5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2006/10934

             Ekli “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 18/5/2006 tarihli ve 200 sayılı yazısı üzerine, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                        H. ÇELİK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bakanı V.

 

       A. BABACAN                                 M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

 

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                            A. ŞENER

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı V.

 

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

 

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – Komşu veya ticari ilişkide bulunduğumuz ülkelerde bulaşıcı veya salgın hayvan hastalığı görülmesi halinde bu ülkenin tamamından veya bir bölgesinden bulaşmaya vasıta olabilecek canlı hayvanlar ile hayvan maddelerinin ithalatı ve transit geçişi Bakanlıkça yasaklanabilir. İthalat yasağının kapsamı hastalığın seyrine göre daraltılabilir veya genişletilebilir."

             MADDE 2 – Aynı yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Ancak, işletmede sorumlu veteriner hekimin bulunması halinde ithal edildikten sonra yeniden ihraç edilecek hayvan maddelerinde, sorumlu veteriner hekimin düzenleyeceği rapora istinaden  menşe şahadetnamesi aranmaksızın veteriner sağlık raporu düzenlenir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Kırmızı ve beyaz et mezbaha veya kombinalarından, veteriner sağlık raporu ile başka il veya ilçedeki ruhsatlı soğuk hava deposuna nakledilen etlerin, buradan tekrar başka il veya ilçeye sevklerinde, soğuk hava deposunda sorumlu yönetici veteriner hekim ise  düzenleyeceği rapora istinaden gerekli muayene ve kontroller yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporu düzenlenir. Menşe  şahadetnamesi istenmez."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Ancak, kırmızı ve beyaz et mezbaha veya kombinalarından başka il veya ilçelere nakledilecek hayvan maddeleri için müessesenin sorumlu veteriner hekimi tarafından tanzim edilen ve hayvan maddelerinin sağlıklı hayvanlardan istihsal edildiğini belgeleyen rapor, il veya ilçe hükümet veteriner hekimi tarafından gerekli muayene ve kontroller yapıldıktan sonra  veteriner sağlık raporuna dönüştürülür. Menşe şahadetnamesi istenmez."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "Ancak, Bakanlık veri tabanına kayıtlı, işletme tescil belgesi bulunan gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka il veya ilçelere sevk ederken, menşe şahadetnamesi alarak veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için il veya ilçe müdürlüklerine başvurur. Aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, bir önceki sağlık raporunu ibraz ederek, gerekli sağlık muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra yeni veteriner sağlık raporu düzenlenir. Menşe şahadetnamesi istenmez.

             Bakanlık veri tabanına kayıtlı, işletme tescil belgesi bulunan pedigri/pasaportlu yarış atlarının hareketlerinde menşe şahadetnamesi aranmaz. Ancak, pedigri/pasaportun bulundurulması zorunludur. İl veya ilçeler arası sevklerinde pedigri/pasaport kontrol edildikten sonra veteriner sağlık raporu düzenlenir."

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/3/1989

20109