20 Ekim 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26325

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:2006/28)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1-(1) Yerli üreticiler Bizon Ağaç Sanayi Ticaret A.Ş., TKS-Tosya Ağaç Kap. ve Yonga Levha San. ve Tic. A.Ş., Çağ Orman Ürünleri ve Otom. Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekol Kontrplak–Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri Tekstil Madencilik Tic. ve San. A.Ş., Dastaş-Demircioğlu Ağaç San. ve A.Ş., Cezmi Akça Kontrplak ve Kereste Fabrikası tarafından yapılan ve diğer kontrplak üreticilerinden Baykon Kontrplak San. ve Tic. Ltd. Şti., Dempar-Demircioğlu Ağaç San. ve Dış Tic. A.Ş., Anıl Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Kuriş Ağaç Sanayi İşletmeleri A.Ş., Yolçam Orman Ürünleri Sanayi A.Ş., Kamil Bayrak-Bayrak Kontrplak Orman Ürünleri İnş. San. Tic. Şti., Taner Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş., Vezirköprü Orman Ürünleri ve Gıda Ticaret A.Ş., Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş. ve Ferit Bayrak-Bayrak Ağaç Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli kontrplakların Türkiye’ye ithalatına ilişkin olarak 24/02/2006 tarih ve 26090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/6 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

 

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3-(1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliği’ne soru formları gönderilmiştir.

(2) Şikâyetçi yerli üreticiler soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermişlerdir. Ayrıca, söz konusu firmalar ile birlikte bazı sektör temsilcilerinin de üyesi bulunduğu Kontrplak Üreticileri Derneği soruşturma süresince Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmişlerdir. Soruşturma süresi içerisinde başka herhangi bir firma, dernek veya birlik, Türkiye’de kontrplak üretimi ile iştigal ettiğine dair bilgi sunmamıştır. Bu çerçevede, şikâyeti desteklediğini yazılı olarak beyan eden yukarıda adı geçen üreticilerle şikâyetçi firmaların soruşturma açılabilmesine yeterli düzeyde kontrplak üretimi gerçekleştirdikleri yönündeki tespitte herhangi bir değişiklik olmamıştır.

(3) Soru formu gönderilen ÇHC’de yerleşik firmalardan sadece Linyi Xingang Wood Development Co. Ltd ile Linyi Huadeli Wood Products firmalarından yanıt alınmış ancak söz konusu firmalardan alınan cevapların damping soruşturmasında ihtiyaç duyulan temel bazı verilerden yoksun bulunması üzerine adı geçen firmalara durum bildirilmiş ve açıklama talep edilmiştir. Öte yandan, adı geçen firmaların Türkiye’ye yönelik satış verileri, ihraç fiyatı hesaplamalarında ithalatçı firmaların cevapları ile birlikte değerlendirmeye alınmıştır.

(4) Soruşturma döneminde ÇHC’den soruşturma konusu kontrplakları ithal ettiği belirlenen on dokuz ithalatçı firmaya "ithalatçı soru formu" gönderilmiş, bunların on beşinden yanıt alınmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ilgili ülkelerden bilinen ithalatçıları haricinde muhtemel diğer ithalatçılarına da, Açılış Tebliği’nde belirtilen süre içerisinde soruşturmaya taraf olmaları için imkân tanınmış ve bu çerçevede 3 ithalatçı firmadan soru formuna cevap alınmıştır.

 

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 4-(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde Kastamonu’da yerleşik yerli üreticiler Çağ Orman Ürünleri ve Otom. Sanayi ve Ticaret A.Ş., TKS-Tosya Ağaç Kap. ve Yonga Levha San. ve Tic. A.Ş., ve Ekol Kontrplak–Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri Tekstil Madencilik Tic. ve San. A.Ş., Adapazarı’nda yerleşik Bizon Ağaç Sanayi Ticaret A.Ş. ve Dastaş-Demircioğlu Ağaç San. ve A.Ş. ve Çorum’da yerleşik Cezmi Akça Kontrplak ve Kereste Fabrikası’nın üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır. Soruşturmaya konu ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan alınan cevapların temel bazı verileri içermemesi nedeniyle söz konusu firmalar nezdinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmamıştır. İthalatçılarca sunulan bilgiler ile ileri sürülen görüşlerin yeterli delillerle desteklenenleri doğru kabul edilerek dikkate alınmış olup, ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.

 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

MADDE 5-(1) Soruşturma açılmasını müteakip, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne şikâyetin gizli olmayan özeti ve Açılış Tebliği’nin birer örneği gönderilmiştir.

