5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

YÖNETMELİK

                Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine, 14 üncü maddesine ve 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; kamu ve özel sektörde yönetim ile ilgili alanlarda disiplinler arası uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yürüterek bilimsel literatüre yeni modeller kazandırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarına çözümler üreterek Üniversite ile iş dünyası ilişkilerini geliştirmek ve Üniversiteye kaynak yaratmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

             a) Yönetim uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve uygulama sonrası izleme çalışmalarının planlamasını ve uygulamasını yapmak,

             b) Bu çalışmalar için sponsorlar, araştırma kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğini sağlamak,

             c) Araştırmalar için maddi kaynak sağlamak amacıyla bilgi bankasında toplanan bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,

             ç İhtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, özel şirketlere, derneklere, vakıf ve benzeri kurumlara karşılıklı veya karşılıksız danışmanlık hizmeti sağlamak,

             d) Belirtilen konularda eğitime katkı için karşılıklı veya karşılıksız kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılımcı belgesi vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak,

             e) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak,

             f) İlgili konularda kısmen veya tamamen kendi veya diğer araştırmacıların hazırladığı kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınların yayımlanmasını sağlamak,

             g) İlgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını karşılıklı veya karşılıksız yapmak,

             ğ) Araştırma projelerinin uygulamasında koordinatörlük yapmak veya yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

             Merkezin organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) bölümü öğretim üyeleri arasından ya da bölüm başkanlığı tarafından gösterilen üç aday arasından, üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayından sonra raporu Rektörlüğün görüşüne sunmak,

             b) Merkezin yönetimini sağlamak,

             c) Proje gruplarını ve liderlerini görevlendirmek; çalışma planlarını ve raporlarını onaylamak,

             ç) Merkezin yıllık faaliyet ve uygulama planlarının hazırlanmasını sağlamak, hazırlanmış olan plan uyarınca Merkezin faaliyet göstermesi ve sonuçlar elde etmesi için çalışmak.

             (3) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Merkez Müdürünün önerisi ile ikiden fazla olmamak üzere İngilizce işletme bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından merkez müdür yardımcıları görevlendirilir.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile İşletme bölüm başkanlığınca önerilerek, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında ayda en az bir kez, gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünün çağrısı ile daha sık toplanır.

             (3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin araştırma, eğitim, danışmanlık konularında Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma planlarını ve hedeflerini değerlendirerek onaylamak,

             b) Merkezin belirlenmiş politikaları ve onaylanmış hedefleri doğrultusunda çalışmasını denetlemek,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Proje kapsamında süreli personel istihdamı yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Mali işler

             MADDE 10 – (1) Merkez faaliyetlerinin mali iş ve işlemleri; 12/9/1999 tarihli ve 23814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Merkez faaliyetlerini Rektör onayı ile gerçekleştirir.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.