21 Ekim 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26326

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE  1 – 27/3/2002  tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Özel Hastaneler  Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan "gruplandırılmasına, gruplarının değiştirilmesine" ibaresi "sınıflandırılmasına, sınıflarının değiştirilmesine" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (j), (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

             "ı) Ruhsatname: Özel hastanelerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve  açılışda hastane sahibi adına düzenlenen ve hastane ismi, türü ve adresinin yer aldığı belgeyi,"

             "i) Kadrolu uzman tabip/Kadrolu tabip: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayıp, özel hastanede iş akdine dayalı olarak tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabip veya tabibi,"

             "j) Faaliyet izin belgesi: EK-7’de örneğine yer verilen ve ruhsatlandırılmış hastanelerin faaliyete geçebilmeleri  için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi  edeceği uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilen laboratuvarları, diğer tıbbî hizmet birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki değişikliklerin yer aldığı Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,"

             "k) Hastane yatak sayısı: Bir özel hastanedeki hasta yatak sayıları, yoğun bakım yatak sayıları ve gözlem yatak sayılarının toplamından oluşan yatak sayısını,"

             "l) Hasta yatak sayısı: Bir özel hastanede  yoğun bakım yatağı  ve gözlem yatağı haricinde hastaların yatacağı  yatak sayısının toplamını,"

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölümünün başlığında yer alan "Gruplandırılması" ibaresi "Sınıflandırılması" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin  6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – Genel hastaneler; bu Yönetmelik ile asgarî olarak öngörülen bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz olan yoğun bakım ve gözlem yatakları hariç en az on hasta yatağı bulunan ve en az dört uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştıran, sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım ünitelerini bünyesinde bulunduran, radyoloji, biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran veya bu laboratuvar hizmetlerini   satın alan ve tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Dal hastaneleri

             MADDE 7 – Dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde kadrolu en az iki uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler, laboratuvar ile  acil ünitesi bulunan veya uzmanlık dallarının gerektirdiği bu laboratuvar hizmetlerini   satın alan ve tam gün faaliyet gösteren en az on hasta yatağı bulunan özel hastanelerdir.

             Bu Yönetmelik ile belirlenmeyen dal hastanelerinin  acil ünitelerinin taşıması gereken asgarî standartlar ve laboratuvar hizmetleri Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve Bakanlıkça ayrıca yayımlanır."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde  eklenmiştir.

             "Sınıflandırma

             MADDE 7/A – Özel hastaneler, faaliyet gösterdiği veya göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gerektirdiği asgarî standartlar ile tıbbi hizmet kalitesine etken diğer hususlar dikkate alınarak belirlenecek esaslar ve puanlama kriterleri çerçevesinde sınıflandırılır.

             Sınıflandırma esasları, puanlama kriterleri ve diğer hususlar Bakanlıkça  belirlenir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 8 – Özel hastaneler;

             a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak olduğu valilik tarafında yetkilendirilmiş ilgili merci  raporu ile tespit edilen,

             b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğu İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunan,

             alanlarda kurulur."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – Açılmak istenilen özel hastanenin sahibi tarafından, ön izin için;

             a) 8 inci maddede belirtilen şartları taşıdığına dair yetkili merciiden alınmış raporlar,

             b) Hastane yerleşimini gösteren, mimar tarafından hazırlanan ve imzalanan tam takım mimari proje içinde;

             1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planının,

             2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlarının,

             3) Bir tanesi  ameliyathaneden geçen en az iki  kesit halinde olan, yatak kapasitesi 50 ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca  önem arzeden; rampalı giriş, bodrum ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detaylarının  ve tüm cephelerin yer aldığı,

             mimarî projeler,

             c) Hastane mimari  projesinin, uygulanacak alan ve imar mevzuatına uygun olduğunu belirtir ilgili belediyece onaylanmış belge,

             incelenmek üzere Müdürlük aracılığı ile  Bakanlığa gönderilir.

             Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda bu maddenin (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, imar mevzuatına uygun şekilde  üç takım olarak hazırlanır ve hastane binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında ise valilik tarafından onaylanarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından, bu maddede belirtilen şartların yerine getirildiğinin tesbit edilmesi halinde ön izin belgesi düzenlenir.

             Ayrıca;

             a) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda,

             b) Bakanlık tarafından ön izin verilmemiş  ruhsatlı hastanelerin yeniden ruhsatlandırma talebinde bulunulması halinde,

             c) Hastane ruhsatı verilen binalardaki Yönetmeliğe uygun olmayacak şekilde  avan projelerde bir değişiklik meydana getirecek tadilat işlerine başlanılmadan önce,

             d) Başka amaçla inşa edilmiş binaların özel hastane binasına dönüştürülmesinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,

             bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.

             Ancak, hastane ruhsatı verilen binalarda taşıt giriş-çıkışları değişmeyecek şekilde ilave bina inşa edilmesinde de 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları taşıdığına dair yetkili merciiden alınmış raporlar ile bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.

             Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usûlsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 10 – Özel hastaneler;

             a) Özel Hastane projesi ile Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, hastane veya  özel sağlık tesisi  olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,

              b) 8 inci maddedeki çevre şartlarını taşımakla birlikte binanın kurulduğu yer imar  planında; 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde belirtilen merkezi iş alanı kapsamında yer aldığına dair ilgili belediyeden belge ibraz edilen ve bu belgeye dayanılarak Bakanlıkça ön izin verilen ve ayrıca ilgili belediyeden, bu bina için yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,

             c) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına dönüştürülen ve bu hali ile hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,

             kurulur.

             Ancak; Bakanlıktan ön izin alarak ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat almış olmakla birlikte imar çalışmaları tamamlanmadığından dolayı yapı kullanma izin belgesi bulunmayan hastaneler, belediye tarafından imar planları onaylandığında özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi verileceği yönünde yazılı belge ibraz etmeleri şartıyla  bu binalarda faaliyetlerine devam edebilirler. Bu hastaneler; imar planları onaylandığında yapı kullanma izin belgesini ibraz etmek zorundadır.

             İmar mevzuatına uygun olarak imar planında  yer alması kaydıyla; aynı sahiplikte ve aynı isim altında ruhsatlandırılacak olan, sınırları belirli, bütünlük arz eden bir alan  içinde birbiriyle fizik olarak bağlantısı olan veya bağımsız bina komplekslerinin oluşturduğu dal hastanesi ve/veya genel  hastane binalarından oluşan hastane kompleksinde; laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, acil hizmetleri, ameliyathaneler, yoğun bakım ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri diğer tıbbî hizmetler ortak hizmet verecek şekilde  planlanabilir. İdarî birimler, morg, depo ve benzeri  destek birimler ile otopark, kreş, kafeterya, lokanta, otel, rehabilitasyon merkezi, banka, PTT, konferans salonu, ibadethane, spor ve eğitim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak şekilde ve mimari açıdan yapı kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen sınırlar içerisinde farklı binalarda hizmet verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenliğini, sıhhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yapılaşma veya hizmet sunumu yapılamaz.

             Özel hastanenin tıbbî hizmet birimleri; tıbbî hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.

             Özel Hastaneler, hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunmadığı müstakil giriş ve/veya girişleri olan binalarda faaliyet gösterebilir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.

             Hastane, personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çicekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

             "d) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından bir mimar,"

             "Dal hastanesi ile ilgili işlem yapılan hallerde, özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır. Bu üye ile (a) ve (f) bentlerinde belirtilen üyeler  ve ayrıca ihtiyaca göre birden fazla yedek üye Bakanlıkça  belirlenir."

