilmiş ve Kurulumuzun 12/10/2006 tarihli, 333 sayılı kararı ile de Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ahmet Hamdi ÜNLÜ ile Üyelerden Hasan ERBİL, Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY, Muammer AYDIN, Ahmet BAŞPINAR ve Necati SÖZ’den bir komisyon  oluşturularak, bu   komisyon  tarafından   anılan   “Yapılacak  Seçimlerde    Kullanılacak Listelerin Sürekli Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge” taslağının incelenerek, taslak hakkında Yüksek Seçim Kuruluna görüş bildirmesine karar verilmiş olup, Komisyonca yapılan çalışma tamamlanarak Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelenerek;

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

   2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunun 5550 sayılı Kanunla Değişik 6 ncı maddesinde; “Her seçim döneminin son toplantı yılının 20 Temmuz günü seçimin başlangıç tarihidir ve Kasım ayının ilk Pazar günü oy verilir.” hükmüne yer almaktadır.

Seçmenleri bilgisayar ortamında bulunmayan (kağıt ortamında) illerin seçmenleri bilgisayar ortamına aktarılmış ve Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi kapsamında bulunan illerin seçmenleri ile birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası tespit çalışmalarından sonra ülke düzeyindeki tüm seçmenler SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına kaydedilmiştir. Güncelleştirme işlemleri sırasında Seçmen kütüğü bilgisayar desteğinde merkezden düzenlenen illerde  (81 İl) yapılacak işlemleri ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Geçici 18 inci maddesi gereğince güncelleştirmenin hangi esaslara göre yapılacağını gösterir ekteki genelgenin Örnek: 140/I olarak kabulü uygun bulunmuştur.

 

S O N U Ç:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası tespit çalışmalarından sonra ülke düzeyinde SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına kaydedilen tüm seçmenlere ilişkin seçmen listelerinin güncelleştirilmek suretiyle kullanılmasına,

2- Bu listelerin 25 Aralık 2006 Pazartesi günü saat: 08.00'de askıya çıkartılmasına ve        01 Mart 2007 Perşembe günü  saat: 17.00'de askıdan indirilmesine,

3- Yeni yerleşim yerleri sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve seçmen listelerinin düzenlenmesi işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,

4- Ekli genelgenin bu karar metnine dahil olduğuna,

5- Karar ve bu genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile seçime katılan  siyasi  partilerin genel  başkanlıklarına gönderilmesine,

 

6- Karar ve eki genelgenin Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

 

   27/11/2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

                              Başkan                      Başkanvekili                                      Üye                     Üye

     Cengiz ERDOĞAN             Ahmet Hamdi ÜNLÜ               Kenan ATASOY         Hasan ERBİL

 

 

 

                            Üye                                                    Üye                               Üye                             Üye

Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY       Ahmet BAŞPINAR          Muammer AYDIN           Atalay ÖZDEMİR

 

 

 

                              Üye                                        Üye                                      Üye

                Cenker KARAOĞLU                         Necati SÖZ     Sami KOÇAK


 

 

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN  GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE

 ESASLARINI GÖSTERİR

G E N E L G E

(Örnek 140/I)

 

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1- Seçmenleri bilgisayar ortamında bulunmayan (kağıt ortamında) illerin seçmenleri bilgisayar ortamına aktarılmış ve Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi kapsamında bulunan illerin seçmenleri ile birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası tespit çalışmalarından sonra ülke düzeyindeki tüm seçmenler SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına kaydedilmiştir.

Bu genelge, herhangi bir nedenle yapılacak seçimlerde kullanılacak listelerin güncelleştirilmesi işlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, vatandaşlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun geçici 18. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi, askı süresi, itirazlar, evvelce yazılmamış olanlar, seçmen niteliğini yeni kazanmış olanlar ile yer değiştirenlerin listeye yazılmaları, askerde bulunanların ve diğer nedenlerle oy kullanamayacak olanlarla, ölenlerin listeden çıkarılmaları ve böylece listelerin kesinleştirilmesi işlemlerine ilişkin esasları kapsamaktadır.

 

 

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ

MADDE 2- Güncelleştirme; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde kesinleştirilmiş olan sandık seçmen listeleri, muhtarlık bölgesi askı listesine dönüştürülerek ve askıya çıkarılmak suretiyle yapılır. Bu aşamada yerleşim bilgilerindeki değişiklikler de listelere işlenir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümü alınarak  ilgili muhtarlıklara asılmak üzere gönderilir.