(2) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı taleplerinin tamamı karşılanmış ve muhtelif tarihlerde kendilerine soruşturma ile ilgili görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

(3) Nihai bildirim sonrasında, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firma ve ithalatçılar ile yerli üreticilere bildirime ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunma imkanı verilmiştir.

(4) Öte yandan soruşturma boyunca alınan gizli olmayan özetler, ilgili tarafların incelemesine açık tutulmuştur.

(5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu yazılı görüşlerden nesnel ve konuyla ilgili olanları çalışmalarda dikkate alınmıştır. Bunlara bu tebliğ içinde yeri geldiğinde cevap verilmiştir.

 

Soruşturma dönemi

MADDE 6-(1) Damping belirlemesi için 01/01/2005–30/09/2005 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/2002–30/09/2005 arasındaki dönem esas alınmıştır.

 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7-(1) Soruşturma 4412.13, 4412.14 ve 4412.19 no.lu gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan ÇHC menşeli kontrplaklar için başlatılmıştır.

(2) Kontrplaklar, temel olarak kütüklerin soyma tekniği ile katmanlara ayrılması ve bu katmanların birbirlerine lif (su) yönleri dik gelecek şekilde yüksek sıcaklık ve basınç altında çapraz yapıştırılmaları ile üretilen ve kullanım alanlarına göre yüzeyleri sert ağaç katmanları, fenolik film, plastik laminat, doyurulmuş kâğıt, fiber takviyeli reçine, boya veya cila ile kaplanabilen ahşap panellerdir. Kontrplaklar yapılarda beton döküm panelleri, endüstriyel zeminler, yapı panelleri (çatı, duvar, döşeme, cephe kaplama, vb) gibi yük taşıyıcı,  kara, deniz ve demiryolu taşıtlarında zemin ve panel, ambalaj sektöründe kargo ambalajı, mobilya ve parke sektöründe ise ara mamul olarak pek çok değişik şekilde kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılan beton kontrplağı ikame edilebilirlik açısından kalıplık tahta ile çelik beton kalıbı arasında en ekonomik sınıfı teşkil etmektedir.

(3) Soruşturma konusu kontrplaklar, kullanım alanları itibariyle değişik tip ve özellikler arz edebilmektedirler. Bu bağlamda, bazı ithalatçı firmalar film kaplı kontrplakların benzer ürün olarak değerlendirilemeyeceği iddiasında bulunmuşlardır. Ancak söz konusu iddia üzerine yapılan incelemede, mezkur ürünün yerli üretim dalı tarafından da üretilebildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, film kaplı kontrplak ile film kaplı olmayan kontrplağın ayrı ürünler olduğu bu yüzden benzer ürün sayılamayacağı yönündeki iddialar, söz konusu ürünlerin üretim teknikleri, işlevsel özellikleri, temel ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanım amaçları, tüketicilerin algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından değerlendirildiğinde yerinde bulunmamıştır. Anılan nedenlerle, iddianın geçerli olmadığı değerlendirilmiştir.

(4) İthalatçı firmaların bir bölümü tarafından soru formuna verilen yanıtlarda, kontrplak üretimini gerçekleştiren yerli üretimin beton kontrplağında kullanılan film tabakasını kaplama yeteneğine sahip makine ve teçhizata sahip olmadığı ve yerli üretimin üretim ölçüsü ile ithal edilen ürünlerin ölçülerinin farklı olduğu yönünde iddialar yer almıştır. Söz konusu iddialara ilişkin olarak gerek yerli üretim dalı nezdinde yapılan yerinde incelemelerde gerekse elde edilen diğer veriler çerçevesinde, yerli üretim dalının film kaplı kontrplak ile muhtelif ebatlarda kontrplakları mevcut üretim hatlarında imal edebildiği, ayrıca müstakil olarak yalnız filmli beton ve taban kontrplağı üreten yerli üreticilerin de mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(5) Yine, ithalatçı firmaların soru formlarına verdiği yanıtlarda yer alan yerli üreticilerin piyasada talep edilen kontrplak çeşitlerini karşılama konusunda yetersiz kaldığına ilişkin iddialar, yerli üreticiler nezdinde yapılan yerinde inceleme esnasında değerlendirilmiş ve yerli üreticilerin piyasanın ihtiyacına uygun ürün tiplerini üretme kabiliyetine sahip oldukları anlaşıldığından yerinde bulunmamıştır.

