5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

YÖNETMELİK

                Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK MESLEKİ

FORMASYON PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen, Erciyes Üniversitesinin diğer fakültelerine devam eden öğrenciler ile lisans mezunlarının devam edebilecekleri öğretmenlik mesleki formasyon programına öğrenci kayıtlarını, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite :Erciyes Üniversitesini,

             b) Rektör :Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

             c) Fakülte :Eğitim Fakültesini,

             ç) Yönetim Kurulu :Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Programın Açılması, Öğrenim Süresi, Derslere Kayıt

             Programın açılması

             MADDE 4 – (1) Öğretmenlik Mesleki Formasyon Programı, Yükseköğretim Kurulunun izniyle ve onun belirleyeceği branşlarda açılabilir. Bu program Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülür.

             Öğrenim süresi

             MADDE 5 – (1) Azami öğrenim süresi; Üniversitenin öğretmenlik branşlarına uygun lisans programına devam edenler için, 9/7/2002 tarihli ve 24810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde belirtilen süredir. Bu öğrenciler, mesleki formasyon programını lisans programına paralel olarak yürütürler. Öğretmenlik branşlarına uygun bir lisans programından mezun olanlar için asgari öğrenim süresi iki yarıyıl, azami öğrenim süresi altı yarıyıldır.

             Öğrenim ücreti

             MADDE 6 – (1) Formasyon programı isteğe bağlı olup ücretlidir. Bir ders saati için ödenecek ücret miktarı her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Programa devam eden öğrenciler, kayıtlarını yeniletebilmek için her yarıyılda almak istedikleri dersin öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenim ücreti iade edilmez. Öğrenim ücreti, Fakültenin Döner Sermaye Birimi tarafından ilgili mevzuata göre tahsil edilir ve harcanır.

             Programa kayıt

             MADDE 7 – (1) Fakülte dışındaki lisans programı öğrencileri veya mezunları bu programa kayıt yaptırabilirler. Başvuruda bulunan adayların öğretmenlik branşlarına uygun bir lisans programına devam etmeleri veya bitirmiş olmaları gerekir.

             Kayıt yeniletme

             MADDE 8 – (1) Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyıl başında Üniversite akademik takviminde belirlenen tarihler arasında yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Planları, Ders Alma, Başarının Ölçülmesi, Sertifika

             Eğitim-öğretim planları

             MADDE 9 – (1) Öğretmenlik mesleki formasyon programında okutulacak dersleri Yükseköğretim Kurulu belirler. Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda belirlenecek eğitim-öğretim planları her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunulur. Eğitim-öğretim planları Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.

             (2) Bu programda ders geçme sistemi uygulanır.

             Ders alma

             MADDE 10 – (1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde ders alma formunu bizzat doldurarak alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

             (2) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

             Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

             MADDE 11 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0)’dır.

             (2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

             (3) Başarı puanı, yarıyıl veya yıl sonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. Başarı notunun hesaplanabilmesi için yarıyıl veya yıl sonu sınavından en az 50 almak şarttır.

             (4) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az 50 olması gerekir.

             (5) Son yarıyıl tamamlandıktan sonra kullanılmak üzere, öğrencilere, devamını alıp başarısız oldukları bir dersten en geç ertesi yarıyılın başına kadar kullanacakları birer ek sınav hakkı verilir. Bir öğrencinin ek sınavına gireceği dersin ara sınav puanı, öğrencinin o dersin en son girdiği ara sınavlarından aldığı puanların ortalamasıdır. Ara sınav puanı bulunmadığı durumlarda öğrenciler, ara sınav puanı katkısından yararlanamazlar.

             (6) Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri için bu ek sınav hakkı verilmez.

             Sertifika

             MADDE 12 – (1) Öğretmenlik Mesleki Formasyon Programı derslerinin tamamını başaran öğrencilere ilgili alanın öğretmenlik mesleki formasyon sertifikası verilir. Sertifikayı almak için lisans programından mezun olmak şarttır. Bu sertifika, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Fakülte Dekanı tarafından imzalanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.