5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2006/10933

             Ekli “Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 28/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                      M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M. AYDIN                                    N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                                   Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                  M. V. GÖNÜL                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                                       R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                         Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                 A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                  Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                              O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 1 – (1) Ekli listede adları ile Bakanlar Kurulu kararı tarih ve sayıları belirtilen yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

LİSTE

 

 

Sıra No

 

 

Yönetmeliğin Adı

Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı

1

Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın Emval, Düyun ve Matlubatlarının Tasfiyesi Hakkındaki Kanunun Sureti Tatbıkına Dair Olan Talimatname

13/6/1926-3753

2

Yunan Hükümetiyle Aktedilen 1 Kanunuevvel 1926 Tarihli İtilafname Mucibince Devlete İntikal Eden ve 1 Nisan 1928 Tarihli Kanun Mucibince Ashabı Hakka Verilmesi Lazım Gelen Emvalin Sureti Tevziini Mübeyyin Talimatname

6/6/1928-6712

3

İstanbul Telefon Abonelerinin Riayete Mecbur Oldukları Hükümleri Havi ve 3054 Numaralı Kanuna Dayanan Talimatname

15/11/1938-2/9884

4

Mali İstihbarat Arşivi Yönetmeliği

25/6/1951-3/13287

5

Tarım ve Orman Bakanlığı'na Bağlı 867 Sayılı Kanuna Tabi Kurumların İşletilmesine Ait Yönetmelik

27/4/1959-4/11542

6

1580 Sayılı Belediye Kanununun 110 uncu Maddesine 5116 Sayılı Kanunla Eklenen 19 uncu Fıkra Uyarınca Belediyelere Yapılacak Yardımlarda Uygulanacak Esasları Gösterir Yönetmelik

26/6/1961-5/1393

7

Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Eğitim Merkezi Kuruluş ve Programı Yönetmeliği

5/12/1963-6/2454

8

Tarım Bakanlığına Bağlı ve 1.2.1963 Tarihli, 170 Sayılı Kanuna Tabi Kurumların İşletilmelerine Ait Yönetmelik

21/2/1964-6/2702

9

Gemi Koordinasyon Yönetmeliği

7/8/1970-7/1119

10

Sakatların ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkında Yönetmelik

23/12/1971-7/3600

11

Köy Yolları Yapım ve Bakım Yönetmeliği

24/10/1976-7/12960

12

Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği

12/12/1976-7/13177

13

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İller Örgütlerine Atanacak Memurların Kadro Kıstaslarına Ait Yönetmelik

19/6/1979-7/17703

14

Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmelik

22/10/1981-8/3767

15

Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun ile Hazineye İntikal Eden Malların Tasfiyesine İlişkin Yönetmelik

19/11/1981-8/3856

16

Sınai Mülkiyet ile İlgili Neşriyat Yönetmeliği

21/12/1981-8/4132

17

Sosyal ve İdari İlişkiler Uygulama Komitesi Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

7/6/1982-8/4826

18

Denizcilik Yüksek Okulu Yönetmeliği

27/12/1982-8/5906

19

Sivil Hava Meydanlarında, Limanlarda ve Sınır Kapılarında Görevli Kuruluşların Teknik Nitelikteki ve İşletmecilik Bakımından Özellik Arzeden Hizmet ve Görevlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

11/3/1983-83/6205

20

Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hükümlülerin Cezaevi Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik

26/8/1983-83/7041

21

Yakacak Yardımı Yönetmeliği

3/11/1983-83/7335

22

Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği

1/6/1984-84/8125

23

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik

26/4/1985-85/9453

24

Güvenlik Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

4/3/1986-86-10436

25

Tasarrufları Koruma Fonu Yönetmeliği

14/4/1986-86/10600

26

Sinema Filmi, Video, Plak ve Ses Kaseti İşletmecilerine Verilecek İşletmeci Ruhsatı Hakkında Yönetmelik

7/8/1986-86/10899

27

Kordonsuz Telefon Sistemi Yönetmeliği (TGM-ST-005)

20/12/1986-86/11268

28

Tarım Reformu Fonu Yönetmeliği

18/2/1987-87/11516

29

Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği

20/2/1989-89/13850

30

30-1000 MHz Frekans Bandında Çalışan Kara Telsizlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-001)

29/1/1993-93/4075

31

Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazların Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-002)

29/1/1993-93/4075

32

Telsiz Çağrı Sistemlerinin Performans Standartları Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-003)

17/9/1993-93/4829

33

VHF Deniz Telsizlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

14/10/1993-93/4960

34

TV Verici ve Aktarıcı Cihazlarının Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-006)

4/4/1995-95/6734

35

FM Radyo Verici ve Aktarıcı Cihazlarının Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-007)

4/4/1995-95/6735

36

Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliği

8/6/1995-95/7003

37

Kablosuz Mikrofon Sistemlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-009)

19/8/1997-97/9851

38

Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliği

17/6/2002-2002/4426

39

Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13/8/2003-2003/6142