Ancak, yeni yerleşim yerleri için düzenlenen listeler ile boşalan köylere yeniden dönüş sebebiyle düzenlenen listeler ve 28 Mart 2004 tarihinden sonra yapılan herhangi bir seçim sebebiyle güncelleştirilmiş listeler varsa, güncelleştirme bu listelerin muhtarlık bölgesi askı listesine dönüştürülerek, askıya çıkarılması suretiyle gerçekleştirilir.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN ASKIYA ÇIKARILMA YERİ, ASKI SÜRESİ, ASKIDAN İNDİRME

MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 25 Aralık 2006 Pazartesi günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ulusal radyo ve televizyonlarda belli aralıklarla ilan edilir.

İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her Pazartesi günü belediye varsa zabıta hoparlörü ile halka duyurur.

Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile de birer hafta ara ile duyuru yapılır.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu başkanınca mahalli mülki amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı  süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 01 Mart 2007 Perşembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim  kurulu  başkanı  tarafından  ayrı  bir  dosyada saklanır.

 

 
ASKI YERİ GÖREVLİSİ

MADDE 4- İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, mahalle ve köy muhtarı veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin muhtarlığın çalışma saatlerinde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeleri yok ise Kaymakamlıkça görevlendirilen kişi yukarıda yazılan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Seçimle ilgili işlemler için özel olarak hazırlanan yeni kayıt ve değişiklik formlarının isteyenlere ücretsiz olarak verileceği; www.ysk.gov.tr. internet adresinden de temin edilebileceği; muhtarlar tarafından da ücret alınmaksızın onaylanacağı, aksine hareket edenler veya gerçek dışı form düzenleyenler hakkında 298 sayılı Kanunun seçim suçları ve cezaları bölümü hükümlerinin uygulanacağı ilçe seçim kurulu başkanınca duyurulur.

  

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR

MADDE 5- Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için aşağıda yazılı olan Türk vatandaşları başvuruda bulunabilirler.

a) 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde kullanılan sandık seçmen listelerine veya daha sonra yapılan seçimlerde güncelleştirilen listelere herhangi bir sebeple yazılamamış olanlar,

b) 01 Mart 2007 tarihi itibariyle Onsekiz yaşını dolduranlar, (Ay ve günü belirleyen Nüfus Müdürlüğünce verilen nüfus kayıt örneği veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı nüfus bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir listede yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı seçim (muhtarlık) bölgesine gelenler (Nakil Belgesi ibrazı gereklidir.),

d) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlarla, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunmayanlar,

e) Askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayanlar (Terhis belgesi veya Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak için ilgililer bizzat başvurabilirler.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 6- Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, listelere yazılamazlar.   

 

SEÇMEN YENİ KAYIT VE SEÇMEN BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME

FORMLARININ DOLDURULMASI

 

 

MADDE 7-

SEÇMEN YENİ KAYIT FORMUNUN DOLDURULMASI VE ONAYLANMASI;

Seçmen kütüğüne kaydolmak için bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46, 47 ve 50. maddelerinde sayılanlardan başvuranlar, www.ysk.gov.tr. internet adresinden temin edebilecekleri veya askı yerlerinde hazır bulundurulacak mavi renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "Seçmen Yeni Kayıt Formu"nu, formun arka yüzünde yer alan ve aşağıdaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldururlar.

Bu formların doldurulmasında seçmenin;

a)  Formun  üstünde yer  alan  bölümlere ad, soyad ve tarih yazması ve formu imzalaması,

b)  Türkiye   Cumhuriyeti   Kimlik   Numarasını yazması,

c)  Resmi kimlik belgesine göre seçmenin kimlik bilgileri kısmını, kısaltma yapılmaksızın ve doğru olarak eksiksiz doldurması,

d) Doğum  tarihi  bölümüne  resmi  kimlik  belgesindeki  gün, ay ve yılı doğru olarak yazması ve ayrıca doğduğu yerin il adını belirtmesi,

e) Adres bilgilerine ait bölümün tamamını doldurması,

f) Oy kullanmaya engel bir özrü varsa özürlü seçmenler için ayrılan kutuyu (X) işareti ile işaretlemesi,

g) Kendisine ulaşabilmek için telefon numarasını  okunaklı bir biçimde yazması,

 gerekir.

 

Seçmen, formu doldurduktan sonra kimlik belgesi ile  birlikte bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46, 47 ve 50. maddelerinde sayılanlar onaylanması için muhtara verir. Muhtar formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol  ettikten sonra seçmenin bu muhtarlık bölgesinde ikamet ettiğini formun MUHTARLIK ONAYI bölümünü mühürlemek ve imzalamak suretiyle onaylar ve ilçe seçim kurulu başkanlığına gecikmeden tutanakla teslim eder.

