5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

TEBLİĞ

             Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

LİKİDİTE SENETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2006/1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, açık piyasa işlemleri çerçevesinde ihraç edilecek likidite senetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ likidite senetlerinin ihracı, itfası, teminat olarak kullanılması ve ikincil piyasada işlem görmesine ilişkin hususları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Açık piyasa işlemleri: 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 52 nci maddesinde düzenlenen işlemleri,

             b) Kanun: 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununu,

             c) Likidite senetleri: Kanunun 52 nci maddesi uyarınca açık piyasa işlemleri çerçevesinde Merkez Bankası nam ve hesabına çıkarılacak para politikası aracını,

             ç) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nitelik, İhraç ve İtfa

             Likidite senetlerinin niteliği

             MADDE 5 – (1) Likidite senetleri, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi için ve  münhasıran açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan bir para politikası aracıdır.

             (2) Likidite senetleri Merkez Bankasınca kendi nam ve hesabına ihraç edilir.

             (3) Likidite senetleri Merkez Bankasınca 91 günü aşmayan vadelerde ihraç edilir.

             (4) Likidite senetleri, iskontolu olarak ihraç edilir.

             (5) Likidite senetleri, kıymetli evrak niteliğini haiz tek bir toplu senet şeklinde çıkarılır. Basılan fiziki senet Merkez Bankasında saklanır. Merkez Bankası, likidite senetlerini Sermaye Piyasası Kanununa göre kaydi olarak da ihraç edebilir.

             (6) Likidite senetlerinin bankalar ve aracı kurumların hesapları arasında aktarım ve mutabakatı, Elektronik Fon Transferi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemlerinde  kaydi olarak gerçekleştirilir. Likidite senetlerinin borsada işlem görmesi halinde bu esas sermaye piyasası mevzuatının borsada işlem görme, takas ve saklama hükümleri ile birlikte uygulanır.

             (7) Likidite senetlerinde aşağıdaki unsurlar bulunur.

             (a) Likidite senedi ibaresi,

             (b) Kayıtsız ve şartsız tedavüldeki Türk parası üzerinden belirli bir meblağı ödeme vaadi,

             (c) Düzenlenme yeri,

             (ç) Düzenlenme tarihi,

             (d) Ödeme yeri,

             (e) Vade,

             (f) Sıra numarası,

             (g) Hamiline yazılı olduğu ibaresi,

             (ğ) Merkez Bankası Başkanı ve bir Başkan Yardımcısının imzası.

             İhraç usulü

             MADDE 6 – (1) 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ihraç edilen likidite senetleri Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmaz. Ancak, bu ihraçlar hakkında Kurula bilgi verilir.

             (2) Likidite senetlerinin ihracına ilişkin usuller Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatında belirlenir.

             İhraç işlemlerine katılabilecek kuruluşlar

             MADDE 7 – (1) Likidite senetleri ihraç işlemleri Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesini imzalayan banka ve aracı kurumlar ile yapılır.

             Günlük değerlerin ilanı

             MADDE 8 – (1) Merkez Bankası tarafından likidite senetlerinin gösterge niteliğindeki günlük değerleri Resmî Gazete’de ve internet sitesinde ilan edilir.

             Erken itfa

             MADDE 9 – (1) Merkez Bankası, gerekli gördüğü hallerde likidite senetlerini geri almak suretiyle erken itfa yoluna gidebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminat Olarak Kullanılma ve İkincil Piyasada İşlem Görme

             Teminat olarak kullanılma

             MADDE 10 – (1) Likidite senetleri, Merkez Bankası bünyesindeki piyasalarda teminat olarak kullanılabilir.

             İkincil piyasada işlem görme

             MADDE 11 – (1) Likidite senetleri, ikincil piyasa işlemlerine konu edilebilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde, işleme konu likidite senetlerinin takası ve saklamasında sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Açıklık bulunmayan haller

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde açıklık bulunmayan hallerde Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.