(6) Yerli üreticiler tarafından üretilen kontrplaklar ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen kontrplaklar işlevsel özellikleri, fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanım amaçları, tüketicilerin algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından aynı ya da benzer özellikler göstermektedir.

(7) Öte yandan, fiyat farklılığının tercih sebebi olarak gösterilmesi, konuya ilişkin diğer bilgiler ışığında yerli ürünün benzer ürün olmamasına değil, ithal ürünle yerli ürün arasında fiyat rekabetine işaret etmektedir.

(8) Soruşturma kapsamında soru formuna yanıt gönderen ÇHC’de yerleşik Linyi Xingang Wood Development Co.Ltd ile Linyi Huadeli Wood Products firmalarının Türkiye’ye ihraç ettikleri ürünlerin ahşap kalıp olduğu ve soruşturma konusu kontrplaklardan farklı özellikleri bulunduğu bu yüzden soruşturma kapsamı dışında tutulması gerektiği yönündeki iddiaları yeterli deliller ile desteklenmediğinden yerinde bulunmamıştır.

(9) Piyasada farklı alanlarda kullanılan kontrtablalar ile ahşap kalıplar fiziksel farklılıkları nedeniyle benzer ürün kapsamı dışında tutulmuşlardır.

(10) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır.

 

İKİNCİ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 8- (1) Soru formuna cevaplarında temel bazı eksikliklerle beraber cevap veren ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı Linyi Huadeli Wood Products ile Linyi Xingang Wood Development Co. Ltd firmalarının damping belirlemelerine ilişkin esas ve gerekçeler aşağıda her iki firma için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

(2) Linyi Huadeli firmasının ana soru formuna verdiği cevabın incelenmesinden kendisine verilen süre uzatımına karşın damping hesaplamalarına esas teşkil edecek temel bazı verileri sağlamadığı anlaşılmış, firmanın mevcut cevaplarında başta iç piyasa satışlarına ilişkin olmak üzere temel bazı çelişkilerin bulunduğu, soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkelere satışları, firma tarafından üretilen kontrplağın ana hammaddesi olan kütük alımlarına ilişkin veriler ile ürün maliyet tablosunda yer alan verilerin istenilen düzeyde olmadığı tespit olunmuştur. Bunun üzerine firmaya konuya ilişkin açıklama yapma imkânı tanınmış ve ayrıca firmanın piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiğinin kabulü yönündeki talebi çerçevesinde ilave açıklama talebinde bulunulmuştur.  

(3) Firmadan izahı istenilen çelişkili hususların önemli bir kısmına ilişkin makul bir cevap alınamamış, konuya ilişkin iletilen bilgi ve belgelerin istenilen nitelikte olmadığı ve kullanıma elverişli bulunmadığı anlaşıldığından, normal değer tespitinde Yönetmelik 26 ıncı maddesi çerçevesinde eldeki en iyi verilerin kullanılması yoluna gidilmiştir.

(4) Öte yandan, söz konusu firmanın piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğine ilişkin firma tarafından sağlanan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, aşağıda belirtilen tespitler nedeniyle mezkûr talebin kabulüne imkân bulunmadığı sonucuna varılmıştır;

a) Firma Kuruluş Tüzüğü’nün 8’inci maddesinden firmanın ürettiği ürünün satış fiyatının belirlenmesinde sınırlama bulunduğu,

b) Firmanın İşletme Ehliyeti’nin ve kuruluş tüzüğünün, orijinal Çince nüshasının incelenmesinden, söz  konusu belgenin bazı bölümlerinin tercüme edilmediği,

c) Firmanın finansal tablolarında yer alan dipnotların tablo içeriklerinin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasına imkân verecek ölçüde temin edilmediği tespit olunmuştur.

(5) Yine Linyi Xingang firmasının ana soru formuna verdiği cevapların incelenmesinden söz konusu firmaya verilen süre uzatımına rağmen başta iç piyasa satışlarına ilişkin olmak üzere cevaplarında temel bazı çelişkilerin bulunduğu, soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkelere satışları ile ürün maliyet tablosunda yer alan verilerin istenilen düzeyde olmadığı tespit olunmuştur. Tespit edilen eksiklik ve çelişkilere ilişkin açıklama yapma imkânı verilerek söz konusu eksikliklerin temin edilmeme nedenlerine ilişkin açıklama talebinde bulunulmuştur. Firmanın konuya ilişkin cevabında makul olmadığı değerlendirilen gerekçelerle hesaplamaya temel bazı bilgi ve belgeleri sağlamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu firma için de normal değer tespitinde, Yönetmelik 26 ıncı maddesi çerçevesinde, eldeki en iyi veriler kullanılmıştır.

