28 Eylül 2006 Tarihli ve 26303 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2006/10894  Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10895  Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2006/10968  Bazı Valiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

—  Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6, K: 2006/35 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/34, K: 2006/36 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/4, K: 2006/37 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)