21 Ekim 2006 Tarihli ve 26326 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/11078 Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptali Hakkında Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2006/11065  Kamu İhale Kurulu Üyeliğine Yaşar GÖK’ün Atanmasına Dair Karar

— Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Belediye İtfaiye Yönetmeliği

— Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İç Su Araçları Yönetmeliği

— Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

— Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

—  5490 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili 2006/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (TAU/2004-05)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-5)

— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-6)

— Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 48)

— Doğal Çiçek Soğanlarının 2007 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No:2006/48)

— Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2006/6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/74, K: 2005/73 Sayılı Kararı (30/6/2005 Tarihli ve 855 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması ile İlgili)