 

B) SEÇMEN BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK FORMUNUN DOLDURULMASI VE ONAYLANMASI;

İkametgahını, diğer bir ilçeye veya aynı ilçe dahilinde bir muhtarlık  bölgesinden diğer bir muhtarlık bölgesine nakleden seçmenlerden yeni ikamet  ettikleri muhtarlık bölgesi askı listesine kaydolmak için nakil ilmühaberleri ile bizzat başvuranlar veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46, 47 ve 50. maddelerinde sayılanlar ile  

Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında mevcut olan bir yanlışlığın düzeltilmesi veya eksikliğin tamamlanması için başvuranlar, www.ysk.gov.tr. internet adresinden temin edebilecekleri veya askı yerlerinde hazır bulundurulacak yeşil renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "Seçmen BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME Formu"nu, formun arka yüzünde belirtilen ve aşağıdaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldururlar.

Bu formların doldurulmasında seçmenin;

a) Formun üstünde yer alan bölümlere ad, soyad ve tarih yazması ve formu imzalaması,

b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını  yazması,

c) Resmi kimlik belgesine göre seçmenin kimlik bilgileri kısmını, kısaltma yapılmaksızın ve doğru olarak eksiksiz doldurması,

d) Adres bilgilerine ait bölümün tamamını doldurması,

e) Oy kullanmaya engel bir özrü varsa veya özürü kalktı ise özürlü seçmenler için ayrılan ilgili kutuyu (X) işareti ile işaretlemesi,

f) Kendisine ulaşabilmek için telefon numarasını okunaklı bir biçimde yazması,

g) Formun alt kısmındaki seçmen Kütüğüne Kayıtlı olduğu Adres bölümüne seçmen listesindeki en son ikametgah adresini tam ve açık olarak yazması,

gerekir.

Seçmen, formu doldurduktan sonra kimlik belgesi ile  birlikte bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46, 47 ve 50. maddelerinde sayılanlar onaylanması için muhtara verir. Muhtar formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra seçmenin bu muhtarlık bölgesinde ikamet ettiğini formun MUHTARLIK ONAYI bölümünü mühürlemek ve imzalamak suretiyle onaylar ve ilçe seçim kurulu başkanlığına gecikmeden tutanakla teslim eder.

 

 

İKAMETGAHLARINI DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

MADDE 8-

a) Aynı ilçede muhtarlık bölgesini değiştirenlerin adres bilgileri güncellenerek,  yeni  muhtarlık  bölgesi listesine kayıtları yapılır.

b) İkametgahını başka ilçeye nakledenlerin adresleri güncellenerek yeni seçim (muhtarlık) bölgesine kayıtları yapılmakla beraber, evvelce yazılı bulundukları bölgedeki kayıtların güncellendiğinin bilinmesi için de, sil bildirim formu SEC_004 ekranı kullanılarak hazırlanır, daha önce kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilir.

  

ÖLENLERİN VE YASAKLILARIN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDEN KAYITLARININ SİLİNMESİ

MADDE 9- Muhtarlar, bölgelerinde askıya çıkarılan listelerde ismi yazılı olanlardan, ölenlerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile kimlik bilgilerini içeren listeyi, askı süresi sonuna kadar bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanına bildirmek/vermek zorundadırlar. Bu zorunluluk listelerin askıya çıkmasıyla birlikte muhtarlara tebliğ olunur.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı muhtarlardan aldığı listeleri ve muhtarlık askı listesini İlçe Nüfus Müdürlüğüne denetim için gönderir. İlçe Nüfus Müdürü, Merkezi Nüfus Veri Tabanı ve İlçe Veri Tabanı üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, gerek muhtarlıkça bildirilen gerekse kendiliğinden tespit ettiği seçmenin durumunu bildirir. Bu suretle öldüğü belirlenen seçmenin, seçmen kaydı, ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine, SEC_003 ekranı kullanılarak “öldü” olarak belirlenir.

Askıya çıkan listede ismi yazılı olmakla beraber; hükümlüler, kısıtlı veya kamu hizmetinden yasaklı olduğu veya silah altında bulunduğu; yetkili makamlarca bildirilen veya itiraz üzerine seçmen olamayacağı herhangi bir yolla öğrenilenlerden, bu durumları belge ile tespit edilen seçmenin, seçmen kaydı, ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine, SEC_003 ekranı kullanılarak durumuna uygun seçenek belirlenir.