             "Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yapar. Üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) ve (l) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "13 üncü maddeye göre yapılan başvuru, müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar varsa, özel hastane açma talebinde bulunanlara yedi iş günü içerisinde bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yoksa,  başvuru dosyası valilik yazısı ekinde onbeş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafından 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasında eksiklik  bulunmaması halinde, Komisyon hastaneyi  yerinde inceler ve hastanenin uygunluğuna karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanlığa sunar. Bu inceleme sonucuna göre Bakanlıkça özel hastaneye ruhsatname düzenlenir.

             Genel Müdürlükçe ve Komisyon tarafından dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu  eksiklik bulunması halinde eksikliğin giderilmesi valilik aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. Komisyon tarafından yerinde inceleme sonucunda hastanede ruhsata esas olabilecek eksiklikler veya uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, düzenlenen inceleme raporundaki durum valilik aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. Komisyon raporuna karşı başvuru sahibi tarafından raporun tebliğinden itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz halinde Bakanlıkça, Komisyon raporundaki hususlar da dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve karar verilir.

             Özel hastanelerin ruhsatlandırma işlemleri, özel hastanenin fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Komisyonun yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek rapora itiraz olması halinde otuz günlük süre, yazılı itirazın Bakanlığa tebliği tarihinden itibaren başlar.

             Özel hastane ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren, EK-1’de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden  personel listesi ve personel ile yapılmış  sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri tamamlanarak müdürlüğe  verilir. Müdürlük tarafından gerekli personeli tamamlandığı tespit edilen özel hastaneler, bu belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.

             Bütün bu işlem ve işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıkça, EK-7’de örneği gösterilen Faaliyet İzin Belgesi yedi iş günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul ve tedavisine başlar. 

             Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanenin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir.

             Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış özel hastanelerin uzmanlık dal ilave işlemleri  valilik tarafından yapılarak faaliyet izin belgesine  işlenmek üzere Bakanlığa bildirilir."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Özel hastanelerin tıbbî, idarî ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yardımcısı olarak Bakanlığa bildirilir. Hastane sahibince birden fazla mesul müdür yardımcısı belirlenerek Bakanlığa bildirilebilir."

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 19 – Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgarî sayıları ve nitelikleri EK-1’ de belirtilen personeli, klinik uzmanlarını ve laboratuarlarda çalışan uzmanları kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. İş akitlerinde aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu personelin özel hastanede tam gün çalışıyor olmaları normal çalışma saatleri dışında muayenehane veya başka bir özel sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest icra etmelerine engel teşkil etmez."

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen  her uzmanlık dalı için en az bir hasta yatağı  ayrılır."

             "Hasta odalarında her yatak için ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı bulunur."

             "Özürlü hastalar için,  hasta yatak sayısı otuz ve altında olan özel hastanelerde en az bir olmak kaydıyla ve ilave her otuz hasta yatağına bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun nitelikte özürlü hasta odası tesis edilir. Özürlü hasta odalarında bulunan ıslak hacimler özürlülerin kullanımına imkan verecek şekilde  düzenlenir."

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 21 – Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere;  yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı  bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemşire istasyonunda, her hasta odası ile  bağlantısı olan hasta çağrı sistemi bulunur.

             Özel hastanelerde, yataklı hasta katlarında, kliniklerin özelliğine göre gereken donanıma sahip olan ve yatan hastaların muayene ve tedavilerinin yapıldığı servis muayene odası veya bölümü düzenlenebilir."

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki  şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

             "b) İki  yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare,"

             "d) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az oniki metrekare ve iki yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,"

             "g) Gözlem odasında  gözlem yatağı başına en az  altı metrekare,"

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 23 – Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı her uzmanlık dalı için ayrı  olmak üzere, yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında  uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur.

             Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. Şayet kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri hastane bünyesinde diğer polikliniklerden ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise; üroloji polikliniğinden ayrı olarak sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmez.

             Hasta muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabibin diploma ve var ise uzmanlık belgesinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ve mesul müdür tarafından düzenlenmiş  EK-12’de  örneği yer alan  Personel Çalışma Belgesinin aslı, duvarda asılı olarak bulunur."

