19 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26324

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 25/7/2005 tarih ve 25886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün "XV-İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar" başlığının "A. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilirken Uyulacak Hususlar" kısmının '1-Yasaklama Kararı Vermeye Yetkili Makamlar ve İdarelerce Yapılması Zorunlu Hususlar' başlığı altında yer alan (e) bendi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "e) İhalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı açılan davada yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmesi durumunda kararın aslı veya onaylı örneğinin Kurumumuza sunulması halinde ilgili gerçek veya tüzel kişiler yasaklılar listesinden çıkarılacaktır. Ancak, mahkeme kararı uyarınca veya idari bir işlemle ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi hallerinde kararın yasaklama kararını veren idarelerce Resmî Gazete’de yayımlatılması,"

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.