 

 

SEÇMENLİK KAYDININ DONDURULMASI

 

MADDE 10-

a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde, muhtarlık, polis veya jandarma araştırması sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı tespit edilen seçmenler ile nüfus müdürlüğüne tüm bilgileriyle sorulduğu halde Merkezi Nüfus Veri Tabanında kayıtlı olmayan seçmenlerin, seçmen kayıtları, ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine dondurulur ve SEC_003 ekranına “seçmenlik kaydı donduruldu” açıklaması konulur.

b) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Kamu hizmetlerinden yasaklanmış olanların durumlarına ilişkin olarak seçmen kütüğüne kayıtlı bulundukları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bilgi verilmesi üzerine bu ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre yasaklılık süresinin başlangıç ve bitiş tarihi seçmen kaydına işlenecektir. Yasaklılık süresinin bitiminde seçme engelinin ortadan kalktığı ilçe seçim kurulu başkanı denetiminde seçmen listesine işlenecektir.

 

ÖZÜRLÜ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

MADDE 11- 298 sayılı Kanunun 4381 sayılı Kanunla değişik 74. maddesine göre, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, özürlü seçmenlerin bilgileri  Seçmen Kütüğünde güncellenmiş,  03 Kasım 2002 ve 28 Mart 2004 günlerinde yapılan Genel Seçimler için oluşturulan sandık seçmen listelerinde özürlü seçmenlerin özür durumları gösterilmiştir.

Özürlü olduğu resmi belge ile tespit edilenlerin başvuruları sonucu ilçe seçim kurulu başkanının kararı üzerine SEC_003 ekranı kullanılarak Özürlü kutusu işaretlenir.

Ayrıca Özürlü seçmenin bulunduğu sandık seçmen listesinde seçmenin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası önünde (Ö) harfi bulunacaktır.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

MADDE 12- Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilirler.

Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine;

A-Siyasi partilerin yukarıda belirtilen ilçe yetkilileri;

aa) O ilçede oturan tüm seçmenlerle ilgili olarak,

bb) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerinden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: Mükerrer yazılım, ölü, kısıtlı kişilerin yazılımı gibi),

cc) Herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu – hileli biçimde nakiller,

ile ilgili olarak,

 

B) Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak,

 

itirazda bulunabilirler.

 

Yazılı itirazlar ile bu işlerde düzenlenecek tutanaklardan hiçbir resim ve harç alınmaz.

 

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazı ile yapılır. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır. Kimliğin ispatında, nüfus kimlik cüzdanı ve resmi daireler ile iktisadi devlet teşekküllerinden verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, trafik şoför ehliyetnamesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki T.C. Kimlik Numarasını taşıyan belgelere itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde esas alınamaz. İkametgah ispatında da muhtarlıklarca tasdik edilen seçmen yeni kayıt formu ile seçmen bilgileri değişiklik formlarındaki ikametgahlar esas tutulur. Listelere Parti adına yapılan itirazlarda, kişiler için kimlik araştırması yapılmaz.

İtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz alındı belgesi karşılığında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına da itiraz dilekçesi verilebilir. Cumhuriyet Savcısı itirazın kayıt işlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu başkanına gönderir. Seçmen listelerinde eldeki resmi belgelere göre maddi hatanın varlığı saptandığında bu husus ilçe seçim kurulu başkanı tarafından re'sen düzeltilir. Bilgisayar ortamında alınan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce kullanıma sunulan MERNİS/KPS kayıtları resmi belge sayılır.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde yapılan tüm değişiklikler o ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti ilçe başkanlıklarına tebliğ edilir. İki gün içerisinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talepleri halinde sonuç siyasi partiye bildirilir/tebliğ edilir.

 

İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ

MADDE 13- İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren iki işgünü içinde itirazları kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri kesinleşir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin incelenmesinde bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanı bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, taleple ilgili karardan evvel nakil isteyenlerin listesini, itirazın ertesi günü askıya çıkarır. Durumu ilgili siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içerisinde mükerrerlik veya hileli – toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler, itiraz üzerine veya re’sen muhtarlık,  polis veya jandarma aracılığıyla yapılan araştırmalar sonucu, itirazlar en geç iki gün içinde karara bağlanır.

MADDE 14- Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun  27/11/2006 gün ve 372 sayılı kararı ile Örnek:140/I olarak kabul edilmiştir.