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ameliyathane

             MADDE 24 – Özel hastanelerde;

             a) Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile  uyandırma bölümü bulunur. Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz hastalıkları dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.

             b) Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.

             c) Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşır. Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaz.

             d) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.

             e) Ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan  net  kübik kullanım alanı en az otuz metrekare,  kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kırkbeş metre kare olur. Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir.

             f) Ameliyathane salonlarının  taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane kısmında  bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.

             g) Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril  alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama  açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunur.

             h) Ameliyathane alanının, hepa filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması  gerekir.

             ı) Dahili uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde ameliyathane bulunması zorunlu değildir. Bu şekilde açılan özel dal hastanelerinde, cerrahi uzmanlık dalı ilavesi, Yönetmelikte belirtilen ameliyathane ve yoğun bakım ile diğer  şartların sağlanması  durumunda yapılır."

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 25 – Özel hastanelerde;

             a) Yatak sayısı elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir.

             b) Kardiyoloji uzmanlık dalı için koroner yoğun bakım ünitesi en az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalı için en az iki yatak bulunan kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı  ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en az iki küvöz bulunması gerekir.

             c) Dal hastanelerinde ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun bakım üniteleri kurulur. Ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri  ile göz dal hastanelerinde yoğun bakım bulunması zorunlu değildir.

             d) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle irtibatlı olmaması gerekir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin ön geçiş alanları ortak olabilir.

             e) Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinin, ameliyathane tam steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olması zorunludur.

             f) Koroner yoğun bakım, diğer yoğun bakım ünitelerinden ayrı düzenlenebilir. Diğer yoğun bakımlar gibi tam steril alan olması gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir.

             g) Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personeli tarafından hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulur. Yoğun bakım üniteleri içinde lavabo bulunur.

             h) Yoğun bakım ünitelerinde, yatak aralarında gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir düzenleme yapılır. Hasta başı monitörizasyon ve  merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.

             ı) Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanları ile doğrudan bağlantısı olmaması gerekir.

             j) Yoğun bakım ünitesinin dışında ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılır. Koroner yoğun bakım haricinde, yoğun bakım ünitesinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunmaz.

             k) Koroner yoğun bakım üniteleri hariç diğer yoğun bakımlar,  ameliyathaneler de olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde  havalandırılırlar ve zemin ile duvar kaplamalarının antibakteriyel olması şarttır."

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere  aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Gözlem ünitesi

             MADDE 25/A – Özel hastanelerde; ilgili dal uzmanının kısa süreli olarak hastayı gözlem altına alarak takip edebileceği, yatak başına en az altı metrekare alanı olan, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, içinde lavabosu ile  hemşire istasyonu bulunan ve  belirlenen asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu  hasta gözlem ünitesi oluşturulabilir.

             Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması gerekir. Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.

             Gözlem yatak sayısının, hastane toplam yatak sayısının % 25 ini geçmemesi gerekir.

             Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan genel veya dal hastanesinde, gözlem yatak sayısı en fazla beş olur. Yatak sayısı  otuz ila 100 arasında  olan genel  veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla on  yatak, yatak sayısı  100 ve üzerinde  olan genel veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla onbeş  yatak bulunabilir."

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar  eklenmiştir.

             "Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenir."

             "Özel hastanelerde kompleks şekildeki yapılaşmalarda acil ünitesi, ortak hizmet verecek şekilde tek olarak planlanmış ise; ameliyathane, yoğun bakım ve radyoloji ünitesi ile fizik bağlantısının olması gerekir. Ayrıca hastane komplekslerinde acil ünitesinde ambulans girişi ve bu girişe yakın bir canlandırma odası düzenlenir." 

             "Dal hastanelerinde sadece ilgili dalların gerektirdiği acil hizmetini verecek şekilde ve donanımda acil ünitesi bulunur."