(6) Öte yandan, firmanın piyasa ekonomisinde faaliyet gösterdiğinin kabulü yönündeki vaki talebi açısından firma belgeleri çerçevesinde yapılan incelemede Linyi Huadeli firması için geçerli olduğu tespit edilen yukarıdaki b ve c fıkralarının Linyi Xingang için de geçerlilik taşıdığı anlaşılmıştır. Yine firmanın soruşturma dönemi içerisinde piyasa ekonomisi olmayan sistemden kaynaklanan, muhtelif devlet desteği mekanizmalarından yararlandığı tespit olunmuştur. Söz konusu tespit doğrudan firma mali tabloları ile mali tablo dipnotlarına dayanmaktadır.

 

Normal değer

MADDE 9-(1) Yukarıdaki maddede de açıklandığı üzere, soruşturma döneminde iç piyasa satışları bulunmadığını beyan eden Linyi Huadeli ve Linyi Xingang firmalarının normal değer hesaplamasına ilişkin temel verileri, verilen ek süreye rağmen temin etmedikleri tespit olunmuştur.

(2) Bu çerçevede normal değer belirlenmesinde yukarıda yer alan hususlar doğrultusunda, Yönetmelik 26 ıncı maddesi çerçevesinde eldeki mevcut veriler kullanılmış olup, bu amaçla oluşturulmuş değer yöntemine başvurulmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir karın eklenmesiyle oluşturulan değer, normal değer olarak alınmıştır. 

(3) Ayrıca, nihai bildirime verilen cevaplarında Linyi Huadeli ve Linyi Xingang firmalarınca soruşturma konusu ürün için hesaplanan normal değerin hesaplama yönteminin tip bazında mı yoksa ağırlıklı ortalama mı hesaplandığı konusunda açıklama talep edilmiştir.

(4) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların normal değer belirlemesinin yapılmasına yeterli verileri temin etmemeleri nedeniyle normal değer, soruşturma konusu malın önemli bir bölümünü üreten yerli üretim dalının yurtiçi satışları temelinde ağırlıklı ortalama olarak hesaplanan kontrplak ticari maliyetlerine makul bir karın eklenmesi suretiyle belirlenmiştir. Öte yandan, yerli üreticilerden bir kısmı soruşturma kapsamında normal değer olarak belirlenen değerin olması gerekenden daha düşük bir seviyede tespit edildiği, firmalarının sanayi ve ticari maliyetlerinin gerçekte daha yüksek olduğu iddiasında bulunmuşlardır. Ancak söz konusu normal değer hesaplamasında gerçekleşmiş değerler esas alınmıştır.

 

İhraç fiyatı

MADDE 10- (1) ÇHC için ihraç fiyatı, adı geçen ülkede yerleşik üreticilerden soru formunu cevaplandıran Linyi Xingang Wood Development Co.Ltd ile Linyi Huadeli Wood Products firmalarının Türkiye’ye satışlarına ilişkin verileri ile Türkiye’de yerleşik kontrplak ithalatçılarından temin edilen faturalarda yer alan bilgiler esas alınarak hesaplanmıştır.

 

Fiyat karşılaştırması

MADDE 11-(1) Normal değerle ihraç fiyatlarını adil biçimde karşılaştırmak amacıyla, ihraç fiyatının belirlenmesi aşamasında, eldeki mevcut veriler çerçevesinde gümrük ve liman yükleme-boşaltma giderleri, navlun ve sigorta giderleri için ithalatçı faturaları ve diğer kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak ayarlama yapılmıştır.

(2) Üretici/ihracatçıların lehine olmak üzere, damping marjı hesaplanırken FOB bazda olan ihraç fiyatını fabrika çıkış aşamasına getirmek için ayrıca bir ayarlama yapılmamıştır. Normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilen bu fiyatlar esas alınarak aynı ticari aşamada karşılaştırma yapılmıştır.

 

Damping marjı

MADDE 12-(1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjı, ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı ile normal değerin karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede, damping marjı Linyi Huadeli firması için CIF ihraç fiyatının %75,2’si, miktar bazında 286 ABD Doları/m3’ü, Linyi Xingang firması için ise CIF ihraç fiyatının %81,9’u, miktar bazında ise 306 ABD Doları/m3’ü olarak tespit edilmiştir.

                              

ÜÇÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

 

Genel

MADDE 13-(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir.