             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 28 – Özel hastaneler, bünyesinde 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen bulunması zorunlu laboratuvarları kurar veya bu hizmeti Bakanlıkça ruhsatlandırılmış ve 24 saat hizmet veren, aynı belediye sınırları içindeki laboratuvarlardan veyahut faaliyet izin belgesinde laboratuvar bulunan ve 24 saat hizmet verebilecek  aynı belediye sınırları içindeki diğer hastanelerden satın alır.

             Özel hastaneler, laboratuvar hizmeti satın alması durumunda numune alma odası ve personeli bulundurur ve hastayı hastane dışına numune almak için gönderemez veya alınan numunenin transferini veya sonucunu hasta veya yakını aracılığı ile isteyemez. Radyoloji hizmetinin satın alınması durumunda hastane bünyesinde bulunmayan görüntüleme hizmetleri için hasta transferi hastane tarafından yapılmak zorundadır.

             Labratuvarlar;

             a) Radyoloji laboratuvarı: Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunur ve en az  500 mA  gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarının kurulması  veya hizmet satın alınması zorunludur.

             b) Biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları: Genel hastanelerde biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması veya hizmet satın alınması zorunludur. Dal hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması veya hizmet satın alınması zorunludur.

             c) Hematoloji ve genetik laboratuvarları: Özel hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği hematoloji veya genetik laboratuvarlarını, bağımsız olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı ile aynı alanda olacak şekilde kurabilir veya hizmet satın alabilir.

             d) Patoloji laboratuvarı: Özel hastaneler hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji laboratuvarını kurabilir veya hizmet satın alabilir. Bu laboratuvar yapılan işin gereği, tıbbî donanım ve diğer malzemelerin yeteri kadar bulunduğu, havalandırması uygun, diğer laboratuvarlardan bağımsız mekanlarda olur.

             Özel hastane bünyesinde bulunan laboratuvarlar,  hastane adına düzenlenen faaliyet izin belgesinde yer alır ve ayrıca ruhsat düzenlenmez ve laboratuvar hizmetleri, mevzuatına uygun olarak   ilgili laboratuvar uzmanının sorumluluğunda  yürütülür.

             Tıpta tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarını yürüten laboratuvar ve birimler,  ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre özel hastane adına düzenlenen faaliyet izin belgesine ilave edilir.

             Dal hastanelerinde, ilgili uzmanlık dalının veya dallarının gerektirdiği görüntüleme laboratuvarı ve diğer laboratuvarları kurar veya hizmet satın alır. Ayrıca, dal hastanesinde  ilgili uzmanlık dalının veya dallarının gerektirdiği özelliklere sahip  röntgen cihazı bulundurulur.

             Özel hastaneler, tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan diğer görüntüleme hizmet birimlerini kurabilir. Bu kurulacak birimler de faaliyet izin belgesine eklenir."

             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 30 – Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunması şarttır.  Merkezi sterilizasyon ünitesi mümkünse, ameliyathane ile bağlantılı olur. Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması durumunda  ameliyathaneden bağlantısız olabilir.

             Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşur."

             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin sonuna  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Özel hastanelerde, en fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli uygun eğimi olan rampa yapılır."

             MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin  32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Özel hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve  steril şartları gerektiren diğer alanlarında,  yeterli havalandırma ve sterilizasyon için  hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur."

             MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Morg; hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir."

             MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, hasta yatak katlarında yemek dağıtımının yapıldığı ve  temiz-kirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları oluşturulur ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir. Kapalı servis tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan hastanelerde kat ofis odaları oluşturulmayabilir."

             MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ruhsatında" ibaresi  "faaliyet izin belgesinde" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Dal hastanelerinde ise dal hastanelerinin faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlık dalı veya dallarının gerektirdiği tıbbî donanım, malzeme ve ilaçların bulunduğu acil ünitesi kurulur ve sürekli olarak kullanıma hazır halde bulundurulur."

             MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 42 – Özel hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım, sterilizasyon ünitesi ve acil ünitesi ile laboratuvarlar ve poliklinik hizmetleri gibi hastanedeki tüm hizmet alanlarında çalışma esaslarına ilişkin kurallar, hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlık politikaları ile ulusal sağlık hedefleri dikkate alınarak ve uluslar arası uygulama esasları ile tıbbi etik kurallarına göre  mesul müdür tarafından yazılı hale getirilir; müdürlüğün uygun görüşü alınarak ilgili birim personeline duyurularak uygulanır ve denetimlerde yetkililere ibraz edilir."

             MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Dal hastaneleri

             MADDE 45 – Dal hastanelerinin ve özellikli uzmanlık dallarına ait fiziki yapı, tıbbî donanım ve taşıması gereken asgarî standartlar EK-11’de gösterilmiştir. EK-11’de yer almayan  diğer dal hastanelerinin ve bu Yönetmelikte standartları belirlenmemiş uzmanlık dallarının taşıması gereken asgarî standartlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve Bakanlıkça ayrıca yayımlanır."

             MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 50 – Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi, bilgisayar ortamında ve/veya ihtiyaca göre yazılı kayıt sistemi ile tutulabilir. Bu amaçla, bilgisayar çıktılarının sistem dahilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.

             Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

             Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi, gizliliğin ihlal edilmemesi amacıyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere veriler yedeklenir.

             Adli vakalara ve adli raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından vakayı takip eden tabip dışında vaka hakkında veri girişi yapılamaması yada adli raporu tanzim eden tabibin onayından sonra kendisi dahil hiç kimsenin rapor ile ilgili değişiklik yapamaması için gerekli düzenlemeler yapılır. Adli vaka kayıtlarına mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Ancak, yetkililerin rapor üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmasına izin verilmez. Adli kayıt veya raporların resmi olarak istenmesi halinde yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilmek kaydıyla tasdiklenebilir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk mesul müdüre ve hastane sahibine aittir.

             Güvenli dijital hasta kaydına geçilmeyen hastanelerde bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz."

             MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki  cümle eklenmiştir.

             "Bu hizmetler gündelik yatak ücreti dışında ayrıca fatura edilemez."

             MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, Bakanlıkça yapılacak hastane sınıflandırması esas alınarak Bakanlık  nezdinde oluşturulan Ücret Tespit Komisyonu tarafından, ertesi yılbaşından geçerli olmak üzere Aralık ayında, her sınıf için ayrı olarak  alt ve üst sınırlar belirtilmek suretiyle tespit olunur ve Bakanlıkça ilan edilir. Bakanlıkça gerek görüldüğünde, yıl içinde de gündelik yatak ücretlerinin alt ve üst sınırları tekrar aynı Komisyon tarafından belirlenebilir. Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas alınır."

             MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 62 – Özel hastaneler; şikayet üzerine yapılan inceleme ve soruşturma  ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan olağan ve olağan dışı denetimler hariç olmak üzere; müdürlük ekipleri tarafından, EK-2’de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir.

             Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır. Hastanenin, denetim sonucunda ortaya çıkan ve denetim defterine kaydedilen; personel, tıbbî donanım, ilaç, tesis, bina ve diğer standartlarındaki eksiklikler ve tıbbî hizmetleri açısından bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartlar bakımından tespit edilen eksiklik ve usûlsüzlükler ile var ise öneriler, müdürlük tarafından  rapor  haline getirilerek denetimden itibaren en geç on beş gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.

             Müdürlük denetim ekipleri tarafından  tespit edilen eksiklik ve usûlsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarfında giderilmesi, süre belirlenmeyen hallerde ise hemen giderilmesi hususu, müdürlük tarafından hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir. Müdürlükçe yapılan işlemler, ayrıca rapor halinde Bakanlığa sunulur.

             Verilen süre sonunda yapılacak  denetimde,   eksiklik veya usûlsüzlüklerin devam ettiğinin tespiti halinde denetim formunda belirlenen sürelere bağlı kalınmak suretiyle, valilikçe denetim formunda belirlenen işlemler uygulanır. 

             Ancak, özel hastanelerin denetlenmesi sonucu mevcut durumun, hastaların tedavi ve istirahatini de olumsuz etkilediği tespit edilir ise, valilikçe işlem yapılmadan doğrudan Bakanlığa bildirilir. Bu durumda, eksikliğin giderilmesine kadar hastanenin tamamında faaliyetin bir aydan fazla geçici veya süresiz durdurulmasına, Bakanlığın görüşü alınarak  valilikçe karar verilir."

             MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 63 – 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usûlsüzlükler haricinde;

             a) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında kadrolu uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar,

             b) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki kliniklerin tıbbî donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar,

             c) Faaliyet izin belgesinde olmayan uzmanlık dalı veya dallarında hasta kabul edildiğinin tespiti halinde bu uzmanlık dalı veya dallarının faaliyet izin belgesine işleninceye kadar,

             d)  Faaliyet izin belgesinde belirtilen klinik veya merkezlerden başka klinik veya merkez açıldığı takdirde, ilave edilen klinik veya merkezlerin işlemleri tamamlanıncaya kadar,

             e) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgarî sağlık personeli bulunmaması halinde,personelin özelliği, sayısı ve çalıştığı birim nazara alınarak  verilen sürede personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinyece kadar,

             f) Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mesul müdüre  bildirilmesine rağmen verilen sürenin sonunda eksikliğin giderilmediği durumlarda, eksiklikler giderilinceye kadar,

             eksikliği tespit edilen birimin faaliyeti, valilikçe geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir."

             MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 64 – 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usûlsüzlükler haricinde;

             a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmazsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar,

             b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuvarlar ile hastanenin türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

             c) Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya kısmen faaliyette bulunulduğunun tespiti durumunda ruhsatlandırma tamamlanıncaya kadar,

             d) Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tespiti  durumunda bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar,

             e) Denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliğin giderilmediğinin tespiti durumunda  bir aya kadar,

             özel hastanenin tamamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

             Ayrıca, kamu hastanesinde tam zamanlı çalışan tabip ve uzman tabipler, devlet hizmet yükümlüğü bulunan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda özel hastanenin tamamında bir aya kadar valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir."

             MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 66 – Bu Yönetmelik kapsamındaki hastane ve kişiler için yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.   

             a) Özel hastaneler, ruhsat ve faaliyet izin  belgesi almadan hizmet veremezler.

             b) Özel hastaneler, faaliyet izin  belgelerinde  belirtilen yatak sayılarında Bakanlıktan izin almaksızın değişiklik yapamazlar ve faaliyet izin  belgelerinde  yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar.

             c)  Özel hastaneler, faaliyet izin  belgesinde bulunmayan veya valilik oluru alınmayan  uzmanlık dallarında, değişiklik yapamazlar ve hasta kabul ve tedavi edemezler.

             d) Özel hastane binası içinde geçici veya sürekli olacak şekilde ikamet edilmek üzere yerler ayrılamaz ve ikamet edilemez.

             e) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricindeki diğer dallara ait araç ve gereçler bulundurulamaz ve o uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi yapılamaz.

             f) Özel hastaneler, belirlenen gündelik yatak ücreti dışında bir ücret uygulayamazlar.

             g) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amacı dışında faaliyet gösteremezler ve dışarıya ilaç satamazlar.

             h) Özel hastane sahibi bir şirket, dernek veya vakıf ise, şirket, dernek veya vakfın  faaliyet alanına  giren diğer işler özel hastanede yapılamaz.

             ı)  Özel hastanede herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanımı yasaktır. Ayrıca, bulundurulması zorunlu olmayan uzmanlık dallarına ait ve geçici süre ile de olsa kullanılmayan muayene odaları, kesinlikle kapalı ve kilitli tutulur. Bu odaların kapılarındaki tabelalar kaldırılır.

             j) Özel hastanelerde, adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen tabip ve diğer sağlık personeli çalıştırılamaz.

             k) Özel hastanelerde, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabipler uzman olarak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışma  izinleri ile hakları olmayan  tabipler  çalıştırılamaz.

             l) Başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya personel tarafından hiç bir surette  kullanılamaz.

             m) Özel hastanelerin tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut  isim ve unvanlarının dışındaki diğer isim ve  unvanları  ile  faaliyet izin belgesinde  belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı  yazılamaz."

             MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 69 – Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki  gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, 13, 14  ve 15 inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden ruhsatname ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.

             Denetimlerinde eksiklik ve usulsüzlük tespiti bulunmayan ve  bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış hastanelerin fiziki yapısında ve  türünde değişiklik yapılmadığı Müdürlük tarafından tespit edilen hastanenin devrinde ise 13, 14 ve 15 inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılmaz. Devir işleminin yapıldığını gösteren  belge ile devralan gerçek veya  tüzel kişilere ait bu Yönetmelikle belirtilen bilgi ve belgeler Müdürlüğe verilir. Müdürlükçe son altı ay içerisinde yapılmış denetime ilişkin rapor  dikkate alınarak başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması  halinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça, devralan adına ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.

             Özel hastanelerin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde, bu Yönetmeliğe göre yeniden ruhsatname ve faaliyet izin belgesi alınması şarttır.

             Özel hastaneyi devralan  gerçek veya tüzel kişiler, devir tarihinden  itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar, özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğunda hastanenin faaliyeti devam eder.

             Devir işlemleri ve adres değişikliği işlemleri en geç altı ay içinde sonuçlandırılmaz ise  valilikçe özel hastanenin faaliyeti, işlemler tamamlanıncaya kadar durdurulur."

             MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             "c) 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerine,"

             MADDE  44 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 2 nci madde eklenmiştir.

             "EKMADDE 2 – Bakanlık, özel hastanelere ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzimi işlemlerini  gerekli görmesi halinde valiliklere yaptırabilir."

             MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler  eklenmiştir.

             "GEÇİCİMADDE 3 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;

             a) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış veya ruhsat başvurusunda bulunan  özel hastaneler;

             1) Bu Yönetmelikte öngörülen faaliyet izin belgesi ile ruhsatname yenilenmesi için Bakanlığa müracaat ederek,

             2) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 21 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 42 nci maddesi ile EK-1, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6’da yer alan şartlara,

             altı ay içerisinde uygunluklarını sağlarlar.

             b) Ön izin almış veya ön izin başvurusu Bakanlığa intikal etmiş olan dosyaların ön izin işlemleri özel hastane sahiplerinin talep etmeleri durumunda bu Yönetmelik değişikliğinden önceki  8 ve 9 uncu  madde  hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             GEÇİCİMADDE 4 – Yönetmeliğe eklenen 7/A maddesinde geçen Sınıflandırma esasları ve puanlama kriterleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir. Sınıflandırma esasları ve puanlama kriterlerine bağlı olarak hastane sınıflandırması Bakanlıkça yapılıncaya kadar  Yönetmeliğin 55 nci maddesinde yer alan gündelik yatak ücreti tespiti,  Geçici 2 nci  madde hükümlerine göre yapılır.

             GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ;

             a) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan özel hastanelerin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri ile  25 inci maddesinin  (e)  bendine,

             b) Ön izin almış veya ön izin başvurusu Bakanlığa intikal etmiş olan özel hastaneler Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (e) bendi ile  25 inci maddesinin  (e) bendine,

             c) Yoğun bakım ve hasta yatağı olarak  toplam on yatağı bulunan  ön izin almış veya ruhsatlı hastaneler,  bu Yönetmelikle öngörülen en az on hasta yatağı olma şartına,

             uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

             Ayrıca,Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 10 ncu maddesinin son fıkrası ile öngörülen hakları saklıdır.

             MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 46, 46/A ve 47 nci maddeleri  yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin ekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 48 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 49 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

             Ekleri İçin Tıklayınız