 

Maddenin genel ithalatı

MADDE 14-(1) 2002 yılında 11.236 m3 olan maddenin genel ithalatı, 2003 yılında 68.396 m3, 2004 yılında 33.742 m3, SD’de ise 44.217 m3 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılının tamamında ise söz konusu rakam 70.148 m3’e yükselmiştir.

 

Dampingli ithalat

MADDE 15-(1) Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı 2002 yılında 49 m3’den, 2003 yılında 159 m3’e, 2004 yılında 3.198 m3’e yükselmiş, SD’de ise 16.210 m3 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat miktar bazında 2002 yılından soruşturma dönemi olan 2005 Ocak-Eylül dönemine gelindiğinde 331 katlık bir artış göstermiştir. 2005 yılında ise ÇHC’den yapılan kontrplak ithalatı 2002’ye göre 637 kat artarak 31.201 m3’ü bulmuştur.

(2) Söz konusu ithalatın toplam ABD Doları değeri ise 2002 yılında 14.986’dan, 2003 yılında 55.119’a, 2004 yılında 1.548.125’e, soruşturma döneminde ise 6.685.788’e yükselmiştir. 2005 yılında ise mezkur ithalat 12.550.012 ABD Doları mertebesine erişmiştir.

(3) Maddenin söz konusu ülkeden ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı 2002 yılından soruşturma dönemi olan 2005 Ocak-Eylül’e kadar sırasıyla %0,44, %0,23, %9,48 ve %36,66 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılında ise söz konusu oran %44,48 seviyelerine çıkmıştır.

 

Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı

MADDE 16-(1)  Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı, 2002 ile 2004 yılları arasında ve SD’de sırasıyla miktar bazında 11.187 m3, 68.237 m3, 30.544 ve 28.007 m3 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat 2005 yılında ise 38.947 m3’e yükselmiştir. 2002 yılı ile SD arasında ithalat % 150, 2002 ile 2005 yılı arasında ise % 248 oranında artmıştır. 2002 yılından SD’ne gelindiğinde üçüncü ülkelerin genel ithalat içindeki payı %99,56’dan, %63,34’e düşmüştür 2005 yılında ise üçüncü ülkelerin ithalat içerisindeki payı %55.52 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ithalat, gerek miktarı, gerekse fiyatları itibariyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek nitelikte değildir.

 

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

MADDE 17-(1) Maddenin yurtiçi tüketimi, şikâyetçi ve destekleyici yerli üreticilerin yurtiçi satışları ile genel ithalat rakamlarının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim 2002 yılında 54.722 m3, 2003 yılında 116.967 m3, 2004 yılında 84.567 m3 iken SD’de 85.975 m3 olmuştur

(3) 2002-SD arasında dampingli ithalatın pazar payı sırasıyla %0,09’dan, 2003 yılında %0,14’e, 2004 yılında % 3,90’a soruşturma döneminde ise %18,85’e yükselmiştir.

(4) İnşaat sektöründe yaşanan talep artışı nedeniyle kontrplak pazarının 2002 yılına göre soruşturma döneminde iki kattan fazla büyüdüğü tespit edilmiştir.

 

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

MADDE 18-(1) Soruşturmaya konu ülkenin ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatı 2002 yılında 305,84 ABD Doları/m3, 2003 yılında 346,66 ABD Doları/m3, 2004 yılında 484,09 ABD Doları/m3 soruşturma dönemi olan 2005 Ocak-Eylül döneminde ise 412,45 ABD Doları/m3 olarak gerçekleşmiştir. 2005 tam yıl için ise ÇHC’nin ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatı bir önceki yıla göre 402,23 ABD Doları/m3 seviyesine gerilemiştir.

 

Fiyat kırılması ve baskısı  

MADDE 19-(1) ÇHC menşeli ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dâhil Türkiye piyasasına ağırlıklı ortalama giriş fiyatları, yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama hesaplanan fabrika çıkış aşamasındaki satış fiyatları ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın ortalama fiyatının yerli üretim dalının ortalama fiyatını önemli ölçüde kırdığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yapılan hesaplamalarda, SD’de fiyat kırılması Linyi Xingang firması için CIF bedelin %52’si, Linyi Huadeli firması için ise yine CIF bedelin %49’u oranında bulunmuştur.

(2) Öte yandan, yerli üretim dalında üretim maliyeti ve makul kar marjı dikkate alınarak fiyat baskısı hesaplanmıştır. Buna göre SD’de Linyi Xingang firması için CIF bedelin %61,8’i, Linyi Huadeli firması için ise yine CIF bedelin %58,8’i oranında fiyat baskısı bulunmuştur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 20-(1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalının önemli bölümünü temsil eden ve şikayette bulunan Bizon, Dastaş, TKS, Çağ, Ekol ve Akça firmalarının 2002-SD arasındaki verileri baz alınmıştır.

(2) Diğer taraftan değerlendirmeler yapılırken, mümkün olduğu ölçüde soruşturma konusu ürüne ilişkin veriler kullanılmıştır.

(3) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış; ayrıca SD’nin 9 aylık olması nedeniyle, yerli üretim dalına ilişkin veriler 2005 yılının tamamı için de endekslenmiştir.

 

a) Yerli üretim dalının üretimi, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe 2002 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2003’de 102’ye, 2004’de 107’ye yükselmiş, SD’de ise 82 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışta, özellikle 2004 yılından itibaren ülkede yaşanan konut talebindeki artışın da olumlu katkılarının olduğu anlaşılmıştır.

(2) Yerli üretim dalının, ilgili üründe, 2002’de 100 olarak alınan kapasite endeksi, 2003, 2004 yılları ile SD’de değişmemiştir. Kapasite kullanım oranı 2002’de % 56, 2003’de %57, 2004’de % 60 ve SD’de ise %61 olarak gerçekleşmiştir.

 

b) Yerli üretim dalının iç piyasa satışları ve pazar payı

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe, 2002 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2003’de 132’ye, 2004’de 148’e yükselmiş, SD’de ise 111 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının, ilgili üründe, yurtiçi pazar payı 2002 yılında %79,47, 2003 yılında %41,53, 2004 yılında %60,10 iken, SD’de %48,57’ye gerilemiştir.

(3) Satışlar artmakla birlikte, özellikle soruşturma döneminde Türkiye kontrplak pazarının artan konut talebi paralelinde genişleyeceğini öngörerek yeni yatırımlara yönelen yerli üretim dalının pazar büyümesinden yeterince yararlanamadığı ve zarar inceleme döneminde pazar kaybına uğradığı tespit edilmiştir.

 

c) İhracat

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe, 2002 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi, 2003’de 67’ye, 2004’de 21’e gerilemiş, SD’de ise 9 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Bununla birlikte ihracatın toplam satışlar içindeki oranı çok büyük boyutlarda olmadığının ve ihraç birim karlılığı 2004-2005 yıllarında önemli ölçüde artmış olduğundan ihracattaki azalışın finansal göstergelere ciddi boyutlu bir olumsuz etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Aksine ihracatın 2003 yılına göre katkısı olumlu yöndedir.

 

ç) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe, 2002 yılında 100 alınan stok düzeyi endeksi, 2003 ve 2004’de 106’ya yükselmiş, SD’de ise 96 olarak gerçekleşmiştir.

 

d) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe çalışanlarının sayısı endeks olarak 2002-SD arasında sırasıyla 100, 101, 105 ve 101 olarak gerçekleşmiştir.

 

e) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının, ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin toplam ücret endeksi 2002 yılında 100 iken, 2003 yılında 113, 2004’de 121 olarak gerçekleşmiş, SD’de ise 133’e yükselmiştir.

 

f) Verimlilik

   (1) Yerli üretim dalının, ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2002 yılında 100 iken, 2003’de 101, 2004’de 103 olarak gerçekleşmiş ve SD’de ise 81 olmuştur.

 

g) Yurtiçi fiyatlar ve maliyetler

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi, 2002 yılı 100 alındığında, 2003’de 91’e gerilemiş, 2004’de 95 olarak gerçekleşmiş, SD’de ise 98 olmuştur.

(2) Buna karşın, yerli üretimin, ilgili üründe, ağırlıklı ortalama birim sınai maliyet endeksi 2002 yılında 100 alındığında, 2003’de 109, 2004’de 116, SD’de ise 120 olarak gerçekleşmiş, ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi ise 2002 yılında 100 alındığında, 2003’de 111’e, 2004’de 115’e yükselmiş, SD’de ise 118 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Birim maliyetler artarken reel fiyatların 2002 yılının düzeyinin altında kalması dampingli ithalattan kaynaklanan fiyat kırılması ve baskısı nedeniyle yerli üretim dalının artan maliyetlerini fiyatlara tam olarak yansıtamadığına işaret etmektedir.

(4) Nihai bildirime Linyi Huadeli ve Linyi Xingang firmaları tarafından verilen cevapta, yerli üretim dalının satış fiyatlarının, sınai maliyete paralel olarak 2002 yılında 100 kabul edilen seviyeden, soruşturma döneminde 98’e indiği, bu nedenle maliyetlerin yükselirken fiyatların düşmekte olduğu yönündeki tespit ile çelişkide bulunduğu iddiası yer almıştır. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri SD için incelendiğinden, 9 aylık verileri içermektedir. Bu nedenle SD’de toplam sınai maliyetin yılın geri kalan kısmında da aynı şekilde değişim göstereceği varsayımından hareketle yıllık temelde 131’e yükseldiği hesaplanmaktadır. Diğer taraftan SD’de yapılan karşılaştırmada birim fiyatların 2002 yılına göre birim maliyetlerin altında kaldığı anlaşılmaktadır.

 

ğ) Kârlılık

(1) Maliyetlerdeki artışların fiyatlara tam olarak yansıtılamaması sonucu karlılık özellikle 2004 yılından soruşturma dönemine gelindiğinde önemli ölçüde düşüş göstermiş; yerli üretim dalının ilgili ürüne ilişkin toplam kârlılığı 2002’de 100 olarak kabul edildiğinde 2003’de 80’e gerilemiş, 2004’de 202’ye çıkmış, SD’de ise 100 olarak gerçekleşmiştir. Birim kârlılık endeksi ise 2002 yılında 100 iken, 2003’de 65’e gerilemiş, 2004’de 153, SD’de ise 102 olarak gerçekleşmiştir

 

h) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının nakit akışı endeksi yerli üretim dalındaki olumsuz gelişmeleri yansıtacak biçimde, 2002 yılında 100 iken, 2003’de 69 olarak gerçekleşmiş, 2004’de 143’e çıkmış, SD’de ise 62 olmuştur.

 

ı) Özkaynakların kârlılığı ve yatırım hâsılatı

(1) Yerli üretim dalının, 2002 yılı itibariyle 100 kabul edilen özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi 2003’de 33 olmuş, 2004’de 66, SD’de ise 23 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksine bakıldığında ise 2002 yılında 100 iken 2003’de 49’a gerilemiş, 2004’de 86’ya yükselmiş, SD’de ise 41 olarak gerçekleşmiştir.

 

i) Sermaye artışı

(1) Yerli üretim dalının 2002 yılında 100 olan özsermaye endeksi 2003’de 193, 2004’de 221, SD’de ise 304 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynaklardaki artış sermayede yapılan kaydi düzeltmelerden kaynaklanmaktadır.  

 

j) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının aktif büyüklüğü gerçel olarak 2002 yılında 100 iken 2003’de 129’a, 2004’de 169’a yükselmiş, SD’de ise 166 olarak gerçekleşmiştir.

 

k) Yatırımlardaki artış

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki tevsi yatırımları endeks olarak 2002 yılında 100 iken 2003’de 99, 2004’de 104, SD’de ise 133 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalı, 2002 yılında yenileme yatırımına gitmemiş, 2003 yılında 100 kabul edilen yenileme yatırımları 2004 yılında pazarın büyüyeceği öngörüsüyle alınan kararlar neticesinde 259’a çıkmış, SD’de ise 13’e gerilemiştir.

 

l) Damping marjının büyüklüğü

(1) Yapılan hesaplamalarda damping marjının önemli oranlarda olduğu tespit edilmiştir

 

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

MADDE 21-(1) Zarar inceleme döneminde, yerli üretim dalının yurtiçi satış birim fiyatları, pazar payı ile nakit akışı, yatırımların geri dönüşü, yatırım hasılatı gibi mali göstergelerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, birim maliyetler artarken yurtiçi satış fiyatlarının dampingli ithalattan kaynaklanan fiyat kırılması ve baskısı nedeniyle bu artışın altında kaldığı anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak, SD’de karlılığın 2004 yılına göre önemli ölçüde düştüğü gözlemlenmiştir.

(3) Mevcut durum ve göstergeler, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesinin mümkün bulunmadığını ortaya koymaktadır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Dampingli ithalat ile zarar arasındaki nedenselliğe ilişkin belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 22-(1) Soruşturmaya konu ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların önemli oranlarda damping yaptığı ve söz konusu ürünün toplam ithalatı içerisindeki paylarını 2002 yılında %0,44 seviyesinden SD’de %36’ya, 2005 yılında ise %44’e çıkardıkları belirlenmiştir.

(2) Yerli üreticilerin ticari maliyetlerinde yaşanan artışlar, dampingli ithalatın fiyat kırılması ve baskısı nedeniyle fiyatlara yansıtılamamıştır. Öte yandan, dampingli fiyatlar nedeniyle yerli üreticilerin büyüyen kontrplak pazarından pay almakta güçlükler yaşadığı tespit edilmiştir. Fiyat kırılması ve baskısının yüksek oranlarda olduğu dikkate alındığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesinin çok güç olduğu ve soruşturma konusu ülkeden kaynaklanan haksız rekabet doğuran ithalata karşı iç piyasada pazar kaybına uğramakta olduğu tespit edilmiştir.

(3) Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını ciddi ölçüde kırması ve bastırması, dampingli ithalattaki artış eğiliminin yaşandığı 2004 yılından soruşturma dönemine kadar geçen süre içerisinde yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer unsurların etkisi

MADDE 23-(1) Üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın 2004 yılından bu yana nisbi olarak azaldığı, genel ithalat ve tüketim içindeki payının düştüğü görülmüştür. Gerek miktarı gerek birim fiyatlarının yerli üreticinin birim fiyatlarına yakın veya üzerinde oluşu gerekse piyasa payındaki eğilim nedeniyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.

 

Soruşturma ile ilgili diğer hususlar

MADDE 24-(1) Soru formunu yanıtlayan bazı ithalatçı firmalar, film kaplı kontrplağın yerli üretimce arzının yurtiçi talebinin çok altında kaldığını, yerli üretim dalının kapasite olarak Türkiye pazarına hitap edecek ve tüm talebi karşılayacak konumda olmadığını iddia etmişlerdir. Söz konusu iddialara ilişkin olarak yerli üretim dalı nezdinde yapılan yerinde incelemelerde, yerli üretimin değişik nitelikteki söz konusu ürünler için talebi büyük ölçüde karşılamaya yetecek kapasiteye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan yerli üreticiler ve üreticileri temsil eden ilgili mesleki kuruluşu da yazılı ve sözlü beyanlarıyla, yerli üretim dalının söz konusu talebi karşılamaya yönelik kapasitesinin mevcut olduğunu, bu kapasiteye ilave olarak ihracat taleplerine dahi cevap verebileceklerini beyan etmişlerdir. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde yer alan kapasite kullanım oranının düşüklüğü de bu durumu teyit etmektedir. Diğer taraftan, söz konusu kapasite miktarı için soruşturmayı destekleyen firmalar ile diğer üretici firmaların kapasiteleri de göz önüne alındığında bu iddianın geçersizliği anlaşılmaktadır.

(2) Diğer taraftan, soruşturmayı destekleyen bir üreticinin ÇHC menşeli damping fiyatlı ithalat karşısında faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla SD dışında adı geçen ülkeden ithalata yöneldiği anlaşılmıştır. Ancak söz konusu firmanın verileri yerli üretim dalının gerek maliyet gerekse Türkiye kontrplak pazarının belirlenmesi hariç diğer ekonomik göstergelerin değerlendirilmesinde kullanılmamıştır. 

(3) Yerli üretimin talebe zamanında cevap verme konusunda yetersiz kaldığı iddiaları, yeterli deliller ile desteklenmediğinden kabul edilmemiştir.

(4) Nihai bildirime görüş veren bir ithalatçı firma, Türkiye’de yerleşik bazı yat imalatçı firmalarının marin kontrplak olarak adlandırılan tipe olan ihtiyaçlarını ÇHC’den temin ettiklerinden soruşturma sonucu yürürlüğe konulabilecek bir önlemin anılan üreticileri olumsuz yönde etkileyebileceği iddiasında bulunmuştur. Söz konusu iddia üzerine yapılan incelemede, bahse konu ürünün yerli üretiminin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, mezkûr ürünün soruşturma konusu ülke harici diğer ülkelerden de temin edilebileceği değerlendirilmektedir.

(5) Diğer taraftan, yerli üretimin bir üretimden ziyade montaj faaliyetinden ibaret olduğu iddiası yapılan yatırımın büyüklüğü, yaratılan katma değer, işin niteliği ve çalıştırılan işçi sayısı göz önüne alındığında geçerli bir iddia olarak değerlendirilmemiştir.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 25- (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.  

 

GTP
Eşyanın Tanımı
Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi
(ABD Doları/
m3)

4412.13

 

Sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplaklar

   (herbir katının kalınlığı 6 mm.yi geçmeyenler)

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

240

4412.14

4412.19

 

Uygulama

MADDE 26- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen miktarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

 

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.